B2 Jõhvi (Signe) 2019-02-13T22:15:49+02:00

B2 Jõhvi (Signe)

 

Keelekursuse nimi:                              Eesti keel B2

252 ak/h;

sh 136 ak/h auditoorset tööd;

            66 ak/h mitteformaalset/klubilist õppetööd;

            50 ak/h iseseisvat tööd

Toimumise periood:                            08.01-16.12.2018

Toimumise koht:                                 Kutse 13, Jõhvi, nr C104

Grupi nr/nimi:                                     Jõhvi B2 II

Õpetaja nimi:                                       Signe Abel

 

16.01

Sissejuhatus ja  tutvumine

Keeleoskuse määratlemine vestlusel, kursuse eesmärkide ja sisu tutvustus;

Esimene kohtumine. Vestlusülesanded isikliku keeleoskuse määramiseks.

Paarisülesanne liikumisega, küsimuste vahetamine: Jõulu- ja uusaastapuhkuse veetmisest.

Minu keeleõppeplaan

 

17.01

Ootuste kaardistamine, kokkulepete sõlmimine. Osalejae töövaldkonda puudutavate huvipakkuvate teemade kaardistamine

Keeleõppekursuse reeglite seadmine üheskoos.

Arutelu, kuidas sisustada keelekohvikuid.

 

18.01

Isiklike eesmärkide ja ootuste mõtestamine eesti keeleõppes/ antud kursusel

Isiklike eesmärkide seadmine õppetöös: paarisülesanne. Tooleht_cut_Miks_ma_opin_eesti_keelt

Keeleõppekogemusest rääkimine rühmas.

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

 

 

23.01

Eesti keele B2-taseme eksami nõuded

Eesti keele B2-taseme eksaminõuete, sooritamise tingimuste ja muude üksikasjadega tutvumine

B2-keeletaseme kirjeldusega tutvumine: väljavõtted kirjeldusest, B1-tasemega võrdlemine.

Enda keeletaseme määratlemine, vestlusülesanne.

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

 

24.01

Eksamilesannetega tutvumine ja valikuline läbitegemine.

Valikuliselt mõne eksamiülesandega tutvumine: rääkimisülesanne, lühike kirjutamisülesanne (ideede kogumine, loovkirjutamine).

 

25.01

Keelte õppimine

Võõrkeelte õppimise tähtsus ja vajadus. Keeleõppimise kogemuste ja nippide jagamine. Oma vaadete põhjendamine keeleõppe kohta.

Lihtmineviku meenutamine: ühe eelneva sündmuse kirjeldamine.

Järjestamisülesanne: keeleõppe motivaatorid, mis mind motiveerib õppima, selgitamine.

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

 

31.01

Keele õppimise meetodid ja võimalused. Erinevad keeleõppimisvõimalust lihtsustavad vahendid. Kuidas iseseisvalt keelt praktiseerida

Erinevate interneti kaudu leitavate keeleõppekeskkondadega tutvumine.

Paarisülesanded: kuidas ise keelt õppida, mida selleks teha, et keelt õppida.

 

1.02

Kultuur ja keeled; võtted ja juhised keelekeskonna tekitamiseks; oma keeleõppe kogemuse kirjeldamine.

Lihtmineviku ja täismineviku võrdlemine: ühe keeleõppega seotud sündmuse kirjeldamine rühmas,   küsitlemine.

Aliase-tüüpi sõnade selgitamine.

 

2.02

Keelekohvik

keelekohvik eesti keele õppe võimaluste teemal, motivatsioon eesti keele õppes ja selle toetamine.

Külaliseks inimene, kes väga heal tasemel omandanud eesti keele.

Ja “kutsehariduse maine ja kvaliteet”.

Mängiti rollimänge ametniku ja kliendi kohta.

Tegevus Jaan Tätte lauluga. Tooleht_Tatte_Ilus_hetk

Mäng Kaks tõde – üks vale

Mäng Ametid

Külaline

Aliase-tüüpi sõnade selgetamine.

Kuidas mulle meeldib keelt õppida: mäng toolidega. Üks õppija seisab ringi keskel ja ütleb ühe tegevuse, nt mulle meeldib lugeda raamatut. Kellele meeldib samuti, tõusevad püsti ja istuvad teise tooli peale. Kellele vaba tooli ei jagu, ütleb järgmisena.

Kus te olete reisinud Eestis? Kogemuste vahetamine ringis.

 

6.02

Kultuur ja vaatamisväärsused

Eesti kultuur ja vaatamisväärsused. Vaatamiväärsused Ida- Virumaal.

