B1 Narva 2019-02-13T17:18:30+02:00

B1 NARVA

 

Eesti keele ettevalmistav intensiivõpe B1 tase

PÄEVIK (auditoorne õppetöö)

Keelekursuse nimi:                              Eesti keele ettevalmistav intensiivõpe

125 ak/h; sh 82 ak/h auditoorset tööd;

18 ak/h mitteformaalset/klubilist õppetööd;

25 ak/h iseseisvat tööd

Toimumise periood:                                            02.10.2017 – 16.12.2017

Toimumise kuu:                                                  Oktoober 2017. a

Toimumise koht:                                                 Kreenholmi 45, Narva, ruum nr   L132

Grupi nr/nimi:                                                     Intensiivõpe NARVA

Õpetaja nimi, e-post ja telefon:                       Andrei Pappinen, pappinen@mail.ru, tel. 56615369

Õppetöö aeg:                                                        E ja K, 13.45-16.55

 

02.10.2017

Keeleoskuse määratlemine, tutvumine, kursuse eesmärkide ja sisu tutvustus, isiklike eesmärkide püstitamine

Tutvumine. enese esitlus.

Minu keeleõppeplaan täitmine.

Iseseisev töö sellel nädalal puudub

 

 

04.10. 2017

Keele õppimise meetodid ja võimalused

Minu keeleõppe plaani täitmine

Grammatika harjutus

 

09.10. 2017

Eesti kultuur ja vaatamisväärsused. Muuseumid, teatrid;

Üks õnnestunud puhkus, reisid välismaale, arutelu. Puhkus eriaastaaegadel.

Reisiplaan

ma-/da- infinitiiv.

Reisiplaani koostamine avastamaks eesti vaatamisväärsusi

 

 

16.10.2017

Elukestevõpe: elukestvaõppe võimalused; täiskasvanud õppija

“Keelekohvikud on populaarsed” ajalehe artikkel, ettekanded. Esitlused, küsimstele vastamine.

Eesti keele käänete süsteem. Käändelõpud

Inimene õpib kogu elu. Mida õpid sina?

Tööleht Elukestev-õpe_Video ja sõnavara

Videolõik :

 

18.10.2017

Õpetaja amet: õpetaja elukutse populaarsus   Eestis, võimalikud lahendused;

Oma kogemuse jagamine õpetajana. Arutelu ringid, väitlused.

infoportaalidest info hankimine koolituste kohta

Ideaalse õpetaja mudeli koostamine. Oma tegevuse eesmärgistamine – enda kui õpetaja eesmärkide kirja

 

 

23.10.2017

Intensiivõppepäev: eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tasemeeksami ülesannete lahendamine;

B1 tasemetestid,

lugemisosad

kuulamine

Kuulutuste ja lausete ühendamine.

Kirjutamine: kirjutada teade.

 

 

25.10.2017

Elukoht: võimalused enesearendamiseks oma kodukohas.

Ajurünnak: mida ma saan teha, et aidata  kaasa  enda edasiseks arenemiseks?

Rühmatöö, arutlused

Iseseisev töö sellel nädalal puudub

 

 

30.10.2017

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht: kas suunata õpilasi õppima/ töötama Eestisse või välismaale.

Tööleht 1

 

Tööleht Turvaline kodu

 

 

01.11.2017

Tarbimine: Tarbimisühiskond; eestimaise kauba eelistamine;

Tutvumine tarbijakaitse põhimõtetega.

Ajurünnak. Kuulamine (Kitsnik õ lk 89 h4). Töö tekstiga. Eestimaine kaup – diskussioon. Järelepärimine ja vastus järelepärimiskirjale (Kitsnik õ lk 100-101). Tingiv kv (Kitsnik Tv lk 78)

Tööleht kaubanduskaubandus

 

06.11.2017

Ohutus õppeasutuses: küberohutus, kool kui turvaline keskkond,

Kas eesti koolides on ohutu õppida?

