B2 Narva (Kersti) 2019-02-13T22:19:50+02:00

B2 NARVA (Kersti)

 

Õppekava nimetus (nt ettevalmistav intensiivõpe/eesti keel B2/ eesti keel C1): EESTI KEEL B2

Õppekava kogumaht ak/h (sh auditoorne õppetöö, klubiline/mitteformaalne õppetöö ja iseseisev töö): 252 ak/ h

Õppetöö planeeringu periood: 08.01-16.12.2018

Õppegrupi nimi (ja number): B2 NARVA II

Auditoorse õppetöö toimumise koht (sh aadress ja ruumi nr): Kreenholmi 45, Narva, ruum N310

Paikse klubilise/mitteformaalse õppetöö toimumise koht (sh aadress ja ruumi nr):Kerese 3-322, Narva

Keeleõpetaja nimi: Kersti Tsirp

Keeleõppe aeg:: E ja K 15.30-17.00

 

 

15.01

Esimeses tunnis saime tuttavaks (portree), samuti mängisime erinevaid tutvumismänge. Vestluse käigus sai määratletud keeleoskuse tase. Tutvustasin kursuse sisu ja eesmärke.

Minu keeleõppeplaan

17.01

Viisin läbi erinevaid jääsulatusmänge. Kordasime kehaosad. Õppisime luuletust, et foneetikat parandada.  Kaardistasime ootused. Kas- küsimuste moodustamine, et mängida BINGOt.

22.01

Õppijad seadsid endale isiklikud eesmärgid keeleõppes. Mängisime Bingot.

24.01

Tutvusime B2-taseme eksami nõuetega. Samuti B2-taseme eksamiga SA Innove kodulehel. Tegelesime ankeetidega ja teineteise tutvustamisega.

29.01

Tutvusime põhjalikumalt eksamiülesannetega ja õppijad tegid läbi paar eksamiülesannet.

31.01

Õppijad koostasid ideekaarte võõrkeele õppimise tähtsusest ja vajadusest.  Läbi rollimängude jagasid õppijad erinevaid nippe, kuidas on nad tänaseni keelt õppinud. Tutvusime erinevate internetis pakutavate võimalustega keeleõppes. Laulja Laura Põldvere elu ja loominguga tutvumine. Kuulamine ja küsimustiku täitmine.

 

5.02

Arutlesime keele õppimise meetodite ja võimaluste üle. Õppijad tutvusid erinevate võimalustega, kuidas keelt oleks võimalik iseseisvalt praktiseerida. Test “Missugune keeleõppija ma olen”. Tegelesime ka eesti keele käänete ja küsisõnadega.

16.02

KEELEKOHVIK

Eesti keele õppe võimaluste ja kutsehariduse maine ja kvaliteedi teemal.

Laulsime “Kui sul tuju hea” hea tuju loomiseks. Õppijad valisid sõnapaaridest, kumb sõna neid rohkem kõnetab, seejärel arutelu paaris ja rühmas. Vaatasime, kuidas erinevad inimesed keelt õpivad ja kuidas oleks efektiivsem õppida. Töötasime ka saatekavaga, nt küsimuste esitamine ja vestlus. Seejärel TV Telelehest sai välja valitud nädalapäevad, ära jaotatud ning õppijad paaris arutelu käigus koostasid plaani õhtu sisustamiseks teleri ees. Järgnes tööde tutvustamine.

Samuti õppijad koostasid rühmas oma keeleõppimise retsepte ja tutvustasid neid.

Küsimustekaartidega koostati küsimusi. Õppijad uurisid ka kutsehariduse teemat internetis. Arutelu.

Toimus kohtumine 2 külalisega: Jaana Treumova ja Andri Tsirp´ga.

21.02

2 ak h – Tegelesime oma keeleõppe kogemuste kirjeldamisega. Palju paaristööd ja vestlust. Samuti kordasime küsisõnu.

2 ak h – Eesti kultuur ja vaatamisväärsused.

