C1 Sillamäe 2019-02-13T22:24:31+02:00

 

C1 Sillamäe

 

Õppekava nimetus (nt ettevalmistav intensiivõpe/eesti keel B2/ eesti keel C1):EESTI KEEL C1

Õppekava kogumaht ak/h (sh auditoorne õppetöö, klubiline/mitteformaalne õppetöö ja iseseisev töö): 252 ak/ h

Õppetöö planeeringu periood: 12.2017-16.12.2018

Auditoorse õppetöö toimumise koht (sh aadress ja ruumi nr): Tallinna maantee 13, Sillamäe,  3  Korrus, klass nr 1-4

Paikse klubilise/mitteformaalse õppetöö toimumise koht (sh aadress ja ruumi nr): Ida-Virumaa kutsehariduskeskus, Sillamäe õppekoht, Raamatukogu lugemissaal, kab. 1-49

Keeleõpetaja nimi: Olesja Ojamäe

Keeleõppe aeg: T / N 15.30 – 17.00

 

 

07.12

Keeleoskuse määratlemine vestlusel, kursuse eesmärkide ja sisu tutvustus, ootuste kaardistamine, kokkulepete sõlmimine.

Enda esitlemine, oma keeletaseme määratlemine, keeleõppe ootuste kaardistamine

Minu keeleõppe plaani täitmine ja analüüsimine Minu keeleõppeplaan

 

 

12.12

Osalejate töövaldkonda puudutavate huvipakkuvate teemade kaardistamine. Isiklike eesmärkide ja ootuste mõtestamine eesti keeleõppes/ antud kursusel.

Enda esitlemine, oma keeletaseme määratlemine, keeleõppe ootuste kaardistamine

Minu keeleõppe plaani täitmine ja analüüsimine. Keeleoskuse vajalikkus tööl.

 

 

14.12

Eesti keele C1-taseme eksaminõuete, sooritamise tingimuste ja muude üksikasjadega tutvumine.

Tutvumine eksami kirjelduse, sooritamise tingimustega. Arutelu lugemise osaoskuse üle. Sõnavara ja grammatika osa tutvustamine.

 

 

9.01

Eesti  keele  C1-taseme  eksaminõuete,  sooritamise tingimuste  ja  muude üksikasjadega  tutvumine.

Tutvumine eksami kirjelduse, sooritamise tingimustega. Arutelu kirjutamise osaoskuse üle. Suulise osa tutvustamine. Ettekande ja vestluse struktuur, tähtsamad mõisted. Prooviettekande koostamine grupis lihtsamale teemale. Esitlus.

 

 

11.01

Eksamiülesannetega  tutvumine  ja  valikuline  läbitegemine.

Kuulamisosa näidisülesannete sooritamine. Lugemisülesannetega tutvumine. Lugemisülesannete läbitegegemine terve rühmaga, vastuste analüüs, tagasiside.

 

 

16.01

Keelte õppimine

Võõrkeelte õppimise tähtsus ja vajadus. Keeleõppimise

kogemuste ja nippide jagamine. Oma vaadete põhjendamine

keeleõppe kohta.

Sissejuhatuseks tutvume 2 videoga keeleõppe võimalustest: Eesti keele õpe keelekümbluslasteaias-https://www.youtube.com/watch?v=6bOXWc03UzE

Ülesandepõhised keeleõppevõimalused- eesti keele õpe uusimmigrantidele,https://www.youtube.com/watch?v=up23NdEyX7s

Vestlus-arutele nähtu üle ja oma kogemuse jagamine.

Millal on õige aeg alustada keeleõppega ?

Rubriigis “Jutusta mulle oma lugu “ rääkis iga õppija loo oma keeleõppest “

 

 

18.01

Keele õppimise meetodid ja võimalused: Erinevad

keeleõppimisvõimalust lihtsustavad vahendid.

Kuidas iseseisvalt keelt praktiseerida

Õpetaja tutvustab õppijatele erinevaid keeleõppemeetodeid. Õppijad valivad ka ise ühe aktiivõppe meetodi ja tutvustavad selle oma grupikaaslastele minitunnina.

Toimub ajurünnak iseseisva keele praktiseerimise teemal. Õppija reflekteerib oma tegevust minitunnis suuliselt ja kirjalikult, hindab end ja kaasõppijaid motiveeriva õpikeskkonna kujundajatena.

 

 

23.01

Kultuur  ja  keeled

Võtted  ja  juhised  keelekeskkonna  tekitamiseks

Oma  keeleõppimise  kogemuse kirjeldamine

Kultuur  ja vaatamisväärsused

Info  kogumine,

video/  filmi vaatamine,  arutelu.