Katkise telefoni mäng: vastavalt juhistele jutu edasijutustamine. Kogu rühmaga.

Ma arvan, et sulle meeldib… mäng paarilisega.

Üks muinasjutt.

Ideede loomine ja vastavalt märksõnadele muinasjutu loomine.

 

7.02

Muuseumid (ERM ja KUMU), laulu- ja tantsupidu, EV100, kultuuride erinevused.

Ühe vaatamisväärsuse tutvustamine. Paarides, liikumisega, vahetamine, uue paarilisega rääkimine jne.

Erinevad muuseumid Eestis: kus olete käinud, mis on meeldinud. Vestlus ringis.

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

 

8.02

Intensiivõppepäev

kordamine- eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

asemeeksami ülesannete lahendamine.

Erinevate eelnevalt õpitud teemade kordamine. Iga teema kohta on küsimus lipikul. Õppijad liiguvad ringi, esitavad paarides küsimuse, vastavad paarilise küsimusele. Vahetavad lipiku ja saavad uue küsimuse, mille esitavad uuele paarilisele jne. Sellise tegevusega tagatakse teemade krodamine ja üheaegselt kõikide õppijate poolt teemad kordamine.

Kuulamisülesanne: novaator.err.ee.

Arutatakse ringis, kuidas keeleõpe edeneb, kellel on tekkinud raskusi või mis rõõmustab.

Kirjutamisülesanne loovülesandena.

 

13.02

Enda ja oma töökoha tutvustamine, kirjeldamine

Enesetutvustus. Oma hariduse, elukutse, ameti, hoiakute, huvivaldkondade ja -alade kirjeldamine, nende hindamine.

Oma perekonna, asutuse ja töökollektiivi kirjeldamine ja tutvustamine.

Liikumismäng: hakkame …ma. Üks õppija ütleb tegevuse ja žestikuleerib, teised kordavad. Jne Paneb pea tööle.

Traagilistest sündmustest rääkimine.

Kuulamine http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tuttavate-hukkumist-pealt-nainud-kohalik-nad-olid-taiesti-tavalised-inimesed-nad-ei-olnud-mingid-joodikud?id=81037123

Õpetajatööga seotud artikli lugemine, üheskoos sisu üle arutlemine.

 

 

14.02

Kutsekool kui töökoht; kutsehariduse võimalused.

Loetud teksti üle arutlemine.

Sõnavara: Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

Loetu kohta küsimused lipikutel. Küsimuste esitamine paarides, küsimuste vahetamine, uue paarilisega rääkimine jne.

 

15.02

Õppimine ja haridus

Teabe hankimine haridussüsteemi, koolivõrgu, konkreetse kooli, eriala õppimise ja õpetamise  kohta.

Oma koolist rääkimine: maailmakohvik. Paarides vastamine ja teiste täiendamine. Kokkuvõtted.

Vabas vormis oma tööelu kogemuse tutvustamine.

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

 

16.02

Keelekohvik

Skype vahendusel webinar teise väljaspool Ida-Virumaad paikneva kutsehariduskeskuse esindajatega;

keelekohvik „Eesti haridussüsteem – tugevused, nõrkused“.

Delfi: 100 Eesti märki. Vali 10 ja selgita oma valikut. Arvuti abil.

Mäng: Kas sa oled kunagi….

„Kast”. Selles on üks lemmikloom või lind. Lemmiklooma tutvustate kas-küsimuste esitamine ja äraarvamine.

Kastist välja mõtlemine: Loome uuendusliku jalgratta, kirjeldame puudusi ja eeliseid.

Webinar ja selle õnnestumise üle arutelu „Kuue mõtleva mütsi” meetodil.

Muusikapala Kihnu Virve „Merepidu”

 

 

20.02

Arutluse ja väitluse struktuur; Arutlemine ja väitlemine kutseharidust puudutavatel üldhuvitavatel ja päevateemadel

Teema „Eesti 100”.

Mõtle peas ühe Eestiga seonduva paiga/ mälestussamba vmt peale.

Töötame kogu rühmaga.

Valime välja koha või samba.

Mis on selle ümber, lähedal, kõrval, küljes?

Ülesanne on kujutada mõeldud kohta kõik koos püramiidi või vmt asjana.

Igaüks tuleb seisab või istub või ronib vabalt valitud kohale ja ütleb, mida ta sellest pildigammast kujutab.

Kuni kõik on kohal.

