C1 Narva 2019-02-13T22:23:47+02:00

C1 Narva

 

Õppekava nimetus (nt ettevalmistav intensiivõpe/eesti keel B2/ eesti keel C1):  EESTI KEEL C1

Õppekava kogumaht ak/h (sh auditoorne õppetöö, klubiline/mitteformaalne õppetöö ja iseseisev töö):  252 ak/ h

Õppetöö planeeringu periood: 29.11-15.12.2017

Auditoorse õppetöö toimumise koht (sh aadress ja ruumi nr):  Kreenholmi 45, Narva, N205

Paikse klubilise/mitteformaalse õppetöö toimumise koht (sh aadress ja ruumi nr):  Kreenholmi 45, Narva, Raamatukogu lugemissaal

Keeleõpetaja nimi:  ENE KURME

Keeleõppe aeg: Ep ja Kp 15.30 – 17.00

 

 

29.11.17 2 ak/t

Keeleoskuse määratlemine vestlusel, kursuse eesmärkide ja sisu tutvustus, ootuste kaardistamine, kokkulepete sõlmimine.

Jääsulatamine: Enda tutvustamine 1. Nimi 2. Elukutse, kus omandatud 3. Kellena ja kui kaua töötan? 3. Mis mulle kõige rohkem meeldib, mis mitte?

Peegeldamine Kaaskursuslane peab ütlema, mida sai teada ennast tutvustanud isiku kohta.

Arutelu: Mida ootan kursuselt, mis ettepanekud mul on? Millised on kartused?

Portfoolio täitmise arutelu: Mis on minu tugevused, mis nõrkused? Kursuse sisu tutvustamine ja õpetaja ootused kursuslastele.

Kuulamisoskuse taseme määramiseks testi tegemine.

Minu keeleõppeplaan

 

4.12.17 2 ak/t

Osalejate töövaldkonda puudutavate huvipakkuvate teemade kaardistamine. Isiklike eesmärkide ja ootuste mõtestamine eesti keeleõppes/ antud kursusel.

Ankeedi täitmine isikuandmete ja ootuste kaardistamiseks. Olulisemate ja kordamist vajaminevate grammatikateemade määratlemine.
C1-taseme eksami tutvustamine Innove kodulehe materjalide näitel. Elektrooniliste õppematerjalide tutvustamine (TÖÖLEHT: aadressid). AADRESSID

Eki. ee materjalide kasutamisvõimaluste tutvustamine (eesti nimed, sõnade hääldus, võõrsõnade ja -nimede hääldus, vene- eesti sõnade transkribeerimine ja tõlkimine).

Liht- ja täismineviku moodustamise ja kasutamise kordamine (TÖÖLEHT 1 liht- ja täismineviku kohta).liht- ja täisminevik (gram) liht- ja täisminevik 2 (gram ja rääkimine)

Harjutus liht- ja täismineku kohta (Ülesanne 1)

 

 

 

6.12.17 2 ak/t

Eesti keele C1-taseme eksaminõuete, sooritamise tingimuste ja muude üksikasjadega tutvumine

küsimustele vastamine kirjalikult (TÖÖLEHT – liht- ja täismineviku küsimustele vastamine).liht- ja täismin küsimused (gr ja rääkimine)

Seejärel küsimuste esitamine kaaslasele väitluse fraaside kasutamisega, vastuse kommenteerimine ja täpsustamise palumine (tööleht liht- ja täismineviku küsimused).
Töölehelt ülesande 1 kontrollimine koos minevikuvormi kasutamise põhjendamisega.

Enda eelmise tööpäeva kirjeldus liht- ja täismineviku kasutamisega. Kirjutamiseoskuse määratlemine.

 

11.12.17 2 ak/t

Eksamiülesannetega tutvumine ja valikuline läbitegemine.

Sissejuhatus: Vestlus: Miks valisin selle eriala?
Lugemisülesannete tutvustamine. Ülesande 2 testi läbitegemine (TÖÖLEHT “Eestivene noored ja töö”).eestivene noored ja too (lugemine, rääkimine, kirj)

Küsisõnade põhjal kirjalikult küsimuste koostamine teksti kohta. Küsimuste esitamine kaaslasele ja selle vastuse kommenteerimine, kasutades väitluse fraase.

Ülesanne 3 töölehelt.

 

 

13.12.17 2 ak/t

Eksamiülesannetega tutvumine ja valikuline läbitegemine.

Rektsioon. Eesti ja vene rektsiooni erinevustega tutvumine (TÖÖLEHT – rektsioon) rektsioon (vk) sonad (gr, kirjutamine)

Sõnadega küsimuste koostamine. Paaristöö – paarilisele küsimuste esitamine ning vastuse kommenteerimine. Ülesanne 1 töölehelt. Kuulamisülesannete tutvustamine. Kuulamisülesanne “Täiskasvanute õpe” (TÖÖLEHT). Täiskavanute õpe (kuulamine)

 

15.12.17
3 ak/t Keeleklubi

Keelte õppimine: Võõrkeelte õppimise tähtsus ja vajadus. Keeleõppimise kogemuste janippide vaadete keeleõppe

jagamine. Oma põhjendamine kohta.

Vestlus keeleõppest (TÖÖLEHT) koos vastusele regeerimisega vastavate fraasidega. Rühmatöö. C1 ja B2-taseme keeleoskuste tasemetega tutvumine, nende jaotamine vastavasse rühma. Kontrolllehe järgi tulemuse kontrollimine. Eksimuste põhjendamine. Töö sõnadega (ül 3). Rühmaarutelu – kuidas õppida keelt? (ül 4). Rühmaarutelust kokkuvõtte tegemine.

Tööleht keeleklubi 15.12.17

 

8.01

Eksamiülesannetega tutvumine ja valikuline läbitegemine.

Jääsulatamine: Ühest meeldivast sündmusest jõuluvaheajal.

Peegeldamine: Mida kursusekaaslased vaheajal meeldivat tegid? Kelle meeldejääv sündmus oli sulle kõige toredam? Paaristöö/rollimäng:

TÖÖLEHT ” Miks ma õpin eesti keelt?” Rollis enda tutvustamine. Rühmale oma paarilise tutvustamine.Arutelu:  Mis on probleemiks võõrkeeleõppes? Millised raskused on sinul? Kuidas neid raskusi saab ületada?

 TL Miks õpin eesti keelt

Eksamiül tutvumine ja läbitegemine:  Kuulamisül 2 tutvstamine ja läitegemine.

TÖÖLEHT “Keele õppimine”.

TL intervjuu keele õppimine K2

 

10.01

Keelte õppimine

1.Võõrkeelte õppimise tähtsus ja vajadus. Keeleõppimise kogemuste ja nippide jagamine. Oma vaadete põhjendamine keeleõppe kohta.

Teksti lugemine ja töö sõnavaraga.  Eesti ja venekeelsete kinnistunud väljendite võrdlus.