Õppijad peavad ette valmistama ja ette kandma materjali Tallinna, Tartu ja Viljandi vaatamisväärsustest.

https://www.visittallinn.ee/est/turist/mida-teha/vaatamisvaarsused?field_427=429

http://tartu.ee/et/huvi-ja-vaatamisvaarsused

http://www.mulgimaa.ee/et/turism/vaatamisvaarsused/turism/page3

Õpetaja tutvustab INSA kodulehel olevat raamatukogu (sh eriala eesti keele õppematerjalid)

 

 

25.01

Eesti  kultuur  ja  vaatamisväärsused.  Vaatamisväärsused

Ida-Virumaal,  Eestis.

Vaatame videod eesti laulu- ja tantsupidudest. Toimub arutelu osalejatest ja kavast. Kirjeldame rongkäiku, rahvarõivaid, tutvume koorijuhtidega.

Õpetajapoolne loeng teemal Eesti tuntud kunstnikud, skulptorid ja graafikud. Mäluturniir kuuldu kontrolliks.

Vaatamisväärsused Ida-Virumaal. Töö tekstidega

https://reisile.postimees.ee/130042/ida-virumaa-kumme-ponevamat-vaatamisvaarsust

Marsruudi koostamine ja valiku põhjendamine.

 

 

30.01

Muuseumid (ERM ja KUMU), laulu- ja tantsupidu, EV100,

kultuuride erinevus.

EV100, kui sündmus, mille loovad eeskätt inimesed ise kuni 2020 aastani. Tutvume EV100 juubeliprogrammistuhandete sündmuste ja üritustega Vastseliinast Washingtonini. Valime üritusi, mis meile huvi pakuksid. Õppijad valmistavad ette ettekande teemal: Tahaksin sulle kinkida ….

Tutvume ja arutleme EV100 tähistamist läbiva viie teemaga – meie  maa, meie riik, meie rahvas,   meie vabadus ja meie tulevik.

https://www.ev100.ee/

Töö töölehtedega KUMUst ja ERMist.

 

 

2.02

Intensiivõppepäev

1.Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine,

tagasiside käsitletud teemadele.

2.Tasemeeksami ülesannete lahendamine

 

 

06.02

Enda ja oma töökoha tutvustamine, kirjeldamine

Enesetutvustus. Oma hariduse, elukutse, ameti, hoiakute,

huvivaldkondade ja -alade kirjeldamine, nende hindamine.

Õpik “Süvenda ja täienda oma eesti keele oskust

Teema: Elukestev õpe ja karjääri planeerimine lk. 20. Anname teemakaardi jäärgi ülevaate haridusmudelist. Iseseisva tööna arutlev tekst teemal “ Kas elukestev õppimine on vajadus või võimalus ? “

Ül. 2,3 lk 21. Ül. 5,6 ja 7 lk. 22-23

 

 

08.02

Oma perekonna, asutuse ja töökollektiivi kirjeldamine ja

tutvustamine.

3.Kutsekool kui töökoht; kutsehariduse võimalused

Oma perekonna, asutuse ja töökollektiivi kirjeldamine ja

tutvustamine.

Visioon “ Mina ise elukestva õppijana” . Teemakaardi koostamine ja selle tutvustamine.

Gram. harjut – õppiv, õpetatav, õpitav

Arutelu-diskussioon teemal: “Kutsehariduse kaasaegsed võimalused “

 

 

13.02

Õppimineja haridus

Teabe hankimine haridussüsteemi, koolivõrgu,

konkreetse kooli, eriala õppimise ja õpetamise kohta.

 

“Inimesed valivad väljakutseid”, õpik lk. 24-27 ül. 9, 10 , 12, 13, 14. Ül. 18, 19 lk.30

Töö tekstiga Mida teevad inimesed pärast tööpäeva lõppu. Rühmatöö: Milliseid võimalusi kasutavad teie tuttavad enesetäiendamiseks. Koostage joonis, tabel või diagramm ning tutvustage seda kasutades ül. 19 väljendeis.

 

 

15.02

2.Arutluse ja väitluse struktuur

Loeng ja selle konspekteerimine. “Arutluse ja väitluse struktuur”

Arutelu ja struktuurne kuulamine.

Mis on arutelu ja väitlus? Kuidas leida nende jaoks ideid ?. Kuidas argumenti koostada? Argumendi tõestamise vajalikkus ja viisid. Argumendi ümberlükkamine ja taastugevdamine. Argumendi vajalikkus ning kasutusotstarbed.

 

 

20.02

Arutlemine ja väitlemine kutseharidust puudutavatel

üldhuvitavatel ja päevateemadel.

Täiskasvanud õppija ja elukestev õpe

Töö väidetega. Koostame plaani pikemaks sõnavõtuks või kirjalikuks tekstiks.

