B2 Narva (Maret) 2019-02-13T22:21:18+02:00

B2 NARVA (Maret)

 

Keelekursuse nimi:                              Eesti keel B2

252 ak/h;

sh 136 ak/h auditoorset tööd;

66 ak/h mitteformaalset/klubilist õppetööd;

50 ak/h iseseisvat tööd

Toimumise periood:                             27.10.2017-16.12.2018

Toimumise koht:                                  Kreenholmi 45, Narva, ruum N104

Grupi nr/nimi:                                      Narva B2

Õpetaja nimi, e-post ja telefon:          Maret Annuk, maretannuk@gmail.com

 

 

 

6.11.2017

Keeleoskuse määratlemine vestluses. Kursuse eesmärkide ja sisu tutvustus.

Enda esitlemine töövestlusel. Tegusõna vormide kordamine.

Kone esitamise kava.

Tööleht 2.    Töövestlus-rääkimisülesanne.

 

08.11.2017

Ootuste kaardistamine. Kokkulepete sõlmimine. Osalejate töövaldkonda puudutavate huvipakkuvate teemade kaardistamine vestluses.

Vestlus mardipäevast ja isadepäevast. Kuulamine ja lugemine. Tegusõna vormide kordamine.

Tööleht 1. – Mardipäev-kuulamisülesanne.

Tööleht 2. – Koige parem isa -lugemis, grammatikaülesanne.

 

13.11.2017

Isiklike eesmärkide ja ootuste mõtestamine eesti keele õppes. Vestlus, individuaalse keeleõppelaani koostamine. Tegusõna olevik ja lihtminevik.

Tööleht 1. –Minu keeleõppeplaan

 

15.11.2017

Eesti keele B2-taseme eksaminõuetega tutvumine. Innove kodulehekülg www.innove.ee. Eksamiülesannete lahendamine.

 

20.11.2017

Eksamiülesannetega tutvumine ja valikuline läbitegemine. Innove kodulehekülg www.innove.ee

 

22.11.2017

Võõrkeele õppimise tähtsus ja vajadus. Keeleõppe kogemuste ja nippide jagamine. Vestlus, diskussioon. Kirjalik ülesanne: meil kolleegile, kes küsib, kuidas oleks kõige otstarbekam eesti keelt õppida.

Tööleht. Kuulamine. M. Kitsnik, Kingisepp L. Avatud uksed. Töövihik, 1. kassett.

 

27.11.2017

Keele õppimise meetodid ja võimalused. Kuidas iseseisvalt keelt õppida.

www.keeleklikk.ee,www.efant.ee,www.kutsekeel.ee

Tööleht1: „Eesti keelt õpitakse sõjaväes“. Eesti keele kesktaseme test. Harjutusvihik, lk 24. OÜ Locus.

Tööleht 2. Keeleoskus, käänete kordamine.

 

29.11.2017

Kultuur ja keeled. Võtted ja juhised keelekeskkonna tekitamiseks.

www.kultuuriklikk.ee

Tööleht. Keeled suus, teed lahti. Mall Pesti 2011. Tnagu Tallinn lk 42.

 

04.12.2017

Eesti kultuur ja vaatamisväärsused. Vaatamisväärsused Ida-Virumaal. Arutelu ja vestlus. Diskussioon teemal: Milliseid kultuuriüritusi külastada?

Tööleht 1. Osalemine kultuuriüritusel – rääkimine. Osalemine kultuuriüritusel-rääkimine doc

Tegusõna aegade kordamine.

 

06.12.2017

Muuseumid. laulu ja tantsupidu. Kultuuride erinevused. Vestlus, arutelu.

Diskussioon: Milliseid kultuuriüritusi eelistavad vanemad, milliseid nooremad inimesed.

Mare Kitsnik. Eesti keele töövihik lk 10-13.

Tööleht 1. Narva muuseum keelestruktuurid

 

13.12.2017 Intensiivõppepäev. käsitletud teemade kordamine: keeleõpe ja kultuur.

Rääkimine: osalemine kultuuriüritustel.

Tegusõna ajad. Töövihik lk 13.

Tagasiside käsitletud teemadele. Tasemeeksami ülesannete lahendamine.

www.innove.ee

Kirjutamine: Kiri kohviku juhatajale asutuse peo tähistamiseks.

Tööleht 1. Kirjutamine- meil kohviku juhatajale..

 

15.12.2017. Keelekohvik Kutsehariduse maine ja kvaliteet.

Kohtumine linnasekretär Ants Liimetsaga.

