B1 Jõhvi 2019-02-13T17:28:52+02:00

B1 JÕHVI

Eesti keele ettevalmistav intensiivõpe B1 tase
PÄEVIK (auditoorne õppetöö)

Keelekursuse nimi: Eesti keele ettevalmistav intensiivõpe
125 ak/h; sh 82 ak/h auditoorset tööd;
18 ak/h mitteformaalset/klubilist õppetööd;
25 ak/h iseseisvat tööd
Toimumise periood: 02.10.2017 – 16.12.2017
Toimumise koht: Kutse 13, Jõhvi, ruum nr C104
Grupi nr/nimi: Intensiivõpe Jõhvi B1
Õpetaja nimi, e-post ja telefon: Signe Abel

 

02.10.2017

Keeleoskuse määratlemine, tutvumine, kursuse eesmärkide ja sisu tutvustus, isiklike eesmärkide püstitamine

Enda keeleoskuse analüüsimine ja määratlemine diagrammil osaoskuste kaupa. Keeleoskuse selgitamine paarilisele, nõrkade ja tugevate külgede, võimaluste ja ohtude üle arutlemine.

Õppetöö eesmärgistamine, arutelu, kirjutamine. Töölehe täitmine kirjalikult.

Isikule suunatud küsimused. Küsisõna kirjutamine. Rühmas küsimuste esitamine, küsimustele vastamine.

Minu keeleõppeplaan täitmine.

Tooleht_3_Eesmärkide-seadmine

 

05.10. 2017

Keele õppimise meetodid ja võimalused

Rollimäng eelmise õppetunni küsimuste kohta. Teiseks inimeseks kehastumine ja tema andmeid kasutades klassikaaslaste küsimustele vastamine.

Minu keeleõppekogemus. Ainsuse ja mitmuse vajalike käänetega (peamiselt osastav kääne) tutvumine läbi kasutatavate fraaside. Küsimusele „Kui tihti” vastamine.

kokkuvõttev video 1. õppenädala kohta

Tooleht_Kuidas-oppida-keelt

 

09.10. 2017

Eesti kultuur ja vaatamisväärsused. Muuseumid, teatrid;

Eelmises tunnis käsitletud ainsuse ja mitmuse käänete harjutamine läbi „Mulle meeldib” ja „sulle meeldib” meetodi.

Tooleht_Mulle-meeldib

Kohakäänded kuhu? Kus? Kust?

Tööleht vaatamisväärsustega, valik https://www.puhkuseestis.ee/vaatamisvaarsused

Tooleht_Vaatamisvaarsused-Eestis

Valikus kokku 23 kohta Eestimaal. Iga paiga kohta on kolmes vormis (sisse-, sees- ja seestütleva käände vormid välja kirjutatud. Valikus olevate kohtade ettelugemine.

Videoklipi vaatamine http://www.pealinn.ee/nali-ja-naer/video-uliagedas-droonivideos-naeb-koiki- tallinna-vaatamisvaarsusi-n168279 meeleolu tekitamise eesmärgil.

Omadussõnad, töölehel olevate sõnade tõlkimine vene keelde. Iga töölehel oleva vaatamisväärsuse kohta omadussõnade leidmine.

Üks huvitav koht Eestis. 3 iseloomustavat fraasi. Olemasoleva küsisõna abil küsimuste koostamine vaatamisväärsuse kohta. Küsimustele vastamine.

Kodus: palusin õpilastel tutvuda kõikide töölehel olevate vaatamisväärsustega interneti vahendusel ja kirjutada kokkuvõte ühes huvitavas kohas Eestis käimisest.

 

Reisiplaani koostamine avastamaks eesti vaatamisväärsusi

„Naljaga pooleks” õpikust grammatikaharjutuste sooritamine kodus. 1. teema, isikulised asesõnad.

 

 

12.10.2017

Õppimine ja haridus: kutsehariduse koolid Eestis, haridussüsteem Eestis

Eelmises tunnis käsitletud vaatamisväärsuste kordamise mäng, millega korratakse eelmistel õppekordadel harjutatud küsimuste-vastuste moodustamist, omadussõnu, selgitada, mida mulle meeldib teha.

Tooleht_Vaatamisvaarsused_Eestis-mulle-meeldib

Naljaga pooleks õppekomplekti harjutuste kontrollimine, vajadusel selgitamine.

