B2 2018-10-11T10:18:31+00:00

Edasijõudnud keelekasutaja

Mõistab keerukate abstraktsel või konkreetsel teemal tekstide ning erialase mõttevahetuse tuuma. Suudab spontaanselt ja ladusalt vestelda sama keele emakeelse kõnelejaga. Oskab paljudel teemadel luua selget, üksikasjalikku teksti ning selgitada oma vaatenurka, kaaluda kõnealuste seisukohtade tugevaid ja nõrku külgi.

Mõistmine:

 • KUULAMINE
  Saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saab aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust.
 • LUGEMINE
  Saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saab aru tänapäevasest proosast.

Rääkimine:

 • SUULINE SUHTLUS
  Oskab vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saab aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskab oma seisukohti väljendada ja põhjendada.
 • SUULINE ESITLUS
  Oskab selgelt ja üksikasjalikult käsitleda ainet laias teemaderingis, mis puudutab tema huvialasid. Oskab selgitada oma seisukohti aktuaalsetel teemadel, tuues välja eri arvamuste poolt- ja vastuargumendid.

Kirjutamine:

 • Oskab kirjutada selgeid ja detailseid tekste temale huvi pakkuvas teemaderingis. Oskab kirjutada esseed, aruannet või referaati, edastamaks infot ning kommenteerides ja põhjendades oma seisukohti. Oskab kirjutada kirju, milles tõstab esile kogemuste ja sündmuste temale olulisi aspekte.

Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistamisele suunatud kursus

HTM kantsleri käskkiri 26.08.2016 nr 1.1-3/16/156

I moodul 150 ak/t (sh 83 kontakttundi)

II moodul 150ak/t (sh 83 kontakttundi)

 III moodul 150 ak/t (sh 84 kontakttundi)

 

ALGUSKESKUS открывает двери в мир!

Хочешь путешествовать всегда?
Возможность у тебя велика!
Сможешь купаться и развлекаться,
Без акцента общаться!
Научишься ты всему,
Например, как заказывать еду!
Обещаем - увидишь всё на свете,
Будет, что рассказать детям!
Эйфелеву башню ты повидаешь
И с англичанином поболтаешь!
close-link