A2 2018-08-31T12:17:44+00:00

Esmane keeleoskus

Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.

Mõistmine:

 • KUULAMINE
  Saab aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud temale oluliste valdkondadega (näiteks info iseenda ja tema perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste põhisisust.
 • LUGEMINE
  Saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.

Rääkimine:

 • SUULINE SUHTLUS
  Saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida.
 • SUULINE ESITLUS
  Oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd.

Kirjutamine:

 • Oskab teha märkmeid ja koostada väga lihtsat isiklikku kirja, näiteks kellegi tänamiseks.

Eesti keele A2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus

HTM kantsleri käskkiri 26.08.2016 nr 1.1-3/16/156

ALGUSKESKUS открывает двери в мир!

Хочешь путешествовать всегда?
Возможность у тебя велика!
Сможешь купаться и развлекаться,
Без акцента общаться!
Научишься ты всему,
Например, как заказывать еду!
Обещаем - увидишь всё на свете,
Будет, что рассказать детям!
Эйфелеву башню ты повидаешь
И с англичанином поболтаешь!
close-link