Kutsehariduse tööleht. https://www.youtube.com/watch?v=lQCQJVsUI70 Videoklipi vaatamine, sellest saadud motivatsiooni abil kutsehariduse, gümnaasiumihariduse võrdlemine, tööle mineku kaalumine, head ja vead.

Diskussioon töölehe põhjal, kasutades repliike (tööleht).

Naljaga pooleks õpikust harjutused.

 

 

16.10.2017

Õpetaja amet: õpetaja elukutse populaarsus Eestis, võimalikud lahendused;

Tööleht õpetaja elukutse kohta. Küsisõnade valimine, rühmas küsimuste esitamine ja nendele vastamine.

Naljaga pooleks harjutuste analüüsimine.

Minu eesti keele õppimise kogemus. Tooleht_Kuidas-oppida-keelt_Kogemus

Lühiankeedi täitmine, küsimused, nende põhjal rääkimine.

infoportaalidest info hankimine koolituste kohta

Ideaalse õpetaja mudeli koostamine. Oma tegevuse eesmärgistamine – enda kui õpetaja eesmärkide kirja

TOoleht_Opetaja-amet

 

19.10.2017

Elukestevõpe: elukestvaõppe võimalused; täiskasvanud õppija

Vaade tulevikku

Eelmises tunnis käsitletud küsimuste põhjal liikumismäng (küsimused kaartidel, küsimusi esitatakse kõikidele õppijatele, igaühel oma konkreetne küsimus.

Naljaga pooleks harjutuste analüüsimine.

Tulevikku vaatamine eesti keele õppest lähtudes.

Luuletuse „Minu eesti keel” koostamine vastavalt skeemile.

Tooleht_Vaade-tulevikku-Minu-eesti-keel-Luuletus

 

23.10.2017

intensiivõppepäev:eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tasemeeksami ülesannete lahendamine;

Kuidas õppida eesti keelt? Õppimistegevuste kordamine. Seinale on kinnitatud erinevad fraaside, õppijad esitavad fraase kasutades üksteisele küsimusi ja vastavad.

Näidis:

Kas sulle meeldib ülemusega vesteldavõi uusi sõnu õppida? Mulle meeldib ülemusega vestelda.

Millal sa viimati vestlesid ülemusega?

Kaks päeva tagasi.

Tasemeeksami ülesanded Suulise osa näidised.

Ennustuskaardid. Iga õppija võtab järgmise jaoks ühe ennustuskaardi ja soovib talle seda. Ülesanne on seostada kaardil avanenud mõte konkreetse inimesega ja selgitada. Näiteks ennustati pere laienemist, uut sõpra jne. Mäng tekitas väga palju elevust ja laadis inimesi positiivselt.

 

 

26.10.2017

Elukoht: võimalused enesearendamiseks oma kodukohas.

Ühe viimaste päevade uudise tutvustamine.

Tööleht tagasõnadega. Suuliselt lausete moodustamine paarides töölehe järgi. Töölehel ka tagasõnad kolmes käändes (sisseütlev, seesütlev ja seestütlev kääne).

Väiksed kaardid vaba aja tegevustega kodukohas. Iga õppija sai kaks-kolm kaarti. Õpilaste ülesanne oli vestelda kõikide õpilastega kaartide järgi. Ja moodustada lisaküsimusi huvi ärgitamiseks ning loomuliku vestluse tekitamiseks.

Näidis:

Mida sulle meeldib vabal ajal kodukohas teha?

Mulle meeldib sõita mereäärde. (kaardil sõita-meri) Millal sa viimati sõitsid mere äärde?

Kellega sa sõitsid mere äärde?

Kuidas sa sõitsid mere äärde?

Iseseisev töö sellel nädalal puudub

 

 

27.10.2017

Mitteformaalne õpe (Keelekohvik raamatukogus)

Kokkuvõte hariduse teemal

Tooleht_Keelekohvik-1_Kokkuvote-haridusest

Videoklipp https://www.youtube.com/watch?v=0fIdeOrk0e8&t=109s

Teeme ise videoklippe. Kokku 4 videot, 4 kooli osakonna kohta.

Õppijad olid ülimalt positiivsed ja rahul oma tegevusega. Videod said väga toredad!

Kodust rääkimine

Kodus olevate mööbliesemete jm esemete üleskirjutamine. Paarides rääkimine. Lisaks õpetajalt saadud fraasid.

Näidis:

Ma võtan põrandalambi toa keskeltja panen põrandalambi kapi taha.