Arutelu teemal „Kutsehariduse maine ja kvaliteet“

Vestlus: Mööduva aasta tähtsamad sündmused, uue aasta soovid.

Tööleht 1. Jõulusoovid..

 

08.01.2018

Enda ja oma töökoha tutvustamine.

Vestlus uue aasta tulekust ja uusaastalubadustest.

Oma töökoha kirjeldamine, sõnavõtu ettevalmistamine oma õppeasutuse tutvustamiseks.

Lugemine , tekst „Tallinna ülikooli avatud ülikool“, www.tlu.ee, töö sõnavaraga.

Grammatika kordamine: mineviku ajad.

Tööleht 1. Tööleht 1. Asutuse tutvustamine

 

10.01.2018

 

Õppimine ja haridus.

Eesti haridussüsteemi tugevused ja kitsaskohad, arutlus.

Kutsekool kui töökoht, oma õppeasutuse tutvustamine.

Väitluse ettevalmistamine kutsehariduse teemal.

Grammatika kordamine: mineviku ajad.

Tööleht 1.Tööleht. Haridus ja õppimine

 

15.01.2018

Õppimine ja haridus.

Väitlus kutsehariduse teemal ( Tööleht „Õppimine ja haridus“)

Töö õpikuga teemal „Mida õppida“, kuulamine, töövihikust lk 28-29.

Grammatika kordamine: tegusõna ajad.

 

 

12.02.2018

Täiskasvanud õppija ja elukestev õpe.

Diskussioon: Täiskasvanud õppija.

Info hankimine erinevate koolituste kohta.

Töö töövihikuga „Mida õppida?“, kuulamine, harjutused lk 30-31

Tööleht 1. Lühisõnavõtt täiendõpe .

 

14.02.2018

Diskussioon: Õpetaja elukutse populaarsus Eestis.

Sõbrapäev – 14. veebruar.

Vastlapäev, vastlakombed-vestlus.

Tööleht 1. vastlapaev

Tööleht 2. Sõbrad..

 

19.02.2018

Arutelu õpetajaameti plusside ja probleemide üle.

Ideaalse õpetaja mudeli koostamine. Õpik: M.Pesti, H.Ahi 2007. T nagu Tallinn, lk 18.

Töö sõnavaraga: omadussõnad.

Arutleva teksti koostamise põhimõtted.

 

21.02.2018

Intensiivõppepäev. Elukestev õppimine ja õpetajatöö.

Õpitu kordamine.

Rääkimine ja diskussioon ning väitlus.

Kuulamine ja lugemine Innove B2 tasemeeksamite ülesannete põhjal.

Kirjutamine, järelpärimine koolituse kohta.

Tööleht 1. Jarelparimine keelekursuste kohta

 

26.02.2018

Eesti Vabariik 100. Aastapäevapidustuste järelvaatamine ja analüüs. ETV ja Vikerraadio.

Arutelu: mida soovida Eesti Vabariigile 100. juubeliaastaks.

 

28.02.2018

Probleemsed olukorrad tööl. Probleemse olukorra kirjeldus tööl ja lahendusettepanekute pakkumine.

Töö siseeeskirjad ja kodukord. Töö sõnavaraga.

grammatika: sihitise käänded.

Tööleht 1. Sõnavõtt-asutuse töö parandamine. i

 

05.03.2018

Kinnisvara, elukoht.

Arutelu: kas elada on parem  korteris või eramajas?

Ideaalse elupaiga kaardistamine. Kinnisvara probleemid. Kaebuse kirjutamine.

Töö sõnavaraga.

Õpik: M.Pesti, H.Ahi 2007. T nagu Tallinn, lk 28-30.

 

07.03.2018

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht.

Eesti eriilmelised linna ja asulad.

8.märts, naistepäev.

Tööleht 1. Aasta lillemüügi tipp.

Tööleht 2. Vanasõnad naistest

 

12.03.2018

Maa või linnakodu. Diskussioon.

Õpik: M.Pesti, H.Ahi 2007. T nagu Tallinn, lk 32.

Grammatika: tingiv kõneviis.

 

14.03.2018

Tarbimine.

Mõistlik tarbimine, arutelu.

Valmistumine õppereisiks Tartusse: Töö töölehtedega: tänavaküsitlus ja arvamusartikkel.

 

16.-17.03. 2018

Õppereis Tartu, ERM

Õppereis 16-17.03.2018 Tartu 16.03_

Toolehed_Tartusse

 

Galerii

 

 

 

19.03.2018

Õppereisi tagasiside.

Arutelu ja rühmatööna arvamusartikli kirjutamine töölehe põhjal.