Koostasime ideekaarti, vaatasime videot (https://www.youtube.com/watch?v=rHfL-bbyGUI&list=PLJu44Mj32YXLH6qvrViOp58czNKmiwXsb). Tegime läbi kuulamisülesande, mille tulemusel õppijad koostasid dialooge. Dialoogid vaatamisväärsuste kohta Eestis ja Ida-Virumaal. Töö sõnavaraga.

 

5.03

Tegelesime kultuuri ja vaatamisväärsuste teemaga, samuti kultuuridevaheliste erinevustega. Töö sõnavaraga, oli ka kuulamisülesanne , töö tekstiga ning rollimängud. Grammatilisest aspektist – lõpetatud ja lõpetamata tegevus.

 

7.03

Uurisime erinevaid muuseume Eestis, laulu – ja tantsupidu (videokatkendid). Kuulamisülesanne ERM-i kohta saatest Radar. Töö sõnavaraga. (TL manuses). Diskussioon.

Tööleht ERM

 

12.03

Töö arvamusartikliga. Sõnavara rikastamine. Arvamusküsitluse jaoks küsimuste mõtlemine paaristööna.

Tööleht

arvamuskusitlus

arvamuskusimused

 

14.03.

Sõnavara rikastamine. Töötamine tagasõnadega (kohta, eest). Eelnenud tunnis moodustatud küsimustega tegelemine. Intervjueerimine ning kokkuvõtete tegemine.

 

 

16.-17.03. 2018

Õppereis Tartu, ERM

Õppereis 16-17.03.2018 Tartu 16.03_

Toolehed_Tartusse

 

Galerii

 

 

 

19.03

Enda ja oma töökoha tutvustamine ja kirjeldamine. Töö sõnavaraga. kuulamine

töötama – kellena?, õppima – kelleks?

 

21.03

Kutsekool kui töökoht, kutsehariduse võimalused

Õpetaja tööülesanded. Töö küsisõnadega. Diskussioon

kohta/põhjal/teel

 

21.03 – rahvusvaheline luulepäev, seepärast käsitlesime ka ühte luuletust

 

23.03

KEELEKOHVIK

Eesti haridussüsteem – tugevused ja nõrkused

Meeleolu loomiseks tants “Kui sul tuju hea”. Ideekaart (haridussüsteemi tugevused ja nõrkused). Plakatite esitlused koos küsimuste esitamisega. Kohal käinud külaline Tanel Tsirp tutvustas Eesti haridussüsteemi gümn õpilase pilgu läbi. Järgnes meeldiv arutelu. Õppijad tutvustasid kutseõppe võimalusi ja valikuid ja Jõhvi Gümn õppija enda kooli oma. Arutelu teemal “Kus ja mida õppida”. Palju reaalseid näiteid elust. Diskussioon ja uue info käsitlemine.

Rollimängud, kus oli antud situatsioon ja õppijad pidid leidma lahenduse.

Samuti töö visiitkaartidega, kus õppija sai endale uue rolli.

mäng “Ma pean..”

Etteantud sõnadega jutukese koostamine

 

26.03

Õppimine ja haridus.

Inimeste elutee. Kuulamine, suulise kõne arendamine.

kelle/mille jaoks?, õppima- kelleks?, töötama-kellena?

 

28.03 – intensiivõppepäev

Kordamine. Testide lahendamine. Ristsõna. Küsimused (Tv lk 6,8)

26.03

elutee

28.03

ankeet, test

 

2.04

Arutluse ja väitluse struktuur. Arutlemine ja väitlemine kutseharidust puudutavatel päevateemadel. Töö sõnavaraga

4.04.

Täiskasvanud õppija ja elukestev õpe. Õppimisvõimalused Eestis/ Ida-Virumaal. Kuulamine (Kitsnik Tv lk 28). Töö sõnavaraga. Rollimängud.

 

9.04

Elukutse ja amet.