Ajurünnak, arutlused

Koolikiusamise probleem

Lugemisharjutus

Arutelu

Ohutus ja hädaabi numbril helistamine (Kitsnik õ lk 102).

Sõnavara arendamine, kuulamine ja rollimängud. (Kitsnik tv lk 46-47)

 

08.11.2017

Söök ja jook: Toitumise kultuur Eestis ja mujal.

Eesti elanike kõige tavalisem söök ja jook.

“Kodumaine toidukaup esikohal”, lugemine  osa 1, osa 2

“Kohv peletab vasimuse”, lugemine  osa 1,  osa 2

vaadata üle oma kooli ohutusnõuded ja analüüsida nende reaalset toimimist.

 

 

13.11.2017

Reisimine: head reisimise sihtkohad Eestis, reisimise eesmärk.

Puhkus ja puhkuse võimalused  – otsustamine, kirja kirjutamine, pildi kirjeldus.

Mõistekaardid.

Paranda vead

 

15.11.2017

Inimeste suhted ja suhtlemine: suhtlemine õpilastega, töökaaslastega – koostöö nendega.

Isikud ja suhted

töölehed, arutelud

Situatsioonilehed, olukorra kirjeldused, vastuväited

Eesti võimalike puhkamisvõimaluste kaardistamine. Kirjeldada tööalase suhtlemise võrgustikke ja selle eesmärke.

 

 

20.11.2017

Õpilaste hoiakud, nendega suhtlemine ja õpilaste juhendamine.

Kuidas ma suhtun oma õpilastesse

Mentorlustöö, õppurite juhendamine

 

22.11.2017

Eesti Vabariik: parlament ja valitsus. Valimised

Suulised ettekanded

Presidendid, riigikogu, vabariik

Arutelud

Valimised Eesti vabariigis

Riigikogu kodulehega tutvumine. Suuline ja kirjalik arutelu Eesti ühiskonna teemal.

 

27.11.2017

Vaba aeg ja meelelahutus: vabaaja veetmise võimalused;

Veedame aega sanatooriumis

Rääkimine – Värska Sanatoorium

 

 

29.11.2017

Keskkond, loodus: Eesti looduskeskkond, looduslikud vaatamisväärsused; ilma mõju tööelule. Ilm ja aastaajad

Kuulamistest –  Uued terviserajad tervisesõpradele

Lugemistest – Koduapteek

Vabaaja veetmise võimaluste väitluseks ja keelekohviku esinejaks ettevalmistumine.

 

 

04.12.2017

Meedia: Arutlemine erinevate meedialiikide kasutamise ja mõju üle; huvitavad telesaated; uus meedia ja ohud;

Mitteametlik kiri huvitavast telesaatest.

 

06.12.2017

Enesetunne ja tervis: terviserajad Eestis/ Ida-Virumaal

Sõnavõtu ettevalmistamine oma asutuse kajastusest ja meediakuvandist.

Kuulamine (Raivo Vokk), arutelu, töö sõnavaraga, rollimängud, tagasõnad (Kitsnik Tv lk 66)

 

11.12.2017

Poliitika, aktuaalsed sündmused. Info hankimine päevakajaliste sündmuste kohta.

Arutelu, kuulamine, päevakajalised sündmused meediast.

 

13.12.2017

Majandus- ja õigussuhted: eesti kodanike ja Eesti elanike õigused ja kohustused; kuritegevus ja turvalisus.

 

15.12.2017

Intensiivõppepäev: kokkuvõte kursusest; tagasiside andmine ja saamine; tasemetestide lahendamine ja tulemuste võrdlemine kursuse alguses tehtud testiga

Info hankimine meediast päevakajaliste sündmuste kohta, teistele massimeedia materjalide põhjal uudiste ja muu värske info edasi jutustamine.

Väitluseks ettevalmistamine kuritegevuse ja turvalisuse teemal.

Tasemeeksami ülesannete kordamine

B1_Grammatika kokkuvõte