Tööleht 1. Õppereis Tartusse, arvamusartikkel.

 

21.03.2018

Intensiivõppepäev.

Õpitu kordamine: probleemsed olukorrad töökohal, kinnisvara.

Rääkimine: sõnavõtt, diskussioon ja väitlus.

Lugemis-ja kuulamisülesanded Innove materjalide põhjal.

Kirjutamine: tabeli analüüs.

Tööleht 1. Tabeli analüüs, B2 eksami teine ülesanne.

Tabeli analyys

 

26.03.2018

Vaikne nädal, arutelu lihavõttenädala kombestikust. Kuulamisülesanne urbepäeva kommestikust.

Ohutus töökohal. Arutelu haridusasutuse ohutusnõuetest.

Tööleht 1 – Urbepäev, kuulamine. Urbepäev-kuulamine

 

28.03.2018

Õpetajate valmisolek ohuolukorraks õppeasutuses. Arutelu, sõnavõtt.

Õppeasutuse küberohutus. Arutelu, töö sõnavaraga.

Käskiva kõneviisi kordamine.

Tööleht – Sõnavõtt. Asutuse tööohutuse parandamine.

Tööohutuse parandamine-sõnavõtt

 

02.04.2018

Ülestõusmispühad meil ja mujal. Lihavõttesöögid, erinevate rahvusköökide võrdlus.

Funktsionaalne lugemine.

Arutelu toitumiskultuuri üle meil ja mujal.

Tööleht. Lihavõtted-lugemine

 

04.04.2018

Roogade ja teenuste kvaliteet toitlustusasutustes. Narva parimad toitlustusasutused, soovitused.

Eesti teeninduse kvaliteet, mida saaks parandada.

Töö töövihikuga lk 40-41.

Tööleht. Teenindus, diskussioon

 

09.04.2018

Transport

Eri transpordivahendite kasutamine. Jalgrattaliikluse eelised, arutlus.

Transpordi mõju keskkonnale, arutlus.

Töö töövihikuga  M. Kitsnik. Eesti keele töövihik, lk 16-19

Kuulamine, lugemine, uute sõnade õppimine.

 

11.04.2018

Ühistransport. Ühistranspordiprobleemide üle arutlemine. transpordi võimalused Eesti eri paikades.

Lugemine. Tekst “Jõgevamaa ühistransport”.

Kodune ülesanne: Poolametliku kirja kirjutamine kodukoha ühistranspordi probleemidest, ettepanekute tegemine.

 

18.04.2018

Reisimine.

Eestis puhkamise võimalused, arutlus

Head reisimise sihtkohad Eestis. arutlus.

Töö töövihikuga. M. Kitsnik. Eesti keele töövihik, lk 34-35.

 

23.04.2018

Reisimise eesmärk. Erinevad reisimisviisid.

Miks inimesed reisivad? Arutlus.

Töö õpikuga. M. Pesti. K-nagu Kihnu, lk 74.

23. aprill- jüripäev. Kuulamine, lugemine.

Tööleht.Jüripäev-lugemine

 

25.04.2018.

Reisibürood ja majutusasutused. info otsimine.

Ohutus reisil. arutlus.

Töö õpikuga. M. Pesti. K-nagu Kihnu, lk 75.

 

02.05.2018

Kodukoha vaatamisväärsused.

Vestlus möödunud kevadpühade tähistamisest, teemakohane lugemisülesanne.

Arutlus kodulinna Narva ja Ida-Virumaa vaatamisväärsustest.

Ajurünnak “ Mida näitaksin külalisele oma kodulinnas?”

Tööleht: .1. mai -lugemine.

Tööleht: Kuidas kirjutada arutlust

Tööleht: kodune ülesanne. Arutlus “Enne kui reisida välismaale, tutvu kodukoha vaatamisväärsustega.”

 

04.05.2018

Keelekohvik teemal “Turvaline elu. Ohutus õppeasutuses”

Arutelu teemal “Ohutus õppeasutuses”, ajurünnak.

Kohtumine päästeteenistuse esindajaga. Küsimused-vastused.

 

09.05.2018

Intensiivõppepäev. eelnenud teemade “Teenindus. Transport.Reisimine” kokkuvõtmine ja kordamine.

Rääkimis-, kuulamis-, lugemisoskuse arendamine.

Tasemeeksami ülesannete lahendamine veebileht www.Innove materjalide põhjal.

 

 

11.05.2018

Keelekohvik teemal ”Aktiivne ühiskonnaliige kui ühiskonna alustala”.