TÖÖLEHT “Mika Keränen: Kuidas ma eesti keele ära õppisin?” Tekstist kokkuvõtte tegemine. Küsimuste esitamine ja vastamine teksti põhjal.

TL Mika Keränen eesti k õpe

Rühmatöö:  Mika Keräneni 4 keeleõppestrateegia läbitöötamine rühmas (4 rühma). Olulisema tutvustamine teistele. Kokkuvõtte tegemine rühmade tööst.

Iseseisev töö sellel nädalal puudub

 

 

15.01

Keele õppimise meetodid ja võimalused: Erinevad keeleõppimisvõimalust lihtsustavad vahendid.

Kuidas iseseisvalt keelt praktiseerida

Sissejuhatus  väitluseks: “Kett” – järjest öeldakse “Miks on vaja õppida keeli?”, kommenteerides eelmise ütleja väidet ja lisades oma väite.

Rühmatöö:  Rühmas keeleõppemeetodite arutamine ja mõttekaardi loomine. Oma rühmatöö tutvustamine teistele. Kokkuvõtte tegemine keeleõppevõimalustest. Soovituste andmine, kuidas keelt praktiseerida.

 

 

17.01

Kultuur ja keeled

5.Võtted ja juhised keelekeskkonna tekitamiseks

6.Oma keeleõppimise kogemuse kirjeldamine

Sissejuhatus:  Vestlus: reaalne ja kunstlik keelekeskkond.  Mõistekaart.

Kuulamine:  videofilmi vaatamine lasteaia keelekümblusrühma kohta. Kuulamisüle 3 õppimine. Stoppkaadriga konspekteerimine. Filmi põhjal keeleõppekeskkonna loomiseks vajalike elementide nimetamine ja kirjeldamine.

Rääkimine:  Kuidas ma kõige paremini saan keelt õppida? Kursuslaste keelõppekogemustest kokkuvõtte tegemine.

Iseseisev töö sellel nädalal puudub

 

 

22.01

Kultuur ja vaatamisväärsused

1.Eesti kultuur ja vaatamisväärsused. Vaatamisväärsused Ida-Virumaal, Eestis.

Sissejuhatus:  Eelmise teema kokkuvõte. TÖÖLEHT “Keeleõpe (R2 ül)” TL Keeleõppe võimalused R2

Kuulamine:  TÖÖLEHT “Keeleõpe” kuulamisüle 1 tutvustamine ja läbitegemine.  TL Keeleõpe K1

Vestlus:  Milliseid vaatamisväärsusi tean Ida-Virumaal? Internetimaterjali põhjal olulisemate Ida-Virumaa vaatamisväärsuste kirjeldamine.

Materjali kinnistamine küsimus-vastus meetodil.

 

 

24.01

Muuseumid (ERM ja KUMU), laulu- ja tantsupidu, EV100, kultuuride erinevus.

Sissejuhatus:  Narva kultuuripealinnana?

Vestlus:  Millistes muuseumides olete käinud? Mis jäi kõige rohkem meelde?

Rektsiooni kordamine.

Kuulamine:  Kuulamisül 2 “Koodivahetus” TL Koodivahetus K2

Huvipakkuvate vaatamisväärsuste loetelu ja kirjelduse loomine; otsing huvipakkuva võimaliku kultuuriürituse külastamiseks Eestis.

Lühikirjand: Kuidas saab õppida võõrkeelt?

 

 

29.01

Intensiivõppepäev  4 ak/h 15.30-18.00

1.Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

2.Tasemeeksami ülesannete lahendamine.

Sissejuhatus:  Mida olen õppinud selle kuu jooksul?

Lausete koostamine  rektsiooni kohta. Teiste töö parandamine. Tasemeeksami ülesanded:  teksti lugemine ül 1 “Indrek Hargla”Apteeker Melchior ja timuka tütar”” Ülesande tutvutamine. Vastuse põhjendamine lausega tekstist.

Kirjutamisosa näidisül 2 “Kultuur – vajadus või luksus” läbiarutamine ja väidete kirjutamine. Teiste esitatud väidete põhjendamine või vastuväitmine.

 

 

31.01

Enda ja oma töökoha tutvustamine, kirjeldamine

1.Enesetutvustus. Oma hariduse, elukutse, ameti, hoiakute, huvivaldkondade ja -alade kirjeldamine, nende hindamine.

Sissejuhatus:  Eesti kirjandusklassiku A. H. Tammsaare tutvustamine (140. sõnniaastapäev)

Kuulamine:  TÖÖLEHT “Anton Hansen Tammsaare – eesti kuulsaim kirjanik” (kuulamisüle) Töö sõnadega. Küsimustele  vastamine. Ülevaade A. H. Tammsaarest. TL Tammsaare ja muuseum K3

Enesetutvustus:  Enda tutvustamine oma hariduse ja elukutse valiku suhtes.

Arutelu kirjutamine “Kultuur – vajadus või luksus”

 

 

5.02

Oma perekonna, asutuse ja töökollektiivi kirjeldamine ja tutvustamine.

3.Kutsekool kui töökoht; kutsehariduse võimalused.

Jääsulatamine: Üks mõte seoses oma töökollektiiviga.

Peegeldamine:  Milline on töökollektiiv meie silmade läbi?

Töö tekstiga/Paaristöö:  TÖÖLEHT “Luik: kutsehariduse maine on tõusuteel”  kutseharidus

teksti lugemine olulise info märgistamisega. Küsimuste esitamine ja vastamine.

Arutelu:  Mille poolest on kutseõppe maine paranenud?

 

 

7.02

Õppimine ja haridus

1.Teabe hankimine haridussüsteemi, koolivõrgu, konkreetse kooli, eriala õppimise ja õpetamise  kohta.

Sissejuhatus:  “Ükski amet ei riku meest” – lahtiseletamine. Arutelu:  Kust saada infot haridussüsteemi, koolivõrgu, konkreetse kooli, eriala õppimise ja õpetamise kohta.

Rühmatöö: Kutsevalikupäev –  oma kutsekooli kodulehe teabe valimine ja tutvustamine teisele rühmale.

TÖÖLEHT – kuulamisül  Kutseõppe populaarsusest  kutseharidus R2 vestlus

Iseseisev töö sellel nädalal puudub

 

9.02  3 ak/h

keelekohvik teemal „kutsehariduse maine ja kvaliteet“.

Sissejuhatus  väitluseks: “Kett” – järjest öeldakse “Mille poolest on kutseõpe hea?”, kommenteerides eelmise ütleja väidet ja lisades oma väite.

Rühmatöö:  TÖÖLEHT– teksti lugemine rühmas, arutamine ja tabeli täitmine.  kutseharidus R2 vestlus

Diskussioon  – üks rühm on kutseõppe, teine gümnaasiumihariduse poolt.

 

12. 02

Arutluse ja väitluse struktuur.

Sissejuhatus:  “Üheksa ametit – kümnes nälg” – lahtiseletamine.