Laused olid humoorikad ja aitasid kaasa positiivse meeleolu hoidmisele. Õppijad töötasid väga innukalt.

Tooleht_Keelekohvik-1_Ruumi-paigutus

Külaline, kes rääkis eesti keele õppimise kogemusest. Õppijad olid tublid kuulajad-kaasarääkijad. Esitati küsimusi, arutleti, väljusime ka teema piiridest ja arutasime laiemalt eesti-vene temaatika üle.

 

 

30.10.2017

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: kas suunata õpilasi õppima/ töötama Eestisse või välismaale.

Pantomiim keeleõppe tegevustega. Naljaga pooleks harjutuste analüüsimine.

Ruumi paigutuse harjutus. Igal õppijal on oma lause kaardikesel. Sellega tuleb liikuda mööda ruumi ringi ja lasta teistel õppijatel oma lauset kasutades moodustada uusi lauseid juba õpitud tagasõnu kasutades.

Nt oli lause: Veekannust vasakul on kohvimasin. – Võtan kohvimasina veekannust vasakult ja panen riiuli peale.

Ankeet

Õppijad olid kodus täitnud töölehe küsimustega enda kohta. Moodustatud paarides tutvustati kordamööda oma ankeeti. Seejärel kirjutati kahes rühmas uued küsimused ja küsiti teises rühmas olevalt kolleegilt küsimusi ja vastati kuuldud küsimustele. Tekkis suurepärane vestlus.

Üksteise kiitmine

Iga õppija kiitis tänase tunni põhjal üht oma kolleegi. Tund lõppes väga positiivsel noodil.

Tooleht_Elukoht

Tooleht_Elukoht_Voimalused

 

 

02.11.2017

Tarbimine: Tarbimisühiskond; eestimaise kauba eelistamine;

 

Õpilasvahetus

Tooleht_Opilasvahetusprogramm_GD1

Tooleht_Opilasvahetusprogramm_GD2

Pantomiim. Õppija saab ühe lause, tutvub ja lavastab pantomiimi abil. Kõnet ei tohi  kasutada. Kuulajad püüavad tegevuse ära arvata ja eesti keeles öelda. Sel viisil toimivad  kõik õpilased. Pantomiimi sisuks on esemete ümberpaigutamine ruumis, kasutama peab  tagasõnu.

Räägi ühest toredast selle nädala õppetunnist. Mis õpperühm õppis, mis teemat  käsitlesite, kuidas teemat esitleti, mida tegid õppijad ja mida õpetaja, mis tegi tunni  toredaks?

Kõik õppijad räägivad.

Kas suunata õppijaid välismaale või kodumaale?

Töölehed.

Iseseisev lugemine, väljatoodud sõnade tõlkimine, mõista püüdmine.

Õppijatel rollid A – jutustaja, B – küsija, C – kokkuvõtte tegija. Rollid vahetuvad rühma  sees, kuni iga õppija saab olla igas rollis.

Tooleht_Rollid

Kas sina soovitaksid oma/ sõbra alaealisele lapsele minna õppima/ praktikale välismaale?  Miks?

 

Tutvumine tarbijakaitse põhimõtetega.

 

 

06.11.2017

Ohutus õppeasutuses: küberohutus, kool kui turvaline keskkond,

 

Õpilasvahetus-tarbimine

Mida tegid nädalavahetusel süüa? Millest see koosnes? Kuidas maitses? Kas jäid rahule?

Pantomiim paarides: üks paariline liigutab ruumis midagi teise kohta, teine ütleb, mida  tehti. Liigutame tagasi ja ütleb vastupidise lause. Rollide vahetus.

Aliase-tüüpi mäng rühmas: sõnaseletus. Sõnadeks mööbliesemed ruumist, kodust,  klassist.

Näidis

See on ese, mille peal istutakse – tool

See on ese, mille peale pannakse arvuti – laud

Selle peale saab kirjutatakse klassis – tahvel

Selle peal on raamatud – riiul

Selle sisse pannakse asju – kott

See on inimene, kes õpib koolis – õpilane

See on inimene, kes töötab koolis – õpetaja

Selle abil saab kuulata muusikat –

Selles hoitakse neid toiduaineid, mis tahavad külma –

 

Naljaga pooleks õpiku järgi koduste harjutuste ülevaatamine.

 

 

Paaristöö kaardikestega: paaris küsimuste esitamine, fraasi kasutamine, põhjendada  proovimine

Näidis

Kas õpilasvahetusprogrammid on sinu arvates rahvusvahelised?