Vestlus, kuidas saab igaüks osaleda ühiskonna paremaks muutmisel. Ajurünnak.

Kohtumine aktiivse ühiskonnaliikme Ants Kuttiga, küsimused-vastused.

 

14.05.2018

Inimeste suhted ja suhtlemine.

Vestlus emadepäevast.

Suhtlemine õpilastega, töökaaslastega, lapsevanematega.

Kuulamine, lugemine.

Arutelu.

Tööleht: lugemine-kehakeel

Tööleht. Oma emast ei ole mul laulu.

 

16.05.2018

Kodanikuühiskond

Arutlus inimeste võimalustest ühiskondlikke suhteid mõjutada.

Kuidas teha koostööd distsipliinile mittealluva õpilasega? Ajurünnak. Video vaatamine.

 

21.05.2018

Koostöö.

Suvistepühad, vestlus, kuulamine, lugemine.

Töölehed. Suvistepühad. Kuulamine. Lugemine.

Nelipühad. Kuulamine

Nelipühad-lugemine

Koostöö kolleegidega. Arutelu, probleemsituatsiooni lahendamine.

Koostöö teiste kutseõppekeskustega. Ajurünnak.

Tööleht: Probleem kolleegiga-rääkimine

 

23.05.2018

Koostöö vajalikkus.

Õnnestunud ja ebaõnnestunud koostöö näited.

Tööleht. Kirjutamine- koostöö kolleegiga.

 

30.05.2018

Internetipank ja muud finantsteenused.

Laenud ja krediidid.

Arutelu, väitlus, millal on mõttekas võtta laenu, millal mitte.

Tööleht. Laenud ja säästmine

 

 

01.06.18

Keelekohvik. Reisimine Eestimaal

Narva Hermanni kindluse külastamine, kus Narva Muuseumi ürituste juht (Ivo Loide) tutvustas meile kindlust ja suveüritusi.

Narva külastuskeskuse külastamine, kus toimus infotund. Erinevate reisimisvõimalustega tutvumine.

Vestlused ja rollimängud reisimise teemal.

Filmi “Siin me oleme” vaatamine ja analüüs.

 

 

04.06.18.

Õpilaste teadlikkus finantsteenustest. Õppelaen.

Palk ja maksumuutused, arutelu.

Arutlus: Kas raha teeb õnnelikuks?”

Tööleht. Rääkimine.Palgatõus.

 

06.06.2018

Intensiivõppepäev.

Eelnenud teemade (Raha ja finantsteenused. Laenud ja krediidid) kordamine. Rääkimis-, kuulamis-, lugemisülesannete lahendamine.

Kirjutamine. Tabeli analüüs. Mida inimesed teeksid ootamatult saadud suure rahasummaga.

 

11.06.18

Eesti vabariik ja valitsus. Valimised.

Mõttetalgud: Eesti riigi saavutused ja probleemid.

Kuulamine “Avatud uksed” .

 

13.06.18

Eesti riigi saavutused ja probleemid. Arutelu.

Kokkuvõtted õppeperioodist.

Vestlus suveplaanidest.

Soovitused iseseisvaks keeleõppeks suveperioodil.

 

27-29.08 Õppereis Saaremaa

Ajakava Õppereis 26-28.08.2018 Saaremaa

Tooleht_Vaata_ja_leia_1õpituba

Tooleht_Regivarss_4opituba

Tooleht_Kohad_2õpituba

Tooleht_Eesmargid

Tooleht_Reflektsioon_3õpituba

Tooleht_Legend_Suur_Toll

Tooleht_Kuressaare_linn_kontroll-leht

 

Galerii

 

05.09.18

Teema: vaba aeg ja meelelahutus.

Vestlus eesti ja vene kultuurierinevustest.

Arutelu, tööleht. Mitmekultuuriline kollektiiv, eelised ja probleemid.

Arutelu tähtpäevade tähistamisest mitmekultuurilises kollektiivis.

Mitmekultuuriline Eesti. Tööleht.

Mitmekultuuriline töökeskkond. Rääkimine.

Lugemine, tööleht.

Mitmekultuuriline Eesti. Lugemine

 

 

10.09.18

Teema: Kultuuriüritused kodukohas.

Vestlus eri kunstiliikide üle, oma kultuuritarbimise eelistuste põhjendamine.

Väitlus vaba veetmise aja-ja rahakulu üle.

Teemakohane lugemisülesanne. õpikust.

Teemakohane tõlkeharjutus.

Kodune ülesanne. Tööleht: sõnavõtt töökoosolekul kultuuriüritusel osalemise kohta.