Frontaalne lugemine:  TÖÖLEHT VÄITLUSE KOHTA. Teksti teabe oma sõnadega edastamine.  väitlus

Arutelu: Millised raskused on väitluse puhul, millele tähelepanu pöörata. TÖÖLEHT: Väitluse fraasid meeldetuletamine ja täiendamine.

 

 

14.02

Arutlemine ja väitlemine kutseharidust puudutavatel üldhuvitavatel ja päevateemadel.

Sissejuhatus:  “Tasa sõuad, kaugele jõuad” – lahtiseletamine.

Rühmatöö:  Arutelu – Mis on meie kutsekoolis hästi, mida saaks ja peaks muutma? Reklaami koostamine ja esitamine oma kutsekooli jaoks.

Väitlus:  TÖÖLEHT – “Kutseharidus või üldharidus”

Grammatika:  TÖÖLEHT – “Modaalverbid” modaalverbid

väitluse ettevalmistamine kutsehariduseteemal.

Sõnavõtu ettevalmistamine konkreetse kooliga.

 

 

19.02

Täiskasvanud õppija ja elukestev õpe

1.Elukestva õppe ja täiskasvanud õppija probleemide üle arutlemine. Info hankimine erinevate koolituste kohta.

2.Ametikirja nõuded. Poolametliku kirja kirjutamine.

3.Tehnoloogia õppetöös ja selle kasutamise võimalused

Sissejuhatus: “Õppida pole kunagi hilja.”  – lahtiseletamine. TÖÖLEHT – Kuulamisülesanne 1 – “Elukestev õpe”. TL elukestev õpe K1

TÖÖLEHT – Lugemine – “Elukestev õpe – millal ja kuidas sa õpid?”  TL elukestev õpe Lugemine

Arutelu – Kuidas mina õpin kogu oma elu? Mis mulle meeldib ja milles on raskused?

Poolametlik kiri – arvamus. TÖÖLEHT – kirjutamise 2. ülesande kohta – nõuded, ülesehitus, hindamine.

TÖÖLEHT – 2. ül näidis Innove kodulehelt.

 

 

21.01

Elukutse, amet

1.Õpetaja elukutse – vajalikkuse, huvitavuse, töövaldkonda puudutavate küsimuste üle arutlemine ja väitlemine.

2.Õpetaja elukutse populaarsus Eestis, võimalikud lahendused.

Sissejuhatus: “Õpetaja on maa sool.”  – lahtiseletamine. Rühmatöö TÖÖLEHT – väite põhjal rääkimine kolme osaleja vahel, oma arvamuse avaldamine ning põhjendamine ja partnerite mõtete kohta arvamuse avaldamine.

Kuulamisül TÖÖLEHT – “Nutiõpetaja” (K1)TL nutiõpetaja K1

TÖÖLEHT – arvsõnade kordamine (M. Sooneste “Eesti keele töövihik edasijõudnutele”lk 180-183; Tln: Varrak 1999)

infoportaalidest info hankimine koolituste kohta. Järelpärimiskirja kirjutamine koolitusvõimaluste kohta.

Tehnoloogia rakendamise võimaluste kaardistamine oma õppetöös

 

 

26.02

Arutleva teksti kirjutamine.

Sissejuhatus: “Inimene õpib eluaeg, sureb ikka lollina” (ansambel Ruja laul) – “Ma tean, et ma midagi ei tea.” (Sokrates)  – lahtiseletamine.

TÖÖLEHT arutleva teksti kirjutamise kohta. Nõuded ja hindamine. TL arutlev kirjand

Arutleva teksti kirjutamine.

 

 

28.02

Intensiivõppepäev  4 ak/h

1.Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

2.Tasemeeksami ülesannete lahendamine

Sissejuhatus: “Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea”

lahtiseletamine

Rühmatöö:  töö kahes rühmas, kummalgi oma teema. Ülevaate andmine. “Elukestev õpe” ja “Hea õpetaja”

Eksami II lugemisül –  TÖÖLEHT “Hea õpetaja” L2 TL hea õpetaja L

Kõne –  TÖÖLEHT kõne kohta.

Eksami I rääkimisülesanne –  TÖÖLEHT “Kõne” R1 TL kõne L, R1

Ideaalse õpetaja mudeli koostamine. Oma tegevuse eesmärgistamine – enda kui õpetaja eesmärkide kirja panek.

 

 

2.03 6 ak/h

Skype vahendusel webinar teise väljaspool Ida-Virumaad paikneva kutsehariduskeskuse esindajatega; keelekohvik „Eesti haridussüsteem – tugevused, nõrkused“.”

Jääsulatamine: Keelemäng “Väike taibu” kaartide põhjal küsimuste esitamine või küsimusele vastamine.

Vestlusring:  Tänapäeva kool – mis on hästi, mida tuleks muuta, kuidas seda saaks teha.

Töö tekstiga/kuulamine:  TÖÖLEHT “Ettevõtlik kool” TL Ettevõtlik kool kuulamine ja tekstis lünkade täitmine. Teksti põhjal küsimuste koostamine. Küsimuste esitamine ja vastamine.

Arutelu:  Mis on ettevõtlik kool?

Keelemäng:  Kuidas tunnen kevadlilli? Kevadlillede nimedega tutvumine.

Webinar: Ettevõtlik kool

Webinari põhjal arutelu ettevõtlikust koolist.

 

5.03

Töö ja tööpäev

1.Probleemse olukorra kirjeldamine oma töökohal ja olukorra lahendusettepanekute esitamine.

2.Üldised tegevused töökohal.

Sissejuhatus:  “Üheksa ametit, kümnes nälg” – lahtiseletamine. Webinari teabe kinnistamine. TÖÖLEHT “Ettevõtlik kool” K3 TL Ettevõtlik kool Rühmatöö:  Oma kooli probleemide kaardistamine

Arutelu:  Probleemse olukorra kirjeldamine oma töökohal ja olukorra lahendusettepanekute esitamine.

Kuulamisül:  TÖÖLEHT – “Intervjuu õpetaja Irene Leisneriga”K2 Intervjuu õpetajaga K2

Põhi- ja järgarvasõnade käänamise kordamine – TÖÖLEHT TÖÖLEHT – arvsõnade kordamine (M. Sooneste “Eesti keele töövihik edasijõudnutele”lk 180-183; Tln: Varrak 1999)

 

 

7.03

Uute tehnoloogiate kasutamine õppetöös. Kuidas säilitada uuendusmeelsus ja vältida rutiini õpetaja ametis.

4.Töö sise-eeskirjad ja kodukord, võrdlus oma kooli ja teiste koolidega

5.Õpetaja tööpäeva rutiin

Sissejuhatus  väitluseks: “Kett” – järjest öeldakse mõte uuendusliku kooli kohta

Diskussioon  – Kuidas säilitada

uuendusmeelsust ja vältida rutiini õpetaja ametis?

Kõne koostamine  – 1. Uued tehnoloogilised võimalused tunni efektiivsemaks tegemisel. 2. Õpetaja tööpäeva rutiin ja selle vältimine.