1.     Inimene õpib sünnist surmani

2.     Infoühiskonnas on elukestev õppimine möödapääsmatu, sest edukas on ainult see, kes suudab kiirete muutustega kaasas käia.

3.     mida haritum on inimene, seda suuremad on tema võimalused elus edasi jõuda.

4.     Kultuurireisid on üks võimalus enesearendamiseks.

5.     Mitte kunagi pole liiga hilja või võimatu õppida.

Tutvume ametikirjade näidistega.

 

22.02

Elukestva õppe ja täiskasvanud õppija probleemide üle

arutlemine. Info hankimine erinevate koolituste kohta.

2.Ametikirja nõuded. Poolametliku kirja kirjutamine.

3.Tehnoloogia õppetöös ja selle kasutamise võimalused

Tuginedes eelmise tunni konspektile arutleme ja väitleme kutseharidust puudutavatel

üldhuvitavatel ja päevateemadel.

Töö artikliga https://www.err.ee/593644/ministeerium-praegused-meetmed-kutsehariduse-populaarsust-ei-tosta

Tutvume ja tutvustame kolleegidele Rajaleidja kodulehel olevad infot täiskasvanute õppimisvõimaluste kohta

 

 

27.02

Elukutse, amet

1.Õpetajaelukutse – vajalikkuse, huvitavuse, töövaldkonda

puudutavate küsimuste üle arutlemine ja väitlemine.

2.Õpetajaelukutse populaarsus Eestis, võimalikud lahendused.

Vestlus teemal-muutunud õpikäsitlus, uus tööõnne filosoofia, mida ootame oma tööelult ja miks peame valmis olema 4-5 karjääriks eluaja jooksul, tuleviku kompetentsid ja tööõnne valem.

 

Töö tekstiga “Vabatahtliku õpetajana Birmas”, autor Tiiu Müür, Miina Härma Gümnaasiumist

 

 

01.03

Arutleva teksti kirjutamine

Arutlev kirjand teemal “Õpetaja tööõnnest X, Y ja Z ajastul”

 

 

06.03

Töö ja tööpäev

Sissejuhatusena iga õppija jutustab oma tööst ja tööpäevast. 10 lausega iseloomustavad ühe kõige meeldejäävama tööpäeva.

Probleemse olukorra kirjeldamine oma töökohal ja olukorra lahenduste ettepanekute esitamine.

Üldisedtegevused töökohal.

Õppijad koostavad ja esitavad ettekande, mille käigus püüavad leida vastuseid järgmistele küsimustele:

-Millised on kooli väljakutsed, kui kooli saabub välispäritolu õpilane? Kas selline õpilane annab koolile lisaväärtust?

–  -Kuidas luua koolis selline keskkond, et kõik osapooled (õpilased, õpetajad, lapsevanemad) oleksid rahul?

Olulisteks märksõnadeks on “kaasamine” ja “koolipere”. Ettekannet täiendasid konkreetsed näited kooli igapäevaelust.

 

 

 

09.03

Intensiivõppepäev,

1.Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine,

tagasiside käsitletud teemadele.

2.Tasemeeksami ülesannete lahendamine

 

 

13.03

Uute tehnoloogiate kasutamine õppetöös. Kuidas

säilitada uuendusmeelsus ja vältida rutiini õpetaja ametis.

Töö sise-eeskirjad ja kodukord, võrdlus oma kooli ja teiste

koolidega

Õpetajatööpäeva rutiin

 

Töö lugemistekstiga – Digiajastu õpetaja ja õppija iseärasused, väljakutsed ja võimalused. Teksti analüüs ja kokkuvõte.

Vestluses käsitletakse, missugune on digiajastu õppija võrreldes traditsioonilise

õppijaga, kuidas info saamine, vastuvõtmine,

töötlemine ja edastamine on muutunud. Samuti arutleme, missugused on digiajastu õppija ootused õppimisele ning mis oskused ja omadused on tänapäeva ühiskonnas vajalikud. Muutunud õpikäsitlus tingib uue lähenemise nii õppimisel kui õpetamisele, muutunud on ka ruumi ja aja tähendus ning õppija iseseisvuse

määr. Kuidas sellises virvarris toime tulla? Rühmatöö.

 

 

15.03

Kinnisvara. Elukoht.

Kaebused, küsimused ja nõuded kinnisvara kohta

Kodu ostmise võimalused ja probleemid Eestis. Erinevate eluasemetüüpide plussid ja miinused.

Tabeli või joonise põhjal arutleva teksti kirjutamine. Arutluse

struktuur. Joonise põhjal arutluse kirjutamine.

 

 

16.-17.03. 2018

Õppereis Tartu, ERM

Õppereis 16-17.03.2018 Tartu 16.03_

Toolehed_Tartusse

 

Galerii

 

 

 

 

20.03

Igapäevaelu, kodu ja kodukoht.