 

12.09.2018

Keskkond ja loodus, ilm, aastaajad.

Keskkonnaprobleemid ja reostus. Olukorra parenemise võimalused. Keskkonnasõbralik eluviis.

Töö õpikuga “T nagu Tallinn” lk 168-170

Tööleht Harjutus. Miks on vaja hoida loodust?”

Vestlus: Eesti looduskeskkond, looduslikud vaatamisväärsused.

Lugemine. Tööleht .Keskkonnaprobleemid Eestis

Kodune ülesanne. Lugemine. Ökoloogiline eluviis. www.testest.ee

 

17.09.18

Ilm ja aastaajad.

Vestlus ilma mõjust tööelule.

Kuulamine: ilmaennustused.

Tõlkeharjutus “Missugune ilm on täna?”

 

19.09.18

Enesetunne ja tervis.

Mõistekaart: Millest sõltub inimese tervis ja eluiga.

Vestlus terviseradadest.

Tööleht. Harjutus. Tervis – laused.

Kodune ülesanne. Tööleht. Ettekanne: Asutuse tervisepäev

 

26.09.18

Tervis ja tervishoid.

Töö sõnavaraga. Õpik “Avatud uksed”

Kuulamine. Arsti nõuanded.

Vestlus: Arsti poole pöördumine, oma terviseseisundi kirjeldamine, töötervishoid.

Kodune ülesanne. Kirjalik arutlus “Inimese tervis sõltub ainult inimesest endast”.

Tööleht. Kirjalik arutlus terviseteemadel.

 

 

01.10.18

Meedia.

Arutlus erinevate meedialiikide kasutamise ja mõju üle.

Telesaate kirjeldamine.

Sõnavõtt: Televisioon kutseõppekeskuses. Mida filmid, kellega teha intervjuu.

Tööleht . Harjutus. Meedia kasutamine. Tööleht. Meedia.

 

 

05.10.18

Keelekohvik “Õpetajaameti populaarsus”

oktoober – õpetajate päev.

Arutlus õpetajaameti mainest. Mida teha, et noored läheksid õppima õpetajaks.

Milline on hea õpetaja?

Meenutused oma õpetajatest. Õnnesoovid õpetajate päevaks.

Vestlus, ETV saate “Õpetaja Leesi Hariduse tänavalt” vaatamine ja arutelu.

 

08.10.18

Intensiivõppepäev.

Eelnevalt õpitud teemade (Tervis ja meditsiiniteenused ) kokkuvõte. Tasemeeksami ülesannete lahendamine.

Rääkimine: sõnavõtt, diskussioon ja väitlus.

Kuulamis-ja lugemisülesanded.

Kirjutamine.  Arutlev tekst, poolt ja vastuargumentide kasutamine teemal: Inimese tervis sõltub ainult inimesest endast.

Tööleht. Arutlev tekst.

 

15.10.18

Internet.

Arutlus interneti kasutamisest ja internetisuhtlusest.

Töö sõnavaraga.

Arutlus ja väitlus  teemal “Lapsed ja internet”.

Lugemisülesanne.

 

 

17.10.18

Päevakajalised sündmused.

Kuulamisharjutused.

Väitlus, kust hankida usaldusväärset infot?

Tööleht. Info hankimine ja netikommentaarid.

 

 

22.10.18

Poliitika ja erakonnad.

Arutelu Eesti poliitikamaastikust ja erakondadest.

Töö sõnavaraga.

Harjutus: Noored ja poliitika. Tööleht. Kas noored peaksid tegelema poliitikaga.

 

 

29.10.18

Majandus ja õigussuhted.

Eesti majanduse ja õiguskorra kirjeldamine üldjoontes.

Töö sõnavaraga.

Eesti elanike õigused ja kohustused.

Arutlus ja väitlus Eesti kodanike ja mittekodanike õigustest ja kohustustest.

 

31.10.18

Kuritegevus ja turvalisus.

Arutlus kuritegevuse ja turvalisuse üle. Pöördumine õiguskaitseorganite poole.

Töö veebilehega “Kutsekeel” Turvalisuse valdkonna töötaja.

Kuulamine. Kuriteo juhtumi pealtnägija tegutsemine, abi kannatanule, politsei poole pöördumine.

Ees-ja tagasõnad. Kurjategija kirjeldamine.

Tööleht Kuritegevus ja Turvalisus

 

 

8.11.18

Intensiivõppepäev

Kokkuvõte kursusest.

Tagasiside.

Tasemeeksami ülesannete lahendamine.