Kuulamisül:  TÖÖLEHT – “Täiskasvanute kool” K1 täiskasvanute kool K1

Oma kooli ja täiskavanute kooli võrdlus nõuete osas. TÖÖLEHT – arvsõnade kordamine (M. Sooneste “Eesti keele töövihik edasijõudnutele”lk 180-183; Tln: Varrak 1999)

Iseseisev töö sellel nädalal puudub

 

9.03, 3 ak/h

keelekohvik teemal „õpetaja elukutse populaarsus“.

Sissejuhatus: Üks mõte  (vaheldumisi öeldakse)  hea kool – hea õpetaja.

Küsimustele vastamine, küsimuse koostamine:  TÖÖLEHT Kaaslastele oma vastuse tutvustamine. Küsimuse esitamine ja vastuse kommenteerimine.

Tööleht

Tänavaküsitlus:  TÖÖLEHT; küsitluse läbiviimisega tutvumine.  arvamusküsitlus TL

Küsimuste koostamine tänavaküsitluse läbiviimiseks teemal “Õpetaja maine tänapäeval”. Küsitluse läbiviimine. Küsitluse tulemuste tutvustamine.

 

16.-17.03. 2018

Õppereis Tartu, ERM

Õppereis 16-17.03.2018 Tartu 16.03_

Toolehed_Tartusse

 

Galerii

 

 

 

19.03

Kinnisvara.  Elukoht.

1.Kodu ostmise võimalused ja probleemid Eestis. Erinevate eluasemetüüpide plussid ja miinused.

2.Tabeli või joonise põhjal arutleva teksti kirjutamine. Arutluse struktuur. Joonise põhjal arutluse kirjutamine.

3.Kaebused, küsimused ja nõuded kinnisvara kohta.

Sissejuhatus: “Minu kodu on minu kindlus”  lahtiseletamine. Töö tekstiga: TÖÖLEHT– “Koprapere elu ja kodu” L2 (Innove konsultatsioonivihikust)

Arutleva teksti kirjutamine graafilise teksti põhjal ( https://www.innove.ee/wp- content/uploads/2017/10/Konsultatsioonivihik_C1.pdf  ) Kuulamisül: TÖÖLEHT– “Kolimine” K2 Kolimine K2

TÖÖLEHT – arvsõnade kordamine (M. Sooneste “Eesti keele töövihik edasijõudnutele”lk 180-183; Tln: Varrak 1999)

 

 

21.03

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht.

1.Eesti eriilmelised linnad ja asulad

2.Kas suunata õpilasi õppima/ töötama Eestisse või välismaale?

Sissejuhatus:  “Mis on head minu kodulinnas?”

Vestlus:  TÖÖLEHT”Linnaprobleemid R2″ 1. ülesanne Linnaprobleemid R2

TÖÖLEHT – “Koprapere elu ja kodu” L2 (Innove konsultatsioonivihikust)

Arutelu:  TÖÖLEHT: “Kinnisvara” Millises majas tahate elada ja miks? Kinnisvara Arutelu R

Kaebuse kirjutamine kinnisvara kohta. Võtta ühendust kinnisvara maakleriga uurimaks vähemalt ühe müügi või rendiobjekti kohta

Tabeli või joonise põhjal arutleva teksti kirjutamine. Arutluse struktuur. Joonise põhjal arutluse kirjutamine.

Kodukoha probleemse situatsiooni kirjeldamine ja lahendusettepanekute esitamine kirjalikult ja suuliselt.

 

23.03, 3 ak/h

keelekohvik teemal „Kas elama linna või maale“.

Jääsulatamine: Enese tutvustamine. Kas elan maal või linnas? Sissejuhatus: Keelemäng:  Kuidas tunnen kevadlilli? Kevadlillede nimedega tutvumine.

Kuulamine:  “Kodulaul” filmist “Kevad südames” TÖÖLEHT– lünkadega lauluteksti täiendamine, sõnade seletamine. keeleklubi 23.03 Kodulaul

Diskussioon  – Mis on kodutunne?

Rühmatöö:  Venni diagrammi koostamine. Mis on linna- ja maaelu

plussid ja miinused. Rühmatöö tutvustamine. Kokkuvõtte tegemine.

Arutelu ja kokkuleppimine:  TÖÖLEHT– Millises majas tahame koos elada? Põhjendamine – miks? Teistele maja tutvustamine ja äraarvamine kirjelduse põhjal.Kinnisvara

Bingo:  Leia inimene kes … bingo

 

26.03

Maa- või linnakodu, nende plusside ja miinuste kohta arvamuse avaldamine.

Kodukoha probleemide kirjeldamine ja ettepanekute esitamine nende lahendamiseks.

Sissejuhatus: “Enne kui lähed Pariisi, käi ära Nuustakul” – seletamine, mis on Nuustaku. Vanasõna lahtiseletamine.

Vestlusring:  Mis õppereisil meeldis? Kuidas läks tänavaintervjuu? TÖÖLEHT”Külaskäik ERM-i” Küsimustele vastamine. Ühe vastuse tutvustamine teistele ja ühe küsimuste esitamine kaasõppijale. TL 5 ERM tagasiside

Arutelu:  Mis on maa- ja linnakodu head ja halvad küljed?

 

 

28.03

Tarbimine

1.Mõistlik tarbimine. Tarbimisühiskond. Kaubad ja teenused. Eestimaise kauba eelistamine.

2.Tarbijakaitse. Oma huvide eest seismine, pretensioonide esitamine.

Sissejuhatus:  “Minu igapäevaostud”

Rühmatöö:  Arutelu – Mis on tänapäeva tarbimisühiskonna tunnuseks.

Kuulamine:  “Tarbijakaitse K2” tarbijakaitse K2

Grammatika:  TÖÖLEHT – “Sihitise käänded” TL om os

kodukoha probleemse situatsiooni kirjeldamine ja lahendusettepanekute esitamine kirjalikult ja suuliselt.

Väitluse ettevalmistamine, väitlus teemal „kodukohta toodavate riigiettevõtete vajalikkusest ja mõjust“

 

 

2.04

Raha ja selle mõju õpilasele. Kuidas suunata õpilasi rahateemadel läbi oma ainetunni.

Sissejuhatus:  “Raha tähtsus laste jaoks” arvamuse avaldamine.

Töö tekstiga:  TÖÖLEHT – “Tulevikukodud” L2; töö sõnavaraga Tulevikukodud L2

Arutelu:  TÖÖLEHT – “Linnaprobleemid” 2. ülesanne Linnaprobleemid R2

Vestlus:  “Kuidas suunata õpilasi rahateemadel läbi oma ainetunni. “Grammatika:  Sihitise käänded (“Eesti keele käsiraamatu” põhjal)

 

 

4.04

Intensiivõppepäev,  4 ak/h

1.Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

2.Tasemeeksami ülesannete lahendamine.

Sissejuhatus: kett – kodu, kas maal või linnas?