Eesti eriilmelised linnad ja asulad

Kas suunata õpilasi õppima/ töötama Eestisse või välismaale?

Iga õppija jutustab oma kodukohast ja tavalisest argi- ja puhkepäevast. Õppijad fantaseerivad teemal “ Milline on minu kodukoha argi- ja tööpäev “.

Tutvume Eesti eriilmeliste linnade ja asulatega. Türi, Toila, Paide jt.

Arutleme teemal “Kas suunata kutsekooli lõpetajaid tööle Eestisse või välismaale ?”

 

 

22.03

Maa- või linnakodu, nende plusside ja miinuste kohta

arvamuse avaldamine. Kodukoha probleemide kirjeldamine ja ettepanekute esitamine

nende lahendamiseks

Töö tekstiga “Nii maa- kui ka linnaelul on plusse ja miinuseid”

http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/nii-maa-kui-ka-linnaelul-on-plusse-ja-miinuseid?id=66023166

Rühmatöö – Pluss maaelus ja miinus linnaelus.

Vaatame TVsaadet ja vastame küsimustele “Ökoloogik: elage maal või elage linnas”

https://etv.err.ee/v/elusaated/moistlik_voi_mottetu/videod/0c5c97c5-dba6-4dcf-be24-349b97f6e2fc

Väitlus  “Ökoloogiliselt kõige säästvam on elada linnas korteris”

 

 

27.03

Tarbimine

Mõistlik tarbimine. Tarbimisühiskond. Kaubad ja teenused. Eestimaise kauba eelistamine.

Tarbijakaitse. Oma huvide eest seismine, pretensioonide esitamine.

Mõisted, töö sõnavaraga-Avalik tarbimine(tasuta arstiabi ja haridus, tasuta ülalpidamine lasteasutustes jms) ,  mille eest tasutakse riigieelarve või kohalike eelarvete summadest. Isiklik ehk eratarbimine tähendab,et inimesed (rahvas, elanikkond) kasutavad tarbekaupu ja teenuseid oma otseste vajaduste rahuldamiseks, tasudes nende eest oma sissetulekutest.

Ajurünnak – Tarbijakäitumine. Tarbija ostukäitumist mõjutavad protsessid ja tegurid.

 

 

29.03

Raha ja selle mõju õpilasele. Kuidas suunata õpilasi rahateemadel läbi oma ainetunni

Reklaam kui mõjutaja. Teadlik tarbimine. Töö Mihkel Trumani teksiga: „Oluline on eristada tahtmised ja vajadused“

https://kukkur.swedbank.ee/rahakott/kuidas-opetada-lapsele-rahatarkust

 

 

03.04

Ohutus õppeasutuses

1.Ohutusnõuded koolis, nende vajalikkus ja nendest

kinnipidamine

2.Kool kui turvaline keskkond

Turvalise keskkond. Mõisted

Ajurünnak – Inimeste igapäevased toimingud on tihedalt seotud turvalise keskkonna säilitamisega erinevates elukeskkonna sfäärides.

KESKKONNATEGURID

Keskkonnateguritel puuduvad rahvuslikud piirid ja neil on globaalne mõju kogu maakera rahvastikule.Kliima ja geograafilised tegurid. Maakera saastumisega seonduvad tegurid. Ohud ja õnnetused. Elanike teadmised  ohtudest. Ohtude ja õnnetuste seos inimese elueaga

Arutelu teemal – kuidas elada  ise  ja säilitada elamisvõimalikkus oma  järglastele.

-bioloogilised tegurid

-psühholoogilised tegurid

-sotsio-kultuurilised tegurid

-keskkonnategurid

-poliitilis-majanduslikud tegurid

1.     Suhtumine iseendasse ja ümbritsevatesse keskkonda

2.     Meeleolu

3.     Enesekindlus. Liigne enesekindlus

4.     Stress

5.     Vägivald ja kuritarvitamine

6.     Enesekahjustus

Igal kultuuril on oma arusaam turvalisusest. Eriti suured on erinevused arengumaade ja arenenud tööstusmaade vahel. Mõisted – sotsiaalne korratus, füüsiline vägivald, vaimne vägivald, terrorism, veretasu , religioon.

Poliitilis-majanduslikud tegurid – sõda, terrorist, Inimeste haritus ja ühiskondlik aktiivsus

 

 

05.04

Intensiivõppepäev,

1.Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade

kokkuvõtmine, tagasiside käsitletud teemadele.

2.Tasemeeksami ülesannete lahendamine.