Õpetaja elukutse ja valikuvõimalused. Noored kooli. Diskussioon.

Kuulamine: https://etv.err.ee/l/saated(“Terevisioon” 9.04 – Õpi õpetajaks!)

Poolametlik kiri. Järelpärimiskiri koolitusfirmasse.

 

11.04 I

ÕP

Töö ja tööpäev. Erinevate probleemide kirjeldamine oma töökohal. Ettepanekud. Rühmatöö

Arutleva teksti  osad,kondikava koostamine.

Töö tekstiga (Mida õppida? – Kitsnik õ lk 70-71, tv lk 29,33). Diskussioonid. Kuulamine (innove.ee)

 

16.04

Õpetaja tööpäeva rutiin. CV. Avaldus.  (Kitsnik õ lk 71-73)

Sõnavara arendamine, Kuulamine. Jutustus läbielatud sündmustest. Avalduse kirjutamine

 

18.04

Töö siseeeskirjad ja kodukord.

Kuulamine. Töö sõnavaraga. Oma kooli kodukorra võrdlus teise kooliga. (TL FB-.s)

 

23.04

Kinnisvara. Elukoht

Kuulamine. Kodu ostmise võimalused ja probleemid Eestis. Diskussioon. Töö tekstiga. Olevik ja minevik.

 

 

25.04

Maa- või linnakodu.

Töö tekstiga. Arutelu. Väitlus. Liht-, Täis- ja enneminevik

Tööleht

 

27.04

KEELEKOHVIK

“Õpetaja elukutse populaarsus” ja “Kas elama linna või maale?”

Kuulasime “Kodulaul” (filmist “Kevad südames”) + lünkade täitmine. Töö erinevate kuulutustega (kinnisvara ost-müük-vahetus). Erinevad rollimängud. Unistuste kodu välja mõtlemine ja tutvustamine teistele.

Õpetaja  elukutse populaarsus – diskussioon, väitlus, rollimängud, intervjuu

Mängud minevikuvormide kinnistamiseks.

 

2.05

Kinnisvara. Minevik

Kuulamine. Diskussioon. Loetelu. Minevik. Järelepärimine

Tööleht maale elama huumoriga linn ja maa

 

7.05

Tarbimine. Kaubad ja teenused (TL)

Ajurünnak. Kuulamine (Kitsnik õ lk 89 h4). Töö tekstiga. Eestimaine kaup – diskussioon. Järelepärimine ja vastus järelepärimiskirjale (Kitsnik õ lk 100-101). Tingiv kv (Kitsnik Tv lk 78)

Tööleht kaubanduskaubandus

 

9.05

IÕP

Kordamine. Tasemeeksamiülesannete lahendamine

Kuulamine. Töö tekstiga. Testid. Diskussioon

 

14.05

Tarbimine. Tarbijakaitse. Diskussioon. Töö tekstiga

Kaebuse esitamine suuliselt ja kirjalikult.

 

16.05

Kaubandus. Internetikaubandus. Diagramm

 

18.05 – keelekohvik

Turvaline elukeskkond.

Õppekäik Päästeametisse.  Seejärel tagasiside. Vee- ja tuleohutus. ohutus õppeasutustes. Erinevad rollimängud, situatsioonid. Internetist ohutuse uurimine.

 

21.05

Ohutus õppeasutuses. Arutelu

Ohutus ja hädaabi numbril helistamine (Kitsnik õ lk 102).

Sõnavara arendamine, kuulamine ja rollimängud. (Kitsnik tv lk 46-47)

 

 

23.05

Ohutus. Ohutusnõuded koolis. Seletuskiri (Kitsnik õ 108, 113).

Kuulamine (Kitsnik tv lk 48)

 

28.05

Söök ja jook. Teenindus

Arutelu ja väitlus söögi-joogi valiku, alkoholi tarbimise, toitumistavade teemal. Toitumise kultuur. Erinevad rahvusköögid.