Teeme pildi!

 

Tutvume ühe Eestile kirjutatud looga https://www.ohtuleht.ee/858506/sandra-buchert-eesti-on-eriline-riik. Räägime kaaslasele, milliste sõnade tähendust keegi pidi otsima.

Mõtleme mingile seosele enda ja Eesti vahel või mõtetele, mis tal praegu meenuvad või sellele, mida tähendab tema jaoks Eesti.

Vaatame lühiklippe, kus inimesed räägivad enda seostest Eestiga, miks on Eestis hea elada. (postimees) https://www.postimees.ee/4410677/mul-on-eestis-hea-elada-sest

Minu mõtted Eesti kohta „Minu Eesti”.

 

22.02

Täiskasvanud õppija ja elukestev õpe

Elukestva õppe ja täiskasvanud õppija probleemide üle arutlemine. Info hankimine erinevate koolituste kohta.

Ametikirja nõuded. Poolametliku kirja kirjutamine.

Tehnoloogia õppetöös ja selle kasutamise võimalused

Õppimise võimalused Eestis/ Ida-Virumaal

Arutame lasteraamatute üle. Kes on Astrid Lindgren ja milliseid tema teoseid teame.

Kuulamine https://kultuur.err.ee/684142/sada-eesti-motet-ilon-wikland-ei-motle-hommikuti-argates-mida-tana-teha

Räägime lapsepõlvest.

 

23.02

Keelekohvik

keelekohvik teemal „õpetaja elukutse populaarsus“. Ja „Kas elama linna või maale“

Külaline

Aliase-tüüpi sõnade seletamine

Küsimused õpetaja ameti kohta (liikumisülesanne, küsimused lipikutel, vahetamine).

Mäng Fotograaf: Mida näed ja mis on selle taga?

 

27.02

Elukutse, amet

Õpetaja elukutse – vajalikkuse, huvitavuse, töövaldkonda puudutavate küsimuste üle arutlemine ja väitlemine.

Õpetaja elukutse populaarsus Eestis, võimalikud lahendused. TOoleht_Opetajaameti populaarsus

Arutelu: kuidas populariseerida õpetaja ametit?

Kuidas keegi sattus kooli tööle? Elukogemus.

 

Mulle meeldib olla õpetaja

https://www.youtube.com/watch?v=n5B46fup1_o

Mõtteid õpetaja kohta

Kirjuta üks sõna.

see tunne on täpselt nii, nagu läheksid ………………………….

sa unustad kõik ……………………………………………………

ma kartsin kõige rohkem seda, kas ma saan ………………………………………………..

kas mul on piisavalt teadmisi ja ………………………………………….

see unistus tiksus mul kogu aeg …………………………………………

suudad, julged, ……………………………………

ma olen uhke selle üle, et ma võtsin ……………………………………………

järgmine päev ei kunagi samsaugune nagu oli …………………………………………

õpetab ennast analüüsima ja vaatama enda ……………………………………

see, mis lõpuks välja tuleb, on täis ………………………………………..

ma tunnen, et me ajame õiget asja, me ajame ühe …………………………….

tunne, et suudad endast midagi anda või endast märgi maha ……………………………………

need on väärt ………………………………….

see on kogu aeg endast maksimumi ………………………………………..

saad panustada millessegi …………………………………….

me vastutame mitte ainult endas eest, vaid ka teiste ……………………………..

teadmisi on nii palju, et ei ole mõtet neid garaažis ära …………………………………

üks olulisemaid ………………………………………

üks amet, kus kõik need asjad koos peaksid ………………………………………

Mulle meeldib olla …………………………………………….

3. Mida arvad sina õpetajatööst?

Ütle selle kohta 5 olulist mõtet.

 

 

1.03

Intensiivõppepäev

Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

Tasemeeksami ülesannete lahendamine

Eelnenud teemade kordamine, iga teema kohta küsimus lipikul, küsimuste vahetamine paarides ja vastamine, uute paarilistega rääkimine.

Eksamiülesannete lahendamine.

 

6.03

Töö ja tööpäev

Probleemse olukorra kirjeldamine oma töökohal ja olukorra lahendusettepanekute esitamine.

Üldised tegevused töökohal.

Uute tehnoloogiate kasutamine õppetöös. Tooleht_Tehnoloogia_koolis

Kuidas säilitada uuendusmeelsus ja vältida rutiini õpetaja ametis.

Maxima kaardid assotsatsioonide tekitamiseks. Paaristöö.

Aliase-tüüpi mäng kahes võistkonnas.