 

Õpetajateettevalmistus ja valmisolek ohuolukorraks koolis

Õpilasteja õpetajate küberohutus, kuidas läbi ainetunni õpilasi enam harida antud teemal

 

 

06.04

Söök ja jook. Teenindus.

Isiklike ja oma pere, kodukandi ja elukoha igapäevaste ja

pidulike toitumisharjumuste, söögi- ja joogivaliku,

lauakommete, erinevate rahvusköökide kirjeldamine. Oma

lemmiktoidu- või joogi, toitumisharjumuste,

maitseelamuste kirjeldamine

Arutelu ja väitlus söögi-joogi valiku, alkoholi tarbimise,toitumistavade teemal. Toitumise kultuur Eestis ja mujal. Õppija tutvustab ühe omaväga positiivse ja negatiivse toiduelamuse Eestis ja välismaal.

Väitlus – Liha või kala ? Veganlus.

Loengu konspekteerimine: Eesti toidukultuur ja rahvusköök. Eesti toidukultuuri areng ja toidupärand. Tähtpäevatoidud. Kaasaegne Eesti köök. Uued trendid Eesti rahvusköögi arendamisel

Erinevate rahvaste toidukultuur

Usundid ja toitumiskultuur

Tuntumad rahvusköögid

Talumajandus ja toidokultuur

 

Õpik Koka ja kelneri erialane eesti keel; teema : Kaugelt ja lähedalt.

Ül. lk 93 –

, sh kirjeldame teiste maade rahvustoite, nende omapära, valmistamise tehnoloogiat.

Töö Kaire Kengi artikliga: Pastaroad. Kuulame ekspertide arvamust ja täidame vastuse kaarti.

Koostame pastatoodete valmistamise meelespea.

Töö Kristel Kirsi tekstiga “Parim viis umbrohust vabaneda on see ära süüa “.

Rääkimine – Kuidas suhtute uudsetesse toitudesse, nt kuuseokkakommid jm.

Töö tekstiga “Kaunid lauanõud võluvad külastajaid “, www.epl.ee.

 

 

17.04

Roogade ja teenuste kvaliteet, hinnad. Teeninduse

hindamine toitlustusasutuses. Lemmikrestorani või kohviku

kirjeldamine. Kaebuste esitamine ja nende põhjendamine.

4.Eesti rahvustoidud

Toitumise alused. Tervisliku toitumise tähtsus ja vajadus. Toidupüramiid. Toitained ja toidu energeetiline väärtus. Tervisliku toitumise alused

Vestlus – arutelu toitlustusasutustest näidise järgi.

Esindusrestoranid – Menüü on rikkalik. Menüü rahuldab väga nõudlike klientide soove. Road menüüs on sageli valmistatud erilistest toiduainetest või on eriliselt serveeritud. Osa toite valmistatakse või serveeritakse söögisaalis klientide nähes.Joogikaart on rikkalik. Interjöör on luksuslik, mööbel ja serviis on hinnalised.

Teenindus on väga kõrge kvaliteediga.

Kliente teenindavad kelnerid.  Kasutatakse lauas teenindamist.

Esindusrestoranide eriliik on gourmet- restoranid. Need restoranid pakuvad toidunautlejatele (gurmaanidele) erilisi maitseelamusi. Hinnatase on neis kõrge.

Lõunasöögirestoran.

Spetsialiseerunud toidurestoranid

rahvusköögile spetsialiseerunud restoranid: Vene, Hiina, Tai, Itaalia jne;

rahvuslikud (etnilised) restoranid: Eesti restoranid Eestis;

teemarestoranid: õllerestoranid, veinikeldrid, jahimeeste restoranid jne;

kindlatele toiduainetele spetsialiseerunud  restoranid: kala-, mereandide, liha-, küüslaugurestoranid jne;

kindlatele toitudele spetsialiseerunud  restoranid: pitsad, hamburgerid, kebabid jne.

 

 

19.04

18.Transport.

Eri transpordivahendite kasutamine, transpordi mõju

keskkonnale. Jalgrattaliikluse eelised.

2.Õpilasteja õpetajate liikumisharjumused

Tööleht Transport ja liikumine

 

 

26.04

Ühistransport. Ühistranspordi  probleemide  üle arutlemine.

Liikumisharjumused  ja  tervis. Transpordi võimalused  erinevatesse  Eesti paikadesse.

Sissejuhatav arutelu – Tasuta ühistranspordi plussid ja miinused. Kes maksab selle kinni ?

Ühistranspordi kitsaskohad Ida-Virus. Kuidas neid probleeme saaks lahendada. Ajurünnak.

Töö tekstiga “ Eesti transport” ja selle järgnevate ülesannetega.

Oma seisukoha avaldamine liikumisharjumuste muutustest Eestis.