Töö tekstiga:  TÖÖLEHT– “Tulevikukodud” L2; töö sõnavaraga Tulevikukodud L2

Kuulamisül:  TÖÖLEHT– “Maale elama – huumoriga”; kõnekeelsete käibefraaside ja kinnistunud väljenditega tutvumine. maale elama huumoriga K1

TÖÖLEHT – käänete kordamine.Küsimused, tähendus, kasutamine OP ja Narva K3

tutvumine tarbijakaitse põhimõtetega. Kaebuse esitamine kaupade kohta nii suuliselt kui kirjalikult.

Väitluse ettevalmistamine, väitlus teemal „Kodukohta toodavate riigiettevõtete vajalikkusest ja mõjust“.

 

 

11.04

Ohutus õppeasutuses

1.Ohutusnõuded koolis, nende vajalikkus ja nendest kinnipidamine

2.Kool kui turvaline keskkond

Töö tekstiga:  TÖÖLEHT   Valiklugemine “Turvalisus kaubanduses – internetikaubandus” Turvalisus kaubanduses R

Väitmine + põhjendamine:  TÖÖLEHT – Kas valin internetiostu või kaupluse?

Töö sõnavaraga. Turvaline keskkond.

vaadata üle oma kooli ohutusnõuded ja analüüsida nende reaalset toimimist.

 

13.04, 3 ak/h

keelekohvik teemal „turvaline elukeskkond“.

Sissejuhatus: “Hoitud on see, kes ennast ise hoiab” – arutelu

Ajurünnak:  Mis ohustab turvalist keskkonda?

Rühmatöö:  Tööleht – Millised kuriteoliigid on tänapäeval?

Kuulamine:  Tööleht – Kuriteod ja turvalisus. vargused turvalisus R

Kohtumine eesti keelt rääkiva inimesega:

Päästeameti töö tutvustamine. Turvalisus kodus ja koolis.

TL keeleklubi

 

16.04

Söök ja jook. Teenindus.

3.Õpetajate ettevalmistus ja valmisolek ohuolukorraks koolis

4.Õpilaste ja õpetajate küberohutus, kuidas läbi ainetunni õpilasi enam harida antud teemal

Sissejuhatus:  Kokkuvõte päästeameti esindajaga kohtumisest.

Rääkimine:  Tööleht– Mida teha? + sõnavara tervislik toitumine K3

Kuulamine/Lugemine:  Tööleht – “Naabrivalve” naabrivalve K

Vestlus:  Ohutusnõuded meie kutsekoolis. Küberohutus.

 

 

18.04

Arutelu ja väitlus söögi-joogi valiku, alkoholi tarbimise, toitumistavade teemal. Toitumise kultuur Eestis ja mujal.

2.Isiklike ja oma pere, kodukandi ja elukoha igapäevaste ja pidulike toitumisharjumuste, söögi- ja joogivaliku, lauakommete, erinevate rahvusköökide kirjeldamine. Oma lemmiktoidu- või joogi, toitumisharjumuste, maitseelamuste kirjeldamine.

Sissejuhatus:  TÖÖLEHT: ül 1. Reklaamialane video – väljendite selgitamine.

Kuulamine:  TÖÖLEHT ül 2. “Toidupüramiid”

Rääkimine:  TÖÖLEHT ül 3. Vestlus tervislikust toitumisest. tervislik toitumine K3

Kuulamine:  TÖÖLEHT “Jänku Juss käib poes” Jänku Juss ja raha K1

Rääkimine:  arutelu, kuidas õpetada lapsi rahaga õigesti ümber käima.

Arutluse ja väitluse ettevalmistamine teeninduse ja toitumisharjumuste teemal.

Eesti rahvustoidu retsepti otsimine ja teistega jagamine.

 

 

25.04

Roogade ja teenuste kvaliteet, hinnad.

Teeninduse hindamine toitlustusasutuses. Lemmikrestorani või kohviku kirjeldamine. Kaebuste esitamine ja nende põhjendamine.

Eesti rahvustoidud

Sissejuhatus: Inimene on see, mida ta sööb. Vestlus: Minu pere lemmiktoidud – vestlus. Mida tean eesti rahvustoitudest?

Lugemine: TÖÖLEHT (L) Toitumine Ül toitumine

Kirjutamine: Ül 2 TÕÕLEHT 25.04

Kuulamine: TÖÖLEHT Pivarootsi tuulikust. Eesti toit. Töö sõnavaraga. Küsimustele vastamine kuulatud teksti põhjal.

Eesti toit K

 

27.04,6 ak/h

keelekohvik teemal „turvaline reisimine Eestis ja välismaal“

kohtumine eesti keelt emakeelena rääkiva inimesega teemal „Põnevad sihtkohad reisimiseks Eestis“,

keeleklubi TÖÖLEHT

 

30.04

Transport.

Kohtumine Narva muuseumi töötaja Kristel Habakukega Narva linnuses. Tema kogemused reisimisest ja sihtkohtade valimisest. Vestlus turvalisest reisimisest. Ülevaatlik rigkäik Narva linnuses.Tagasiside kohtumisest.

TÖÖLEHT R keeleklubi tagasiside.

1.Eri transpordivahendite kasutamine, transpordi mõju keskkonnale. Jalgrattaliikluse eelised.

2.Õpilaste ja õpetajate liikumisharjumused.

 

 

2.05

3.Ühistransport. Ühtranspordi probleemide üle arutlemine.

4.Liikumisharjumuseja tervis.

5.Transpordi võimaled erinevatesse Eesti paikadesse.

transpordiportaalid

Sissejuhatus: TÖÖLEHT „Eesti toit“ kuulamisülesande täitmine. eesti toit K

Rääkimine/Vestlus: Tööleht – Vestlus transpordi teemadel.Paaristöö. Hinnangu andmine paari vestlusele.

Kirjutamine: Poolametliku kirja kirjutamine kodukohaühistranspordi teemal.

puhkamise võimalused

Transpordiportaalidega tutvumine. Poolametliku kirja kirjutamine kodukoha ühistranspordi teemal. Väitlus kergliikluse   eeliste üle.

2.Head reisimise sihtkohad Eestis

3.Reisimise eesmärk. Erinevad reisimisviisid. Kultuurireisid, loodusreisid. Reisieelistuste põhjendamine.

 

 

9.05

4.Reisibürood ja majutusasutuse

Sissejuhatus: TÖÖLEHT „Võilillelaulu“ kuulamine ja töölehe täitmine Võilillelaul KL

Kuula mine: TÖÖLEHT K „Jänku Juss valib reisi“ Jänku Juss valib reisi K1

Lugemine: TÖÖLEHTL ül 1 „Rändamine Eestis“ Reisimine Eestis R 02.05

Rääkimine: ül 2 Iga kursuslane tutvustab ühte Eesti paremat puhkamiskohta töölehelt teistele. Teine kursuslane esitab sellekoha kohta küsimuse kolmandale, miks on see paik hea reisisiht.