Ma arvan, et …

Jah/ pigem jah/ vahetevahel/ pigem mitte/ ei  , sest … (põhjenda ise)

Kokkuvõtte tegemine.

 

 

09.11.2017

Söök ja jook: Toitumise kultuur Eestis ja mujal.

 

Tarbimine

Tegemist on mardilaupäevaga.  Neli tundi enne tunni algust tekkis mõte korraldada tundi mardisandid. Helistasin kooli  Jõhvi õppejuhile, rääkisin mõttest. Enne tundi sain info, et tundi külastavad mardisandid.

Tundi alustasime sissejuhatusega rahvakalendrist ja mardipäevast lähemalt kuni  õpilaste jaoks ootamatu üllatuseni – mardisantide tulekuni. Kuulasime mardisantide  tervituslaulu, korraldati väike viktoriin, kõik koos tantsisime Kaera-Jaani ja andsime  mardisantidele ande. Nende külaskäik oli väga meeleolukas.

Aliase-tüüpi mäng. Fraaside selgitamine teiste sõnadega. Fraasid seotud varasemates  tundides õpituga. Meeleolukas tegevus, õpilased naudivad protsessi ja tunnevad heameelt  selle üle, kui keegi arvab fraasi ära. Kuid on ka pikemaid ja laialivalguvamaid seletusi,  mille abil on väga keeruline jõuda õige vastuseni.

 

Tarbimise teemas lihtmineviku harjutamine ja väidete kommenteerimine.

Iga õpilane sai erineva lause lipikul, mis olid väited poeskäikude kohta. Laused olid  olevikus. Õpilaste ülesanne oli lause öelda lihtmineviku vormis ja kommenteerida enda  seisukohast. Õiged lihtmineviku vormid olid lipiku teisel küljel enesekontrolliks olemas.  Pärast paari näidist esitati väitelauseid paarides. Pärast ühe paarilisega vastastiku  teineteise lausete kommenteerimist vahetati paarilisi ja saadi ka uus lause. Ülesannete  korrati veel (umbes kaks korda).

 

Õpperaamatu „Naljaga pooleks” harjutused, mis kordasid restorani külastuse/toitude  teemal käskivas kõneviisis ainsuse ja mitmuse vormides lauseid.

 

Üksteisele kiituse jagamine tänase tunni kohta. Oma paremal käel istuva naabri kohta  kiituse ütlemine.

vaadata üle oma kooli ohutusnõuded ja analüüsida nende reaalset toimimist.

Kodune ülesanne taas samast raamatust, teise teema tekst veregrupidieedist. Tekstist  vaja leida, mis toidud sobivad/ ei sobi enda veregrupi korral.

 

 

13.11.2017

Reisimine: head reisimise sihtkohad Eestis, reisimise eesmärk.

TOIDUD

Õpilased räägivad nädalavahetusel toimunust, tehtud söökidest, jagavad retsepte.

Veregrupidieet

Kommenteerimine, õp lk 38 h 30.

Õpilased leiavad endale paarilise ja arutavad loetud teksti kolme väite põhjal, selgitades  enda seisukohta, küsides kaaslase seisukohta ja arendades sel viisil normaalset vestlust.

 

Üks tore pidu. Lihtmineviku harjutamine

Õp lk 39 h 32 põhjal.

Rollimäng. Lihtmineviku harjutamine

Kumbki paariline saab ühe kaardi, lisaks saavad paarilised kokku kaks pilti jutukuubikutelt.  Need on inspiratsiooniks jutu kokkupanemisel. Kumbki paariline peab lähtuma oma kaardil  olevast infost ja saab lauseid öelda just nende fraaside järgi.

Kaardid

Paariline A

minema poodi

käima ringi müügisaalis

küsima poemüüjalt

seisma kassa järjekorras

minema koju

nägema üllatust

 

Paariline B

kohtuma teel tuttavaga

võtma korvi

ostma nimekirja järgi

vaatama säilivusaega

maksma kauba eest

panema ostud kotti

kotti lahti pakkima

 

Kaartide ja jutukuubiku ülesanne oli õpilastele keerulisem. Keeruline oli kahekesi üht juttu  luua (kordamööda seda edasi jutustada), kusjuures kasutada tuli ka jutukuubikuga visatud  sümbol. Kellel tekkis kaks juttu, kes ei suutnud kuidagi jutustada, vaid esitasid küsimusi-  vastuseid, kuid tehti ka õiges vormis.

