B1 2018-10-11T09:35:34+00:00

Iseseisev keelekasutaja

Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada- selgitada oma seisukohti ja plaane.

Mõistmine:

 • KUULAMINE
  Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või temale huvitavaid teemasid.
 • LUGEMINE
  Saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või tema tööga seotud sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.

Rääkimine:

 • SUULINE SUHTLUS
  Saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused.
 • SUULINE ESITLUS
  Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid.

Kirjutamine:

 • Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või temale huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Eesti keele B1-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus

HTM kantsleri käskkiri 26.08.2016 nr 1.1-3/16/156

I moodul (100 ak/t sh 80 ak/t kontakttundi)

II moodul (100 ak/t sh 80 ak/t kontakttundi)

Individuaalne jätkukursus (70 ak/t sh 50 kontakttundi)

 

ALGUSKESKUS открывает двери в мир!

Хочешь путешествовать всегда?
Возможность у тебя велика!
Сможешь купаться и развлекаться,
Без акцента общаться!
Научишься ты всему,
Например, как заказывать еду!
Обещаем - увидишь всё на свете,
Будет, что рассказать детям!
Эйфелеву башню ты повидаешь
И с англичанином поболтаешь!
close-link