Kirjutamise arendamine: Jätka 7 lausega. Piisav kehaline aktiivsus on eelduseks, et inimesed igas vanuses oleksid terved. Liikumis- harjumused ja tervis on omavahel ………

 

 

03.05

Reisimine. Eestis  puhkamise  võimalused

Head  reisimise sihtkohad  Eestis.

Reisimise  eesmärk. Erinevad  reisimisviisid.  Kultuurireisid,

loodusreisid.  Reisieelistuste  põhjendamine

 

info  kogumine,  arutelu,  paaristöö,  töö  sõnavaraga.

Töö tekstidega ajalehest Õhtuleht (iga nädal ilmub A3 lehel lugu või arvamus reisi kohta)

2.Töö tekstiga: Hüppan ühest lennukist teise

-Millega eelistate sõita?Mida teie kohver sisaldab?

– Mida reisidelt kaasa toote?

– Mida maailmas leida on?

– Kas reisimine ei muutu tüütavaks?

Mis on maaturism? (võrdlemine). Algaja maaturismiettevõtja küsib (info liigitamine, tõlgendamine). Kuulutused (info leidmine, tõlgendamine). Eesti maaturismiettevõtted (graafilise info tõlgendamine). Puhkuseviiside võrdlemine. Klient ja reisibüroo töötaja (rollimäng). Rahulolev ja rahulolematu klient (rühmatöö). Maaturismi eelised (paaristöö). Rahulolev ja rahulolematu klient (sissekanne külalisteraa-matusse).V erbivormid (kordamine). Maaturismi liikide ja teenuste nimetused. Täiend (sobitamine).

Tööleht Reisimine

 

 

04.05

Intensiivõppepäev

Kordamine – Eelnenud kohtumiste teemade kokkuvõtmine,

tagasiside käsitletud teemadele.

2.Tasemeeksami ülesannete lahendamine

 

 

08.05

Reisibürood ja majutusasutused. Reisibüroo valik.

Pretensioonide esitamine reisibüroo, transpordifirma või hotelli

halva teenuse kohta.

Ohutus reisil. Reisikindlustus.

Turism Eestis

 

10 minuti jooksul tutvuvad õppijad netis erinevate reisibüroode web-lehtedega ning leiavad suveks sobivama reisi ning põhjendavad, miks just gruppiliikmetele peaks se reis kõige paremini sobima. Toimub diskussioon ning rühm peab jõudma ühisele otsusele.

Lugemine  – Kuidas käsitleda kaebusi (teksti liigendamine, lõikude pealkirjastamine, tekstist info otsimine, lauseosade sobitamine). Rääkimine – Klient ja hotelli administraator (rollimäng). Kirjutamine -Kaebuste käsitlemine (analüüs). Kaebuste käsitlemine (tabeli täitmine). Kaebuste analüüs. Gramm -nud- ja tud-kesksõnad (kordamine).   Kaebuste käsitlemisega seotud sõnavara.

Rollimäng – Kliendid mõtlevad välja võimalikult palju põhjuseid rahulolematuse väljendamiseks hotellis. Lähevad administraatorite juurde ja esitage kaebusi igale administraatorile (ühe administraatoriga suhtlemiseks on teil aega 2–3 minutit). Hotelli administraatoritel koostage võimalikult palju fraase, mida te saate kasutada kaebuste käsitlemisel. Teie juurde tulevad rahulolematud kliendid. Käsitlege klientide kaebusi.

Tööleht Reisimine

Tööleht turist

 

 

10.05

Eestimaa kultuur ja loodus, huvipakkuvad kohad.

Õpik”Süvenda ja täienda “ül. 10-18 lk.81-87 Kaks Wildet (Tartu vanalinn), Euroopa kultuuripealinnad, virtuaalne kunst, filmifestivalid, Ehted ja ehtimine.

Arutelu teemadel:

  1. Kultuurieelistused virieeruvad põlvkinniti ja regiooniti.
  2. Kultuuri pole võimalik jaotada kõrg- ja massikultuuriks.
  3. Oma kultuuri tundmine aitab kaasa teistsuguste tavade ja kommete mõistmisele.

Kirjutamine teemal :Kultuuri võimalused on avardunud tänu tehnoloogiate arengule – videokaamerale, arvutiprogrammidele ja internetile.

Koosta külalistele kultuuriprogramm, kus tutvustate oma kodukoha kultuurielu.

GR: Tuletame mmelde sure ja väikese algustähe kasutust- kohanimed, ajalehed, ajakirjad, ametiasutused, organisatsioonid, artiklid, filmid, näitused..

 

 

15.05

Kodukoha vaatamisväärsuste kirjeldamine.

Sise- ja välisturism

Inimeste suhted ja suhtlemine

RÄÄKIMINE. Kirjeldame oma kodukoha vaatamisväärsusi.