 

 

16.11.2017

Inimeste suhted ja suhtlemine: suhtlemine õpilastega, töökaaslastega – koostöö nendega.

INIMSUHTED

Mängime sissejuhatuseks Aliase mängu. Õpilased töötavad kahes rühmas. Laual on  tagurpidi lehed, igal lehel üks fraas. Õpilased võtavad kordamööda lehti ja selgitavad eesti  keeles paberil olevaid fraase. Teised arvavad ära. Tegevust korratakse, kuni iga õpilane on  selgitanud 2 fraasi.

Kooli sisseastumine

Õpilased (paarides) saavad väljalõigatud lipikud lausetega. Lipikutel on laused, mida ütleb  koolitöötaja, ja laused, mida ütleb õpilaskandidaat. Lisaks saavad õpilased 6 tühja lipikut.  Ise tuleb lipikutele kirjutada vähemalt 3 lauset.  Õpilased järjestavad laused vestluseks.  Pärast seda arutatakse paarilisega küsimuste üle, seejärel tutvustatakse vastuseid teisele  paarile ja kommenteeritakse veidi teemat.

Küsimused

 1. Kuidas teie arvates koolitöötaja ja õpilane dialoogis käituvad?
 2. Kuidas peavad õpilased koolis käituma? Aga õpetajad?
 3. Kuidas tegelikult õpilased ja õpetajad koolis käituvad?
 4. Kust saab probleemide korral abi?
 5. Kas seda kasutatakse? Miks nii on?

Tooleht_Inimsuhted_Ok

Juhtumid. Inimsuhted, ohutus asutuses.

Juhtumid 1 ja 2 ( koolitulistamineja naiseahistamine). Pooled õpilased loevad ühte  juhtumit, pooled teist.

Jõudsime vaid lühidalt kommenteerida, kas õpilased mäletavad selliseid juhtumeid ja  kuidas nad end nendest lugedes tunnevad.

Kokkuvõte tunnist, viide uuele tunnile: tõlkida juhtumi juures olev sõnavara, püüda teksti  detailselt mõsta.  Kummagi teksti juures on sõnavara, tugiküsimused. Tekste loetakse individuaalselt.  Seejärel töötavad üht teksti lugenud õpilased omavahel koos. Tõlgitakse sõnu, vajadusel  selgitatakse üksteisele loetut. Küsisõnade toel püütakse teksti jutustada.

Eesti võimalike puhkamisvõimaluste kaardistamine. Kirjeldada tööalase suhtlemise võrgustikke ja selle eesmärke.

Tooleht_ohutus_juhtumid

 

 

20.11.2017

Õpilaste hoiakud, nendega suhtlemine ja õpilaste juhendamine.

Sissejuhatuseks jälle Aliase-tüüpi sõnaseletusmäng.

1. Eelmises tunnis pooleliolev.
Jätkasime suhtejuhtumite harutamist. Õpilased töötasid kahes rühmas, kumbki tegeles oma juhtumiga. Vaadati koos üle juhtumi sõnavara, arutati, kes mida aru sai. Tugiküsimuste abil räägiti tekst lahti.

Algse kava järgi pidid õpilased moodustama paarid kumbagi teksti lugenud õpilastest ning nad pidid tugiküsimuste abil üksteisele teksti tutvustama. Seejärel pidi kuulaja panema kirja rääkija kaasabil olulisi sõnu kuuldud teksist ning seejärel pidi moodustatama vanad rühmad ning õpilased pidid rühmas uue teksti sõnadest oma jutu koostama.

Kuna aega nappis, jäi kavandatud osa ära.

2. Kadripäev. Ettevalmistused kadrilaupäevaks. Laul, mõistatused, tants, soovid.
Kavas on õpilastega koolis kadrisanti joosta.

3. Naljaga pooleks.
Jätkame harjutusega. Harjutati lihtmineviku moodustamist.

Kavas oli jätkata inimsuhete harutamist kooli näitel. Ei tee aja puudumisel, jääb keelekohviku jaoks. Siis püüame tuua näiteid õpilaste omavahelistest ja õpetaja-õpilase suhetest oma koolis.

 

 

23.11.2017

Eesti Vabariik: parlament ja valitsus. Valimised

Riigikogu kodulehega tutvumine. Suuline ja kirjalik arutelu Eesti ühiskonna teemal.