Tehnoloogia koolis. Artikli lugemine: Kas tehnoloogia koolis lämmatab inimliku suhtlemise?

Kahes rühmas poolt- ja vastuargumentide leidmine, lisamine.

 

7.03

Töö sise-eeskirjad ja kodukord, võrdlus oma kooli ja teiste koolidega

Õpetaja tööpäeva rutiin

Vajalikud muutused koolis: innovaatiline lahendus. Tooleht_Leiutised

Lühifilm: https://www.youtube.com/watch?v=HZ-ORJPWneM Probleem – lahendus

Ise ühele probleemile lahenduse väljamõtlemine. Individuaalselt punktide alusel, esitlemine.

 

8.03

Kinnisvara.  Elukoht.

Kodu ostmise võimalused ja probleemid Eestis. Erinevate eluasemetüüpide plussid ja miinused.

Tabeli või joonise põhjal arutleva teksti kirjutamine. Arutluse struktuur. Joonise põhjal arutluse kirjutamine.

Kaebused, küsimused ja nõuded kinnisvara kohta.

Arutelu tehnoloogia vajalikkusest elus/ koolis. Tooleht_Tehnoloogia_koolis

Õpetajaameti populariseerimine: argumentide esitamine.

Liikuv paarisülesanne küsimustega lipikutel.

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

 

9.03

Keelekohvik

kohtumine eesti keelt emakeelena rääkiva inimesega teemal „ohutus õppeasutuses“;

keelekohvik teemal „turvaline elukeskkond“; võimalusel vähemalt ühe kutsehariduskeskuse koostööpartneri organisatsiooni külastamine.

Keelekohvik Jõhvi gümnaasiumi hoones, hoone ekskursioon, tähelepanu ohutuse tagamisel õppeasutuses. Kohtumine direktoriga ja majajuhiga.

Kuuldu üle arutlemine.

Aliase-tüüpi mäng sõnade seletamisega.

Laulu kuulamine https://www.youtube.com/watch?v=KLSyACwEfBQ, laulmine

Loovülesanne kirjutamine kokkuvõttena.

 

13.03

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht.

Eesti eriilmelised linnad ja asulad

Kas suunata õpilasi õppima/ töötama Eestisse või välismaale?

Ohutus meie koolis: arutlemine. Tooleht_Ohutus_oppeasutuses

Näidisvideoklipi vaatamine intervjuu läbiviimisest: https://www.youtube.com/watch?v=YPKFfcscJiU

Küsimuste koostamine ohutuse teemal.

Liikuv ülesanne üksteise küsitlemise eesmärgil.

Kokkuvõtte tegemine küsitlusest meie rühmas.

 

14.03

Maa- või linnakodu, nende plusside ja miinuste kohta arvamuse avaldamine.

Kodukoha probleemide kirjeldamine ja ettepanekute esitamine nende lahendamiseks.

Maale või linna elama: kummagi kohta pooltargumentide väljatoomine.

Diskussioon lähtuvalt argumendipoolest.

Kodukohas esinevaid probleeme rühmatööna.

Rühmakaaslaste küsitlemine kodukoha probleemide lahendamise kohta, liikumisülesanne, küsimuste vahetamine, paariliste vahetamine.

 

16.-17.03. 2018

Õppereis Tartu, ERM

Õppereis 16-17.03.2018 Tartu 16.03_

Toolehed_Tartusse

 

Galerii

 

 

 

20.03

Tarbimine

Mõistlik tarbimine. Tarbimisühiskond. Kaubad ja teenused. Eestimaise kauba eelistamine.

Tarbijakaitse. Oma huvide eest seismine, pretensioonide esitamine.

Tartu reisi kokkuvõtete tegemine läbi arutelu, paarisülesannete.

Tooleht_Arutelu_fraasid

 

21.03

Raha ja selle mõju õpilasele. Kuidas suunata õpilasi rahateemadel läbi oma ainetunni.

Sisseostude tegemine, küsimused lipikutel, liikumisülesandena küsimuste esitamine ja lipikute vahetamine.

Internetist ostmine: kogemuste vahetamine.

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

 

22.03

Intensiivõppepäev

Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

Tasemeeksami ülesannete lahendamine.

Eelnenud teemade kordamine, iga teema kohta küsimus lipikul, küsimuste vahetamine paarides ja vastamine, uute paarilistega rääkimine.

Vaheeesmärkide saavutamine, motivatsiooni säilitamine keeleõppes.

Eksamiülesannete lahendamine.