Helistage teie kodukandis asuvatesse majutusettevõtetesse ja uurige, mis võimalused on nendes kohtades peatumiseks . Tehke kokkuvõte ja tutvustage oma töö tulemusi teistele.

Tööleht  ekskursioon Lahemaa rahvusparki

 

 

17.05

1.Suhtlemine õpilastega, töökaaslastega, lapsevanematega

– koostöö nende vahel.

2.Õpilastehoiakud, nendega suhtlemine ja õpilaste juhendamine.

KIRJUTAMINE (paaristöö) Kujutage ette, et olete turismifirma töötaja ja teil on vaja organiseerida majutust järgmistele inimestele. Koostage küsimused nendele inimestele esitamiseks, et valida neile võimalikult sobiv majutuskoht.

•           Väliseestlastest abielupaar Austraaliast, kes soovib näha oma lapsepõlvekodu.

•           Kaks elurõõmsat seitsmekümnendates eluaastates abielupaari Stockholmist, kes saabuvad oma purjejahiga Eestisse.

•           Ratastoolitantsu lahtistel meistrivõistlustel osalejad.

•           Pensionäride grupp Soomest

 

 

22.05

Arutlus inimeste võimalustest ühiskondlikke suhteid mõjutada.

Ühiskonnaaktiivse liikmena toimimine.

 

Õpik”Süvenda ja..”. Teema: Rahvaalgatuse jõud. Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus” lk. 46-59. Töö tekstidega “Vabatahtlikud”, “ Avatud kodukohvikute päevad”, “Euroopa vabatahtlik teenistus – kogemus kogu eluks” , “Õnnepank”.

Rääkimine. ül. 22 lk. 59

 

 

24.05

Mittekuuletuva õpilasega toimetulek.

Koostöö

Koostöö õpetajate vahel.

Märkame ja hoolime !” Empaatiavõime. lk.60- 75. Töö tekstidega ül. 10, 14, 15, 17, 20.

Vestlusring koostööst teiste kutsehariduskeskustega Eestis ja Välismaal.

 

 

29.05

Koostöö olulisus ja vajalikkus. Õnnestunudja ebaõnnestunud koostöö näited.

Inimestevahelised suhted . Õpik. lk 29 – 31 ül. 1-10.

Ül.16  lk.37 Töö tekstiga “ Õpilastevahelised suhted”.

Kontrolltest lk. 38-40

 

 

31.05

Raha ja finantsteenused, – asutused

Internetipank ja muud finantsteenused. Sularaha

kasutamine. Pangakontoris

Õpik “ Kõnele ja kirjuta õigesti “ lk. 20-25 ül. 1, 2,3,4,5,6,7,8,9. Töö sõnavaraga, grammatika.  Töö tekstide ja nendele järgnevate ülesannetega –  Pangalaen. Lahtiste uste päev Eesti Pangas.

 

 

05.06

Laenud ja krediidid.

Õpilasteteadlikkus finantsteenuste kasutamisel.

 

Raha säästlik  kulutamine. Internetipank. Pangakaart. Kontrolltestid lk.26-28 .

Laenud ja krediidid. Tutvume infoga erivenate pankade kodulehtedel. Otsustame, kust on kasulikum võtta laen kodu ostuks. Arutelu. Rühmatöö.

 

 

07.06

Eesti Vabariik

1.Eesti parlament ja valitsus. Valimised.

Riik ja ühiskond . Õpik lk. 93-111.

  1. Töö sõnavara ja grammatikaga ül. 1-14
  2. Õpetaja esitleb teemat “ Eesti parlament ja valitsus. Valimised.
  3. 2 kodakondsuse proovieksami sooritame.
  4. Töö õpiku tekstidega ül.16-19.
  5. Kontrolltesti sooritamine lk.102-103

 

12.06

Eesti riigi saavutused ja probleemid.

Õppijad valmistavad ja kannavad ette ettekande  teemal “EV 100 – 90 saavutust ja 10 probleemi”. Ajurünnak-info otsing – töö esitlus.

 

14.06

Vaba aeg ja meelelahutus

Eesti ja oma päritolumaa kultuuri kirjeldamine ja nende

võrdlemine.

Multikultuurne ühiskond ja kollektiiv. Arutlemine

ühiskonnaliikmete kultuurierinevuste tausta üle.

Erinevate tähtpäevade ja traditsioonide kirjeldamine

 

Õpik lk. 76- 81.

Maailmakultuurist osasaamine. Kultuuriline identiteet . ül.1 Jutusta teemakaardi põhjal missugune on sinu suhe kultuuriga. Mõistete defineerimine – kõrgkultuur, massikultuur, rahvakultuur, olmekultuur ja .. kultuur.