Rühmatöö: ül 3 Rühmas Eesti kaardilt puhkamiskoha valik. Internetist selle kohta materjali otsimine ja teistele tutvustamine. Eesti võimalike puhkamis

võimalustekaardistamine. Suuline ja kirjalik arutelu reisimise teemal. Reisi planeerimine.d. Reisibüroo valik. Pretensioonide estamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli halva teenuse kohta.

5.Ohutus reisil. Reisikindlustus.

Eesti võimalike puhkamisvõimalustkaardistamine. Suuline ja kirjalik arutelu reisimise teemal. Reisi planeerimine.

 

 

14.05.201 8

Intensiivõppepäev

1.Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

2.Tasemeeksami ülesannete lahendamine.

 

Sissejuhatus: Eesti Eurovisioni laulu kuulamine, hinnangu anmine

Kuulamine: TÖÖLEHT „Jänku Juss läheb reisile“Jänku Juss läheb reisile K
Lugemine: TÖÖLEHT Teksti lugemine ja küsimustele vastamine.

Rääkimine: Paaristöö Vestlus transporditeemadel

 

 

16.05.201 8

Turism Eestis
1.Eestimaa kultuur ja loodus, huvipakkuvad kohad.

Turismibüroo „Loodusreisid“ kodulehe ja reisikalendriga tutvumine internetis. Ühe reisikoha valimine ja materjali otsimine. Teistele tutvustamine.
Lugemine: TÖÖLEHT Kuritegudest Eestis. SÜܜTEGU L

 

 

18.05.18

Keelekohvik.
Kohtumine eesti keelt emakeelena rääkiva inimesega teemal „Ohutus õppeasutuses“

Külaskäik Narva päästeametibüroosse. Tutvumine päästeameti tööga. Vestlus ametnikuga. Tagasiside.

 

23.05.2018

2.Kodukoha vaatamisväärsuste kirjeldamine.
3.Sise- ja välisturism

Sissejuhatus: Päästeameti külastuse meenutamine.
Kuulamine: Video “Ida-Virumaa vaatamisväärsused” konspekti koostamine. Vestlus: Kus olen ise käinud, mida tahaksin neist objektidest külastada?
Lugemine/Rääkimine: TÖÖLEHT “Kreenholm” Iga osaleja saab ühe tekstiosa, loeb selle läbi ja tutvustab teistele.
Rääkimine: arutelu: Mida tutvustan Narva linnast? TL Kreenholmi tutvustus

 

Suuline ja kirjalik arutlus turismiteemadel. Kodukoha vaatamisväärsuste kirjeldamine suuliselt ja kirjalikult.

 

 

 

28.05.2018

Inimeste suhted ja suhtlemine

 1. Suhtlemineõpilastega, töökaaslastega, lapsevanematega – koostöö nende vahel.
 2. Õpilaste hoiakud, nendega suhtlemine ja õpilaste juhendamine.

 

Sissejuhatus: TÖÖLEHT: Väljendi “Kuidas küla minule, nii mina külale” selgitamine ja oma arvamuse avaldamine.
Kuulamine: TÖÖLEHT ül 1 “Mida meie koolid meie lastele ei õpeta, kuigi peaks” Kool – Õpilaste hoiakud K

Rääkimine: Arutelu ül 1 põhjal. Millega olen nõus, millega mitte?

Kirjeldada tööalaselt suhtlemise võrgustikke ning selle eesmärke.

 

 

30.05.2018

 1. Arutlus inimeste võimalustest ühiskondlikke suhteid mõjutada. 4. Ühiskonna aktiivse liikmena toimimine.
 2. Mittekuuletuva õpilasega toimetulek.

Sissejuhatus: TÖÖLEHT: ül 2 “Mida meie koolid meie lastele ei õpeta, kuigi peaks”
Kuulamine: TÖÖLEHT “Koolikiusamine” TL K koolikiusamine
Rääkimine: TÖÖLEHT Arutelu: Miks tekib koolikiusamine? Kas ka õpetaja on kiusaja ja kiusatav?

Rääkimine: arutelu: Kuidas tulla koolikiusamisega toime?

 

 

 

04.06.2018

 1. Koostöö
  1. Koostöö õpetajate vahel.
 2. Koostöö teiste kutsehariduskeskustega.

Sissejuhatus: Koostöö toimine kutsekoolis.

Lugemine: TÖÖLEHT “Mis on kiusamine?”
Töö sõnavaraga: TÖÖLEHT “Kiusamise sõnavara” sõnade seletamine ja valikuline lausete moodustamine.
Rääkimine: Küsimustele vastamine. Arutelu kiusamise teemal.

Õnnestunud/ebaõnnestunud koostöö näite kirjutamine ja teistele esitamine; koostöövõimaluste kaardistamine teiste kutsehariduskeskustega.

 

 

06.06.2018

 1. Koostöö olulisus ja vajalikkus.
 2. Õnnestunud ja ebaõnnestunud koostöö näited.

Sissejuhatus: Töö sõnavara ja käskiva kõneviisiga. Töölehe sõnadega paaristööna “Ei tohi ….” “Ma ei ….gi.”
Lugemine: TÖÖLEHT “Koostöö” ül 1
Rääkimine: TÖÖLEHT ül 2

koostöö L

Rääkimine: sõnavõtud ja küsimuste esitamine.

 

 

11.06.2018

 1. Raha ja finantsteenused, -asutused
  1. Internetipank ja muud finantsteenused. Sularaha kasutamine. Pangakontoris.

Sissejuhatus: “Kes senti ei korja, see eurot ei saa!”

Lugemine: TÖÖLEHT “Kõne” ül 1
Kuulamine: Teksti kuulamine osade kaupa ja tagasisidestamine. (https://www.youtube.com/watch?v=YjmnbeshEqQ)

Rääkimine: TÖÖLEHT ül 2 Teemakaardi järgi kõne pidamine ja küsimuste esitamine.

Rääkimine: Arutelu, paaristöö. Internetipanga kasutamise eelised.

TÕՖLEHT kõne

 

13.06.2018

 1. Laenud ja krediidid. 3.Õpilaste teadlikkus finantsteenuste kasutamisel.

Sissejuhatus: Vestlus kollektiivsest tööreisist Stockholmi.

Lugemine: TÖÖLEHT “Tudengi rahaplaneerimise ABC”

Rääkimine: TÖÖLEHT arutelu paaristööna teemakaartide järgi

tudengi rahaplaneerimine L

 

 

II õppereis 26-28 august 2018                    SAAREMAA

Ajakava Õppereis 26-28.08.2018 Saaremaa

Tooleht_Kuressaare_linn_kontroll-leht

Tooleht_Eesmargid

Tooleht_Kohad_2õpituba

Tooleht_Reflektsioon_3õpituba

Tooleht_Regivarss_4opituba

Tooleht_Legend_Suur_Toll

Tooleht_Vaata_ja_leia_1õpituba

 

Galerii

 

 

05.09.2018

25.Intensiivõppepäev

1.Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

2.Tasemeeksami ülesannete lahendamine

 

Sissejuhatus: Vestlus Saaremaa reisist

Lugemine: TÖÖLEHT “Laenamise õpetus“ L3 TL Laenamise õpetus L3

Kuulamine: TÖÖLEHT “Mänguraha” K1 Mänguraha K1

Rääkimine: Vestlus laenamise teemal.