 

27.03

Ohutus õppeasutuses

Ohutusnõuded koolis, nende vajalikkus ja nendest kinnipidamine

Kool kui turvaline keskkond

Tarbijakaitse: vestlus.

Kas maksta kaardiga või sularahas, kogemuste vahetamine.

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

Tooleht_Ohutus_oppeasutuses

 

28.03

Õpetajate ettevalmistus ja valmisolek ohuolukorraks koolis

Õpilaste ja õpetajate küberohutus, kuidas läbi ainetunni õpilasi enam harida antud teemal

Küberohutus. Artikli ligemine küberohutuse teemal.

Kuidas arvutit turvaliselt kasutada? IT-osakonna õpetaja soovitused, küsimused.

Tooleht_Internetiturvalisus

Tooleht_Kyberkiusamine_Sonavara

 

29.03

Söök ja jook. Teenindus.

Arutelu ja väitlus söögi-joogi valiku, alkoholi tarbimise, toitumistavade teemal. Toitumise kultuur Eestis ja mujal.

Isiklike ja oma pere, kodukandi ja elukoha igapäevaste ja pidulike toitumisharjumuste, söögi- ja joogivaliku, lauakommete, erinevate rahvusköökide kirjeldamine. Oma lemmiktoidu- või joogi, toitumisharjumuste, maitseelamuste kirjeldamine.

Toitumisharjumused. Arutelu.

Erinevaid toite Eestist, maitsekogemus.

Tooleht_Tervislik_eluviis

 

3.04

Roogade ja teenuste kvaliteet, hinnad. Teeninduse hindamine toitlustusasutuses. Lemmikrestorani või kohviku kirjeldamine. Kaebuste esitamine ja nende põhjendamine.

Eesti rahvustoidud

Hinnakujundus Eesti teenindusasutustes. Arutelu.

Lihtmineviku vormide moodustamine, lipikutel olevad fraasid.

Kirjeldame käiku ühte söögikohta, ajavormi kasutuse jälgimine.

 

4.04

Transport

Eri transpordivahendite kasutamine, transpordi mõju keskkonnale. Jalgrattaliikluse eelised.

Õpilaste ja õpetajate liikumisharjumused.

Toitumisalane tekst, lugemine, arutlemine.

Liikumisharjumused, küsimuste koostamine, vastamine, liikumisülesanne.

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

 

 

5.04

Ühistransport. Ühistranspordi probleemide üle arutlemine.

Liikumisharjumused ja tervis.

Transpordi võimalused erinevatesse Eesti paikadesse.

Erinevad transpordivahendid. Eelised ja puudused.

Liikumisharjumused ja tervis.

Tooleht_Tervislik_eluviis

 

11.04

Reisimine.

Eestis puhkamise võimalused

Head reisimise sihtkohad Eestis

Reisimise eesmärk. Erinevad reisimisviisid. Kultuurireisid, loodusreisid. Reisieelistuste põhjendamine.

Eestis puhkamise võimalused, tekstid, lugemine.

Oma kogemuste vahetamine Eestis reisimisest.

Tööleht_Turvaline_reisimine

 

12.04

Reisibürood ja majutusasutused. Reisibüroo valik. Pretensioonide esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva teenuse kohta.

Ohutus reisil. Reisikindlustus.

Aliase-tüüpi sõnade selgitamine.

Erinevad reisimisviisid.

 

13.04

kohtumine eesti keelt emakeelena rääkiva inimesega teemal „Põnevad sihtkohad reisimiseks Eestis“,

Kohaliku reisiagentuuri külastamine, keelekohvik teemal „turvaline reisimine Eestis ja välismaal“

Puhkused Eestis. Arutlemine.

Külaline.

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

Ühe muusikapala kuulamine-laulmine. Tooleht_Alen_Veziko_Paiksepoolsel_toal

 

17.04

Intensiivõppepäev

Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

Tasemeeksami ülesannete lahendamine.

Eelnevalt läbitud teemade kohta küsimused ja liikumisülesanne küsimustele vastamise ja vahetamisega.

Tasemeeksamiülesannete tüüpe, lahendamine: erinevad tekstid, lugemine ja arutlemine.

 

18.04

Turism Eestis

Eestimaa kultuur ja loodus, huvipakkuvad kohad.

Mõtteid Eestimaa kohta, märksõnade abil rääkimine.