Verbirektsioon. KÄIMA + MAS!

TL – Erinevad maitsed

 

1.06

KEELEKOHVIK

Külastasime Narva Hermanni kindlust, kus Narva Muuseumi ürituste juht (Ivo Loide) tutvustas meile kindlust ja suveüritusi.

Külastasime Narva külastuskeskust, kus toimus infotund. Erinevate reisimisvõimalustega tutvumine.

Vestlused ja rollimängud reisimise teemal.

Film “Siin me oleme” vaatamine ja analüüs

 

4.06

Roogade ja teenuste kvaliteet, hinnad. Lemmikresotrani või kohviku kirjeldamine. Eesti rahvustoidud

Info kogumine, diskussioon, kuulamine.

TL  – Täitsa lõpp

 

6.06

IÕP

Kordamine. Kaebuse esitamine ja põhjendamine

Tasemeeksami ülesannete lahendamine

 

11.06 TRANSPORT

Eri transpordivahendite kasutamine, nende mõju keskkonnale. Jalgrattaliikluse eelised.

Info kogumine, kuulamine, töö sõnavaraga, diskussioon, töö tekstiga (Kitsnik õ lk 34-35, 39, tv lk 16,17)

 

13.06

Transport. Reisimine

Ühistransport. Eestis puhkamise võimalused. Head reisimise sihtkohad Eestis.

Paaristöö, sõnavara arendamine.

Andsin soovitusi suveks, mida teha, et keelt mitte unustada. Keeleõppeplaan.

 

 

II õppereis 26-28 august 2018                    SAAREMAA

Ajakava Õppereis 26-28.08.2018 Saaremaa

Tooleht_Kuressaare_linn_kontroll-leht

Tooleht_Eesmargid

Tooleht_Kohad_2õpituba

Tooleht_Reflektsioon_3õpituba

Tooleht_Regivarss_4opituba

Tooleht_Legend_Suur_Toll

Tooleht_Vaata_ja_leia_1õpituba

Galerii

 

5.09

Turism Eestis

Eestimaa kultuur ja loodus, huvipakkuvad kohad.

Sõnavara arendamine, arutlus, diskussioon. Tutvumine erinevate veebilehekülgedega, kus saab reise ja ööbimiskohti broneerida (booking.com, rmk.ee, puhkaeestis.ee). Reisibürood, majutusasutused ja transpordifirmad Eestis.

 

10.09

Turism Eestis. Aktiivne puhkus

Töö sõnavaraga. Verbirektsioon. Kuulamine („K nagu Kihnu) – Vilsandi saar.. Diskussioon, pretensiooni kirjutamine  (Kitsnik õ lk 85-86)

Kohanimede kohakäändevormid (Kitsnik tv lk 65-66)

12.09

Kodukoha vaatamisväärsused.

Ida-Virumaa  vaatamisväärsuste kirjeldamine.

Sidendid. (Kitsnik õ lk 79-80, 82-83, tv lk 88). Ettekanne (TL-d)

 

17.09

Inimeste suhted ja suhtlemine

Suhtlemine õpilaste, töökaaslaste ja lapsevanematega. Koostöö

Töö sõnavaraga, arutelu, ajurünnak. – TL

 

19.09

Suhtlemine.

Tud-vormi moodustamine (Kitsnik tv lk 80)

Paaristöö, info kogumine, arutelu

 

21.09

KEELEKOHVIK „Aktiivse ühiskonna liige kui kodanikuühiskonna alustala“

Vestlus, rollimängud, töö filmiga „Vehklejad“ – aktiine ühiskonna liige. Võrdlus tänapäeva kooliga. Suhted ja koostöö analüüs. Ideaalse õpilase portfoolio koostamine. Soojendusmängud. Mäng käskiva kõneviisi kordamiseks.

Rühmatöö – meeskonnatöö kõige efektiivsemad võtted.

Toidupank – töö videoga.