 

Suuline arutlus ja väitlus laenude võtmise teemal. Poolametliku kirja kirjutamine panka

 

 

10.09.2018

Eesti Vabariik
1. Eesti parlament ja valitsus. Valimised.

Sissejuhatus: “Suve paremad hetked” – vestlus
Frontaalne lugemine: TÖÖLEHT Riigikogu. Teksti teabe oma sõnadega edastamine. Töö sõnavaraga. Küsimuste koostamine. Küsimuste esitamine rühmakaaslastele ja vastuste kommenteerimine.
Riigikogu kodulehega tutvumine. Valitsuse koosseis.

Riigikogu L

Väitluse ettevalmistamine Eesti hetkeolukorra teemal.

 

 

12.09.2018

 1. Eesti riigi saavutused ja probleemid.

Sissejuhatus: „Miks mulle meeldib Eesti?“
Rühmatöö: Eesti probleemide kaardistamine. Arutelu – Valida üks probleem, mida saaks ja peaks muutma sellega seoses.

Kuulamine: TÖÖLEHT „Intervjuu presidendiga“ TL Intervjuu presidendiga K2
Mida andis Narvale presidendi töötamine siin?

Kirjalik arutlus Eesti ühiskonna teemal.

 

 

17.09.2018

Vaba aeg ja meelelahutus

1.Eesti ja oma päritolumaa kultuuri kirjeldamine ja nende võrdlemine.

2.Multikultuurne ühiskond ja kollektiiv. Arutlemine ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle.

3.Erinevate tähtpäevade ja traditsioonide kirjeldamine.

4.Kultuuriüritused kodukohas.

Sissejuhatus: – Mõistekaart – kultuur, selle elemendid
TÖÖLEHT – Lugemine – “Eesti kultuur”. Olulise info väljatoomine. eesti kultuur L

Arutelu – Kuidas mina olen seotud eesti kultuuriga?

TÖÖLEHT – Eesti ja vene (muu) kultuurielementide võrdlus. Info taasesitamine.
ARUTLUS – ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle Eestis ja Narvas. Erinevate tähtpäevade ja traditsioonide kirjeldamine. Kultuuriüritused kodukohas. Rühmatöö. Teistele oma rühma arutelu kokkuvõtte esitamine.

Infoportaalidest info hankimine vene kultuuri kohta.

 

 

21.09.2018

Keelekohvik teemal „Aktiivne ühiskonnaliige kui kodanikuühiskonna alustala“.

Sissejuhatus: “Muuta maailma tegevuste elluviimisega. Arendada arusaamist maailmast kui üleilmsest kogukonnast.”– lahtiseletamine.
TÖÖLEHT 1: PROBLEEMI VALIK. Olulisisma väljaselgitamine rühmas. Paaristööna probleemide lisamine ja teistele põhjendamine.

Kuulamine /rääkimine: TÖÖLEHT – Teksti kuulamine stoppkaadriga. Sisu edasiandmine oma sõnadega. Aktiivseks kodanikuks olemise põhjendamine.
Kuulamisül TÖÖLEHT – “Toidupank” Küsimustele vastamine teksti põhjal.
TÖÖLEHT – Tugisõnade kirjapanemine ja kodanikuühiskonnast jutustamine tugisõnade põhjal. Jutustajale täpsustavate küsimuste esitamine.
TÖÖLEHT: Aktiivse kodaniku omaduste kaardistamine. Nende hulgast kolme olulisema valimine ja valiku põhjendamine. Vastuväidete esitamine.

Info kogumine, tähekaart/mõistekaart.

Tööleht keeleklubi

 

24.09.2018

Vaba aeg ja meelelahutus

5.Erinevad kunstiliigid: muusika, filmikunst, kirjandus, kujutav kunst. Vestlemine raamatust, filmist, näitusest, teatrietendusest. Oma kultuuritarbimise eelistuse põhjendamine.

6.Vaba aeg ja meelelahutus. Väitlus vaba aja veetmisega seotud aja-ja rahakulu üle.

Sissejuhatus: – Erisused lahutavad, kuigi peaksid liitma.

TÖÖLEHT – Kuulamisülesanne 1 – “Eesti ja vene kirjanikud” K1. eesti ja vene kirjanikud K1

TÖÖLEHT – Lugemine – “Eesti film” eesti film LR
RÜHMATÖÖ – kolmestes rühmades oma filmi kokkuvõtlik tutvustamine
Arutelu – Rühmas otsustamine, milline kolmest filmist valida. Suurele ringile rühma valiku tutvustamine. Ühine otsustamine, millist filmi vaataks. Põhjendamine, miks seda.
Monoloog – Kas film või raamat?
TÖÖLEHT – Grammatika, kaudse kõneviisi minevik. Huvitavaid fakte maailma kirjanikest. (“Avatud uste” järgi)

 

Infoportaalidest info hankimine eesti raamatute kohta. Lühiarutluse kirjutamine “Mida eeslistan, kas filmi või raamatut?”

 

 

26.09.2018

 1. Keskkond, loodus, ilm, aastaajad
  1.Keskkonnaprobleemid ja reostus. Olukorra parendamise võimalused. Keskkonnasõbralik eluviis.

2.Eesti looduskeskkond, looduslikud vaatamisväärsused.

3.Ilm ja aastaajad. Ilma mõju tööelule.

Sissejuhatus: – Maailmakoristuspäevaga tutvumine.
TÖÖLEHT – Kuulamisülesanne 1 – “Maailmakoristuspäev”. Maailma koristuspäev K1

TÖÖLEHT – grammatika, kesksõnad (“Avatud uste” järgi)

TÖÖLEHT – Kuulamine /rääkimine: –
Kuulamisül 2 – “Jänku Jussi suur käejälg” (K1)
Vestlus – “Minu jalajälg” Mida teen ja saaksin veel teha keskkonna säästmiseks?

Jänku Juss ja loodushoid

Tabeli põhjal arutleva teksti kirjutamine keskkonnaprobleemide teemal.

 

 

01.10.2018

Enesetunne ja tervis

Tervis ja tervislikud eluviisid. Eluiga ja seda mõjutavad tegurid.
Terviserajad Eestis

Oma tervise ja tervishoidu puudutavate vaadete esitamine ja põhjendamine.

Sissejuhatus: – Ringi käib üks pisike pisik.
TÖÖLEHT – Kuulamisülesanne 1 – “Räägime tervisest” K2. TL Tervisest K2

TÖÖLEHT – Lugemine – “Koolides algab puuviljanädal”L2 TL Koolides puuviljanädal

RÜHMATÖÖ – TL ül 1 – tervisealane sõnavara. Sõnade seletamine ja fraaside moodustamine.
Arutelu – Rühmas otsustamine. Eluiga ja seda mõjutavad tegurid.