Laste kaasamine: kas nutivahend on abivahend lastekasvatamisel. Arutelu, ideed tekstist https://novaator.err.ee/258011/meediakasvatuse-oppejoud-likvideerida-tuleks-vanemate-liigoptimism-et-nutivahend-uksi-arendab

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

 

19.04

Kodukoha vaatamisväärsuste kirjeldamine.

Sise- ja välisturism.

Kodukoha vaatamisväärsused. Paarides arutlemine märksõnade toel.

Aliase-tüüpi sõnade seletamine.

Inimestevahelised suhted koolis, erinevad ametid. Aruteluring.

Head ja halvad suhtenäited. Paarides rääkimine.

Loovkirjutamine.

Tööleht Reisi_targalt

 

25.04

Arutlus inimeste võimalustest ühiskondlikke suhteid mõjutada.

Ühiskonna aktiivse liikmena toimimine.

Mittekuuletuva õpilasega toimetulek.

Paarisrääkimisülesanne Miks mina olen hea õpetaja

Õpilastevahelised suhted, probleemide lahendamine. Näidisjuhtum, pedagoogi kogemusest.

Arutelu.

Tooleht_Kui_ma_oleksin_sina

 

 

26.04

Koostöö

Koostöö õpetajate vahel.

Koostöö teiste kutsehariduskeskustega.

Näiteid koostööst kutseõppeasutuse pedagoogide vahel: pedagoogide kogemused. Koostöö Tartu Kutsehariduskeskusega, Rakvere Ametikooliga.

Perspektiive, paarisülesanne.

Aliase-tüüpi sõnaseletusmäng.

 

2.05

Koostöö olulisus ja vajalikkus.

Õnnestunud ja ebaõnnestunud koostöö näited.

Sõnaseletused Aliase meetodil.

Kodus oli lugeda läbi üks artikkel, mitte uudis, vaid muu. Tutvustame artikleid. Kahes rühmas. Igaüks räägib loetust, nimetab sõnu, mida õppis. Õpetab ka teistele paar sõna oma tekstidest.

 

7.05

Inimeste suhted ja suhtlemine

Suhtlemine õpilastega, töökaaslastega, lapsevanematega – koostöö nende vahel.

Õpilaste hoiakud, nendega suhtlemine ja õpilaste juhendamine.

Tooleht_Tunded

 

 

8.05

Raha ja finantsteenused, – asutused

Internetipank ja muud finantsteenused. Sularaha kasutamine. Pangakontoris.

Laenud ja krediidid.

Rahalised kohustused: isiklikke kogemusi. Arutelu.

Kuidas raha kokku hoida, ajurünnaku vormis ideede leidmine.

 

 

9.05

Õpilaste teadlikkus finantsteenuste kasutamisel.

Paaristöö märksõnade järgi.

Arutelu.

Aliase-tüüpi sõnaseletusmäng.

 

 

10.05

Intensiivõpppäev.

Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

Tasemeeksami ülesannete lahendamine.

Eelnevalt läbitud teemade kohta küsimused ja liikumisülesanne küsimustele vastamise ja vahetamisega.

Tasemeeksamiülesannete tüüpe, lahendamine: erinevad tekstid, lugemine ja arutlemine.

 

11.05

keelekohvik teemal „aktiivne ühiskonna liige kui kodanikuühiskonna alustala“.

Elu lihtustanud leiutisi: arutelu.

Lipikutel erinevate leiutiste nimetused, nende tutvustamine äraarvamismängus.

Ajurünnak leiutiste teemal

Videoklipp „Ajujahi” võitjaga https://www.youtube.com/watch?v=QeN0amoOdxw

Küsimustele vastamine video põhjal.

Ideede genereerimine rühmades, esime oma idee „Ajujahile”.

Ideede presenteerimine ja arutelu.

Rainer_Nolvak

 

15.05

Eesti Vabariik

Eesti parlament ja valitsus. Valimised

Eesti parlament ja valitsus.

Valime oma kooli „valitsust”. Koosolek.

Kuue mõttemütsi meetodil kokkuvõtte tegemine koosolekust.

 

16.05

Eesti riigi saavutused ja probleemid.

Aktuaalsed teemad ajalehtedest: vabalt valitud artiklite tutvustamine.

Töö sõnavaraga, teistele sõnade õpetamine.

Jüri Kuuskemaa, ajaloolane https://www.youtube.com/watch?v=p8jLCJpSeFo

algusest kuni 14:18

Pane kirja märksõnu, seejärel töötavad õppijad rühmades ja sõnastavad 10 keerulist väidet kuuldu kohta (5 valet ja 5 õiget). Koostatakse 2-3 lehele. Anname teisele rühmale. Lahendame.