 

24.09

Koostöö õpetajate vahel. Kiusamine. Koolivägivald. – TL

Umbisikuline tegumood.  (Kitsnik tv lk 81-82)

Diskussioon, ajurünnak, probleemsituatsiooni lahendamine

 

26.09

Koostöö olulisus ja vajalikkus.  Õnnestunud ja ebaõnnestunud koostöö. Maailmakoristuspäev.

Umbiskuline tegumood – TL

Arutelu, kuulamine, töö sõnavaraga, töö tekstiga

 

 

1.10

IÕP

Kordamine. Kuulamine. Testid. Arutelu. Väitlus ja otsustamine

Kuulamistest FB-s ja testid B1 eksamivihikust (lk 24-29)

 

3.10

Raha ja finatsteenused, – asutused.

Internetipank. Pangakontoris.

Info kogumine, arutelu, sõnavara laiendamine. Umbisikuline tegumood.

 

8.10

Raha ja finantsteenused, -asutused

Internetipank ja muud finantsteenused. Sularaha kasutamine. Pangakontoris.

Töö sõnavaraga, arutelu, kuulamine, väitlus

 

10.10

Laenud ja krediidid. Õpilaste teadlikkus finantsteenuste kasutamisel

Diskussioon, ma/da-infinitiiv, küsisõnad. Poolametlik kiri panka

 

15.10

Eesti Vabariik. Parlament ja valitsus. -valimised. Eesti riigi probleemid

Sõnavara arendamine, kuulamine, käänete kordamine, arutelu

 

24.10

Keskkond, loodus, ilm, aastaajad

Kuulamine, info kogumine, mõistekaart. Suuline arutlus keskkonnaprobleemide üle.

 

 

29.10

Ilm ja aastaajad. Ilma mõju tööelule

Sõnavara arendamine, sõnavõtt töötervishoiu temal

 

 

31.10

Vaba aeg ja meelelahutus

Küsisõnad, tingiv kõneviis, kuulamine

Kitsnik õ lk 21-23, tv lk 10-11

 

5.11

Vaba aeg ja meelelahutus

Rahvakalender.  Erinevate tähtpäevade ja traditsioonide kirjeldamine

Kuulamine – hingedepäev,

Mitteametlik kiri kultuurisündmusest

Sisekohakäänded (Kitsnik tv lk 12-13)

 

7.11

Tähtpäevad ja traditsioonide kirjeldamine.

Kadripäev ja mardipäev.

Kuulamine, umbisikuline tegumood, lugemistest – mardipäev

 

12.11

Kultuuriüritused kodukohas

info kogumine, mõistekaart. Suuline arutelu ja väitlus vaba aja veetmise teemal.

Kuulamine. Töö videoga “Õigus õnnele” – vaatamiseelne, – aegne ja järgsed ülesanded (Apollo Kino – treiler filmist)

Sidendid  – Õispuu  lk 157-159

 

14.11

IÕP

Kuulamine. Väitlus. Testide lahendamine

 

19.11

Enesetunne ja tervis.

Tervis ja tervislikud eluviisid. Eluiga ja seda mõjutavad tegurid.  Terviserajad Eestis.

Töö sõnavaraga, arutelu, kesk- ja ülivõrre (Kitsnik TV lk 18, 70), tööleht

 

21.11

Tervis ja tervishoid. Haigused ja õnnetusjuhtumid.

Kuulamine (Raivo Vokk), arutelu, töö sõnavaraga, rollimängud, tagasõnad (Kitsnik Tv lk 66)

 

26.11

Meedia

Arutlemine erinevate meedialiikide kasutamise ja mõju üle. Huvitavad ja kasulikud telesaated.

Mitteametlik kiri huvitavast telesaatest.

 

28.11

Poliitika

Arutelu, kuulamine, päevakajalised sündmused meediast.

 

3.12

IÕP

Majandus – ja õigussuhted. Elanike õigused ja kohustused.

Tasemetestide lahendamine

Kokkuvõte kursusest