1. Aliase-tüüpi sõnaseletusmäng.

Õpilaste oskus sõnu selgitada areneb. Selgitame keerulisi väljendeid, nt
veebisõnastiku abil tõlkima, vanaaegsete vaatamisväärsustega tutvuma, lahe pidu, Valga, jne

Selgitame selliselt, et üks räägib, teised kuulavad ja esitavad lisaküsimusi ning pakutakse variante. 2. Räägime möödunud koolinädala-päeva sündmusi.

3. Kadrilaupäeva tegevused. Meenutama kava.
Riietumine, nägude värvimine.

Kõik koos kadrisantide jooksmine.
Olin eelnevalt palunud koolitöötajatel koguneda kella 15-ks ja oodata eesti keele B1-intensiivgrupi õpilaste üllatust.
Kadrisantide jooksmine oli väga tore!!!
Koridoris vastu tulnud õpilased olid väga positiivsed ja tervitasid rõõmsalt, õpetajad tundsid end mugavalt.
Meie etteaste kestis umbkaudu 15 minutit. Kaasasime tantsule (Kaera-Jaan) ka meie võõrustajad. Kõige tähtsam on, nagu ütles õpilane Juri, et meie saime positiivset energiat, adrenaliini.
Pärast etteastet arutasime, kuidas meil läks ja kas õpetajad oleksid nõus ise kadrisanti jooksma. Leiti, et koos on kindlam, et kindlasti peaks võõrustajad tundma seda traditsiooni. Usuti, et õpperühmad, kus on tüdrukuid ka, võtaksid sante paremini vastu.

Loodan, et äkki arutavad nad järgmisel õppepäeval veel kadrisantide jooksmist omavahel, ja mine tea, äkki jooksevad veel kadrisante kolleegidele või õpilastele.

3. Naljaga pooleks.

Harjutus, milles esitasime üksteisele ringis küsimusi, nt:
Kus ei saa rääkida oma emakeeles? Jne
Küsimused-vastused arenesid väga toredaks loomulikuks vestluseks, mille käigus saime üksteise kohta väga palju uut ja huvitavat teada, nt arutati üksteise hobisid (kollektsioone), toitumist jne.

Sellised arutlusülesanded on toredad loomuliku vestluse tekkimise pärast. See on kõige elulisem keeleõppimisviis.

4. Kuulsime kolleegidelt (õpilastelt), et meie õpilasi, kes õpivad samal ajal teises eesti keele rühmas (Juri Melnikov ja Mihhail Soo) kiidetakse, sest nad eristuvad teistest tolle rühma õppijatest, kuna nad räägivad eesti keeles. Nende kõne pidi olema vaba ja julge.
See on hea kompliment, sest need õpilased, nagu ka teised meie rühma õpilased, pole mitte kunagi varem eesti keeles rääkinud. Nad on ületanud oma hirmud ja naudivad kõike.

 

27.11.2017

Vaba aeg ja meelelahutus: vabaaja veetmise võimalused;

Tooleht_1_Kusimused

Eesti ja oma päritolumaa kultuuri kirjeldamine ja nende võrdlemine.

Multikultuurne ühiskond ja kollektiiv. Arutlemine ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle.

Erinevate tähtpäevade ja traditsioonide kirjeldamine.

Oma päritolu tutvustamine, ühisaruteluna.

Seoste leidmine lapsepõlve ja tänapäeva vahel, paarides.

Aliase-tüüpi sõnaseletusmäng.

 

 

 

30.12.2017

Keskkond, loodus: Eesti looduskeskkond, looduslikud vaatamisväärsused; ilma mõju tööelule. Ilm ja aastaajad

Vabaaja veetmise võimaluste väitluseks ja keelekohviku esinejaks ettevalmistumine.

Keskkonnaprobleemid ja reostus. Olukorra parendamise võimalused. Keskkonnasõbralik eluviis.

Eesti looduskeskkond, looduslikud vaatamisväärsused.

Eelmise kuulamisülesande sõnade üle arutelmine.

Ühe kultuurisündmuse tutvustamine rühmas, märksõnade abil, äraarvamismänguna.

Vestlus, paariliste vahetamine.

Looduslikud objektid, omadused.

Keskkonna probleemid Eestis. Vaatame saadet „Osoon“ ning teeme kokkuvõtte.