 

17.05

Vaba aeg ja meelelahutus

Eesti ja oma päritolumaa kultuuri kirjeldamine ja nende võrdlemine.

Multikultuurne ühiskond ja kollektiiv. Arutlemine ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle.

Erinevate tähtpäevade ja traditsioonide kirjeldamine.

Oma päritolu tutvustamine, ühisaruteluna.

Seoste leidmine lapsepõlve ja tänapäeva vahel, paarides.

Aliase-tüüpi sõnaseletusmäng.

 

 

22.05

Kultuuriüritused kodukohas.

Erinevad kunstiliigid: muusika, filmikunst, kirjandus, kujutav kunst. Vestlemine raamatust, filmist, näitusest, teatrietendusest. Oma kultuuritarbimise eelistuse põhjendamine.

Vaba aeg ja meelelahutus. Väitlus vaba aja veetmisega seotud aja-ja rahakulu üle.

Intervjuu Arnold Rüütliga http://tv.delfi.ee/saated/suur-intervjuu-maire-aunaste-avab-sunnipaevalaps-arnold-ruutli-hingemaailma-harra-president-kas-te-olete-onnelik?id=82051913

Kuulamisülesanne.

Arutelu intervjuu põhjal. Tooleht_Arnold_Ryytel_intervjuu

Lapsepõlve ja täiskasvanuelu seosed (intervjuu põhjal).

 

23.05

Keskkond, loodus, ilm, aastaajad

Keskkonnaprobleemid ja reostus. Olukorra parendamise võimalused. Keskkonnasõbralik eluviis.

Eesti looduskeskkond, looduslikud vaatamisväärsused.

Eelmise kuulamisülesande sõnade üle arutelmine.

Ühe kultuurisündmuse tutvustamine rühmas, märksõnade abil, äraarvamismänguna.

Vestlus, paariliste vahetamine.

Looduslikud objektid, omadused.

 

30.05

Ilm ja aastaajad. Ilma mõju tööelule. Kohaliku omavalitsuse esindajatega kohtumine võimaliku koostöö raames.

Artikkel nutivahendite kasutamisest. Iga õppija saab ühe lõigu: koosta üks sisukas küsimus selle lõigu kohta.

Küsimused paberilehtedele. Loeme oma küsimuse kõikidel ette. Saame aru. Liigume ja vastame. Vahetame.

Leiutame uusi vahendeid kooli jaoks! Individuaalselt:

1- Poolautomaatne õpetaja

2- interaktiivne spordisaal

3- isekirjutav pastakas

4- hääljuhitav tahvel

5- liigutavate seintega klassiruum

6- nutipinginaaber

7- tarkusevitaminiseeritud kraanivesi

Leiutiste tutvustamine.

Tooleht_Leiutised

 

 

12.06

Enesetunne ja tervis

Tervis ja tervislikud eluviisid. Eluiga ja seda mõjutavad tegurid.

Terviserajad Eestis.

Paarisülesanded: tervisliku eluviisi järgmine; miks ma olen hea õpetaja.

Küsimused koolist toimunud väljasõidu kohta Rootsi, küsimuste vahetamine, liikumisega vestlusülesanne.

Tekstid tervislikust eluviisist. Märksõnade abil rääkimine.

Tervislik eluviis

Ajurünnak.

Teemaga seotud mõtted. Koos.

4. Lipikud:

Inimese pärilikkus

Toetav keskkond

Mõõdukas liikumine

Hea tervis

Tasakaalustatud toitumine

Piisav puhkamine ja uni

Aja planeerimine

Mõtestatud tegevused

Korralik sissetulek

Kvaliteetne arstiabi

Iga õppija teeb lipikule oma ideeskeemi selle alateemaga seonduvate märksõnade/mõtete kohta.

Jutusta ühele kolleegile, vaheta lipik ja räägi uuele kolleegile.

 

 

 

13.06

Oma tervise ja tervishoidu puudutavate vaadete esitamine ja põhjendamine.

Haiguse ja õnnetusjuhtumi kirjeldamine. Arsti poole pöördumine, oma tervisehäda kirjeldamine. Esmaabi osutamine.

Tervisepäev asutuses. Töötervishoid.

Toimunud keeleõppe reflekteerimine küsimuste abil rääkimis- ja liikumisülesandena.

Eesmärkide seadmine suveperioodiks.

Kavandatavale õppereisile registreerimisest.

Mentor-mentee-õppele agiteerimine.