Monoloog – Oma tervise ja tervishoidu puudutavate vaadete esitamine ja põhjendamine.
TÖÖLEHT – ül 2 Fraasidega lausete moodustamine.

 

 

Sõnavõtt töötervishoiu teemal, suuline ja kirjalik arutlus terviseteemadel.

 

 

03.10.2018

 1. Haiguse ja õnnetusjuhtumi kirjeldamine.

Arsti poole pöördumine, oma tervisehäda kirjeldamine. Esmaabi osutamine.

 1. Tervisepäev asutuses. Töötervishoid.

Sissejuhatus: – Ravi nohu, siis paraned nädalaga. Kui ei ravi, siis seitsme päevaga.
PAARISTÖÖ – Vestlus. Haiguse ja õnnetusjuhtumi kirjeldamine. Arsti poole pöördumine, oma tervisehäda kirjeldamine.

TÖÖLEHT – Kuulamisülesanne 1 – “Mürast” K1 TL K1 Mürast

TÖÖLEHT – “TONE tabletid” L3 (Innove konsult.vihikust) TL Tervisest K2

TÖÖLEHT – ül 3 umbisikulise tegumoe kordamine

TÖÖLEHT – ül 4 Arutelu. Nõustumine ja vastuväitmine.

Asutuse tervisepäeva kava koostamine.

TL tegusõna rektsioon tervise teemal

 

8.10.18

Intensiivõppepäev

1.Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele. 2.Tasemeeksami ülesannete lahendamine.

TÖÖLEHT – “Suitsusaun on eluviis” L2 (Innove konsultatsioonivihikust)
Kirjutamisül 2 “Toidutarbimise harjumused Eestis”
TÖÖLEHT – Kuulamisülesanne 2 „Kahjulikud lisaained toidus“  TL Kahjulikud lisaained toidus K2

Arutelu – TÖÖLEHT arutelu teemadega.

 

 

15.10.18

Meedia

1.Arutlemine erinevate meedialiikide kasutamise ja mõju üle.

2.Huvitavad ja kasulikud telesaated. Telesaate kirjeldamine

 

Sissejuhatus: – Vestlus eesti ja vene meediast Eestis. Mida loen ja mida vaatan?
TÖÖLEHT – ül 1 – meedia sõnavara. Sõnade seletamine ja lausete moodustamine.

TÖÖLEHT – ül 2 Kuulamisülesanne – “Meedia”. Küsimustele vastamine kuuldud teksti põhjal.
RÜHMATÖÖ – Lugemine. Tutvumine telekavaga.
Arutelu – Rühmas otsustamine. Milliseid telesaateid vaataks. Põhjendus – miks?

Sõnavõtt oma asutuse kajastusest meedias.

TL ajakirjandus

 

17.10.18

Uus meedia.

Internet. Internet ja lapsed. Interneti ohud. Arutelu ja väitlus interneti ja sotsiaalmeedia teemal.

Sissejuhatus: – Ajurünnak – milleks lapsed internetti kasutavad?

TÖÖLEHT – Lugemine. teksti „Interneti varjatud ohud ja võimalused“ lugemine märgistamisega. interneti ohud ja võimalused L
TÖÖLEHT – ül 1 T-tabeli täitmine teksti põhjal. Info võrdlemine.

TÖÖLEHT – ül 2 Arvamuse avaldamine pildil oleva tegevuse kohta.

RÜHMATÖÖ – Arutelu – Eksiarvamused interneti kohta. Nende ümberlükkamine. TL vestlus

Mitteametlik kiri huvitavast ja kasulikust telesaatest.

 

 

22.10.18

Poliitika, aktuaalsed sündmused

1.Päevakajalised sündmused. Info hankimine päevakajaliste sündmuste kohta

Sissejuhatus: – Ajurünnak päevakajaliste sündmuste kohta
Vestlus – valiku tegemine sündmuste kohta ja miks need sündmused on olulised isiklikul, Eesti ja maailma tasandil.
Kuulamisülesanne – „Terevisiooni“ uudiste kuulamine ja konspekteerimine. (err.ee)
RÜHMATÖÖ – Lugemine. Tutvumine ajalehtedega Eesti Päevaleht ja Postimees. Pealkirjade järgi ennustamine, millest võib olla artiklis juttu.

Arutelu – Rühmas otsustamine. Ühe artikli valimine ja sellega tutvumine. Teistele uudise sisu tutvustamine.

 

Info hankimine meediast päevakajaliste sündmuste kohta, teistele massimeedia materjalide põhjal uudiste ja muu värske info edasi jutustamine ning päevakajalise poliitilise sündmuse kirjeldamine.

 

 

 

29.10.18

Väitluses oma erakondlike ning üldiste poliitiliste vaadete ja seisukohtade kaitsmine.

Sissejuhatus: – Milliseid Eesti erakondi tean?
TÖÖLEHT – ül 1 – Tutvumine Eesti erakondadega ning suurimate märkimine.
TÖÖLEHT – RÜHMATÖÖ ül 2. Loosiga rühmale suuremate erakondade jaotamine. Arutelu rühmas, võrdlemaks liikmelisuse kasvu või kahanemist aasta jooksul ning selle põhjuste kohta oma arvamuse avaldamine.
TÖÖLEHT – ül 3. PAARISTÖÖ. Ühe erakonna põhimõtetega tutvumine ning nende tutvustamine kaaslastele. Arvamuse avaldamine erakonna meeldivuse suhtes.

TL erakonnad

 

31.10.18

Majandus- ja õigussuhted

1.Eesti majandussüsteemi ja õiguskorra kirjeldamine üldjoontes.

2.Eesti kodanike ja Eesti elanike õigused ja kohustused.

3.Kuritegevus ja turvalisus. Pöördumine õiguskaitseorganite poole.

 

Sissejuhatus: – Ajurünnak. Milliseid elanike õigusi ja kohustusi tean?
LUGEMINE – Eesti Põhiseadus. Eesti elanike õigused ja kohustused. Oma arvamuse avaldamine.

TÖÖLEHT – ül 1 – Kuulamisülesanne – “Politseisse helistamine”. TL Politseisse helistamine K2

TÖÖLEHT – ül 2 – Oma dialoogi koostamine kuuldu põhjal.

TÖÖLEHT – Lugemine. „Noored pruugivad ohtralt uimasteid“ Arutelu. Milliseid kuriteoliike esineb rohkem? Mida saaks nende vältimiseks teha? TL Noored ja uimastid L2

 

Info hankimine ja jagamine elanike õiguste, kohustuste kohta. Suuline ja kirjalik arutlus ning väitlus kuritegevuse ja turvalisuse teemal.

 

 

05.11.18 4

34.Intensiivõppepäev

1.Kokkuvõte kursusest.

2.Tagasiside andmine ja saamine.

3.Tasemetestide lahendamine ja tulemuste võrdlemine kursuse alguses tehtud testidega.

Taseeksamiks kordamine