 

 

04.12.2017

Meedia: Arutlemine erinevate meedialiikide kasutamise ja mõju üle; huvitavad telesaated; uus meedia ja ohud;

Internet. Internet ja lapsed. Interneti ohud. Arutelu ja väitlus interneti ja sotsiaalmeedia teemal.

Lõpetame mängu Maksuamet: räägi, kellega vestlesid ja mida teada said. Räägi seda ühele kolleegile.

Sõnad: selgitamine Alias meetodil.

Instagrammistaarid_Video

 

 

 

07.12.2017

Enesetunne ja tervis: terviserajad Eestis/ Ida-Virumaal

Sõnavõtu ettevalmistamine oma asutuse kajastusest ja meediakuvandist. Mitteametlikkiri huvitavast Eesti telesaatest.

Tervis ja tervislikud eluviisid. Eluiga ja seda mõjutavad tegurid.

Terviserajad Eestis.

Paarisülesanded: tervisliku eluviisi järgmine; miks ma olen hea õpetaja.

Küsimused koolist toimunud väljasõidu kohta Rootsi, küsimuste vahetamine, liikumisega vestlusülesanne.

Tekstid tervislikust eluviisist. Märksõnade abil rääkimine.

Tervislik eluviis

Ajurünnak.

Teemaga seotud mõtted. Koos.

4. Lipikud:

Inimese pärilikkus

Toetav keskkond

Mõõdukas liikumine

Hea tervis

Tasakaalustatud toitumine

Piisav puhkamine ja uni

Aja planeerimine

Mõtestatud tegevused

Korralik sissetulek

Kvaliteetne arstiabi

Iga õppija teeb lipikule oma ideeskeemi selle alateemaga seonduvate märksõnade/mõtete kohta.

Jutusta ühele kolleegile, vaheta lipik ja räägi uuele kolleegile.

 

 

11.12.2017

Poliitika, aktuaalsed sündmused. Info hankimine päevakajaliste sündmuste kohta.

Poliitika KOV-s. Tutvume ühe kohaliku uudisega poliitikast.

Ajalehe väljalõiked-kirjuta poliitilisele uudisele sõnum. Võrdleme päristekstiga.

Muinasjutt. Näidis. Jutukuubikud. Muinasjutu koostamine.

 

14.12.2017

Majandus- ja õigussuhted: eesti kodanike ja Eesti elanike õigused ja kohustused; kuritegevus ja turvalisus.

Eesti majandussüsteemi ja õiguskorra kirjeldamine üldjoontes.

Ajalehed. Piltide analüüsimine, lugude lugemine, tutvustamine, küsimuste koostamine, sõnavara.

Aliase mäng sõnavaraga.

 

15.12.2017

Intensiivõppepäev: kokkuvõte kursusest; tagasiside andmine ja saamine; tasemetestide lahendamine ja tulemuste võrdlemine kursuse alguses tehtud testiga

Info hankimine meediast päevakajaliste sündmuste kohta, teistele massimeedia materjalide põhjal uudiste ja muu värske info edasi jutustamine. Väitluseks ettevalmistamine kuritegevuse ja turvalisuse teemal.

Tasemeeksami ülesannete kordamine

 

Intensiivõppepäev

 1. Alias

Minu fraasid

Enda fraas: iga õpilane saab paberilehe ja kirjutab sinna ühe väljendi, mille annab endast vasakul istuvale õppijale. See vaatab ja selgitab endast vasakul istuvale paarilisele.

Järgmisena seletab fraasi see, kes enne kuulas, kuid ta seletab fraasi endast vasakul istuvale paarilisele.

Uute fraaside kirjutamine.

 1. Lõpetamata tööleht (tervis)

Tekstidega töötatakse paarides:

Natalia+Liidia

Irina Š + Mihhail

Irina M + Kiira

Oxana + Juri

Puudumisel improviseerime

Tõlgivad tumedad sõnad, loevad teksti. Räägivad teksti läbi. Kõik paarid tutvustavad kõigile oma teksti. Teised esitavad küsimusi.

 1. Arutelu, kes milliseid lisarahvamed.võtteid teab.
 2. Video ja küsimused vaatamise ajal. Arutelu.

https://etv.err.ee/v/uudised/inimesed/28c8aea6-d2eb-41c7-9cd5-954c4a968b1e/maahommik-kulastas-noort-kes-paneb-saunad-ratastele

 1. Testimine
 2. Tagasiside 
 1. Kokkuvõte päevast