Eksamile registreerimisest ja sooritamisest.

 

Tervisepäev asutuses. Töötervishoid.

Kuulame lõiku vestlussaatest: https://www.youtube.com/watch?v=B1ccKGMDAWE

Küsimused:

Milline peaks olema kooli roll liikumisharrastuse tekkimisel?

Millist lahendust selle probleemile pakutaks?

Milliseid vigu perekondades liikumisharjumuse kujundamisel tehakse?

Mida tehakse eelkooliealiste laste puhul sageli valesti?

Milliseid nõuandeid antakse lasteaiaealiste lastega töötamiseks?

Mis võiks olla lasteaiaealiste laste liikumise eesmärk?

Koosta lipikul olnud teema kohta kaks küsimust. Hakkame küsimusi üksteisele liikudes esitama, vahetame lipikuid.

Kirjalik kokkuvõte.

Ma arvan…

 

 

14.08 (4 ak.tundi)

Intensiivõppepäev

Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

Tasemeeksami ülesannete lahendamine.

1. Paarisülesanded vestlusega: minu suvi + minu eesti keel.

2. Sõnavara. Igaüks saab sõnad + Alias: selgitamine ja seejärel lausete moodustamine + jutu koostamine.

3. Muljed möödunud suvest. Meetod 3-2-1.

4. Maksuamet.

 

 

 

15.08 (4 ak.tundi)

Meedia

Arutlemine erinevate meedialiikide kasutamise ja mõju üle.

Huvitavad ja kasulikud telesaated. Telesaate kirjeldamine.

Uus meedia. Internet. Internet ja lapsed. Interneti ohud. Arutelu ja väitlus interneti ja sotsiaalmeedia teemal.

Lõpetame mängu Maksuamet: räägi, kellega vestlesid ja mida teada said. Räägi seda ühele kolleegile.

Sõnad: selgitamine Alias meetodil.

Instagrammistaarid_Video

 

16.08

Poliitika, aktuaalsed sündmused

Päevakajalised sündmused. Info hankimine päevakajaliste sündmuste kohta.

Muinasjutt. Näidis. Jutukuubikud. Muinasjutu koostamine.

 

 

23.08 (4 ak.t)

Väitluses oma erakondlike ning üldiste poliitiliste vaadete ja seisukohtade kaitsmine

Majandus- ja õigussuhted

Eesti majandussüsteemi ja õiguskorra kirjeldamine üldjoontes.

Eesti kodanike ja Eesti elanike õigused ja kohustused..

Ajalehed. Piltide analüüsimine, lugude lugemine, tutvustamine, küsimuste koostamine, sõnavara.

Aliase mäng sõnavaraga.

 

 

24.08

Kuritegevus ja turvalisus. Pöördumine õiguskaitseorganite poole.

Arutleva teksti kirjutamine.

1. Möödunud nädalast rääkimine töö kontekstis.

Paarid: räägi paarilisele 2 minuti jooksul, milliseid ülesandeid oled selle nädala jooksul koolimajas täitnud. Vaheta paarilist ja korda ülesannet.

Räägi teisele paarilisele samal teemal.

Tee kokkuvõte, mida sulle räägiti.

2. Alias

3. Rollimäng

Kinnisvara ostmine-müümine.

4. Soolaleivapidu. Mida tähendab, miks peetakse, mida kingitakse? Aruteluring.

5. Tekstid soolaleivapeost. Igaühele üks jupike. Loeme. Tõlgime. Töötame rühmades.

6. Uudise kirjutamise ülesanne

Kõigepealt sõnad naabrile.

Seejärel uudised.

Seejärel ettelugemine.

 

 

II õppereis 26-28 august 2018                    SAAREMAA

Ajakava Õppereis 26-28.08.2018 Saaremaa

Tooleht_Kuressaare_linn_kontroll-leht

Tooleht_Eesmargid

Tooleht_Kohad_2õpituba

Tooleht_Reflektsioon_3õpituba

Tooleht_Regivarss_4opituba

Tooleht_Legend_Suur_Toll

Tooleht_Vaata_ja_leia_1õpituba

 

Galerii

 

31.08

Intensiivõppepäev

Kokkuvõte kursusest.

Tagasiside andmine ja saamine. Eneseanalüüs

Tasemetestide lahendamine ja tulemuste võrdlemine kursuse alguses tehtud testidega

1. Saaremaale sõidu muljete vahetamine.

2. Tagasiside kursusele.

3. Edasivaade tulevikku.