Ül. 2 Tekst “Kultuuriruum” – loeme ja jutustame tekstilähedaselt. Arutelu – kuidas üsida kultuuriruumis nii, et me säilitaksime oma ja naudiksime maailmakultuuri “.

 

26-28.08.2018  Õppereis Saaremaa

Ajakava Õppereis 26-28.08.2018 Saaremaa

Tooleht_Eesmargid

Tooleht_Vaata_ja_leia_1õpituba

Tooleht_Kohad_2õpituba

Tooleht_Regivarss_4opituba

Tooleht_Reflektsioon_3õpituba

Tooleht_Legend_Suur_Toll

Tooleht_Kuressaare_linn_kontroll-leht

Galerii

 

 

 

18.09

Kultuuriüritused  kodukohas. Erinevad  kunstiliigid:  muusika,  filmikunst,  kirjandus,  kujutav

kunst.  Vestlemine  raamatust,  filmist,  näitusest,  teatrietendusest.

Oma  kultuuritarbimise  eelistuse  põhjendamine. Vaba  aeg  ja  meelelahutus.  Väitlus  vaba  aja  veetmisega  seotud  aja- ja  rahakulu  üle

loeng, info kogumine, mõistekaart

M. Sooneste Eesti keele õpik.

Lk.344- 347 Töö statistikaameti uuringu tulemustega, nende analüüs. Kultuuriürituste, kontsertide külastamine, huvi filmide , kunstivaldkondade vastu jm. Kultuurielus osalemist takistavad põhjused. Kultuuritarbimine.

Lk.348 – 359

Filmi-ja teatrikunst. Töö tekstiga. Teatrikülastajad teatrist. Teater  kui kunstiliik. Ül. 24. Vanemuine, Rakvere teater, Ugala, Rahvusooper Estonia.

Ül-27 Tutvu kultuuriürituste reklaamiga ning otsusta, millisest etendusest oled huvitatud. Miks ?

 

 

20.09

Intensiivõppepäev

Kordamine  –  Eelnenud kohtumiste  teemade  kokkuvõtmine,  tagasiside käsitletud  teemadele. Tasemeeksami  ülesannete  lahendamine. Suuline  arutelu  ja  väitlus  vaba  aja  veetmise  ja  kultuuri  teemal.  Mitteametlik  kiri kultuurisündmusest.

Teemade kordamine.

Taseeksamite ülesannete lahendamine Innove kodulehelt, sh ka varasemate riigieksamite  ülesannete lahendamine.

 

 

25.09

Keskkond,  loodus,  ilm, aastaajad. Keskkonnaprobleemid  ja  reostus.  Olukorra parendamise võimalused. Keskkonnasõbralik  eluviis.

töö  sõnavaraga,  grupitöö,  diskussioon

 

M. Sooneste Eesti keele õpik lk. 211 – 216

Töö tekstidega- Loodussäästlik tarbimine, Roheline tarbimiseetika, Prügi sorteerimine, Tuumaenergia. .

Tööleht keskkond

 

 

27.09

Eesti  looduskeskkond,  looduslikud vaatamisväärsused. Ilm  ja  aastaajad.  Ilma  mõju  tööelule

M. Sooneste Eesti keele õpik lk. 21 6- 221

Sõnavara – töö tekstiga Ökoturism, lk. 215- 218. Loodushoid ja turism.

Ilm ja aastajad. Rääkimine teemadel:

Millisel aastaajal oleks kõige mõttekam puhata ?

Millises kliimavöötmes sooviksite elada? Mika?

Kuidas mõjutab Eestimaa loodus ja kliima meie tööelu ja puhkamisvõimaluste valikut ?

 

 

2.10

Enesetunne  ja  tervis. Tervis  ja  tervislikud  eluviisid. Eluiga  ja  seda  mõjutavad  tegurid.

Terviserajad  Eestis. Oma  tervise  ja  tervishoidu  puudutavate  vaadete  esitamine  ja  põhjendamine.

M. Sooneste Eesti keele õpik lk 231 – 257

Haiguste ennetamine. Enesetunne ja tervislik seisund. Töö sõnavaraga. Vaimne tervis.

Rääkimine :

Mis on teie arvates tervislik toitumine ?

Kas kehakaal ja toiduvalik ning toitumisharjumused on omavahel seotud ?

Mille vastu inimesed kõige rohkem eksivad oma toidusedelit koostades ?

Kas on võimalik teise inimese eluviisi muuta ?

Taimetoit .

Eesti koolilaste eluviisi uuring. Töö andmetega.

Tööleht ulekaal

 

4.10

Haiguse  ja  õnnetusjuhtumi  kirjeldamine.  Arsti  poole  pöördumine,  oma tervisehäda  kirjeldamine.  Esmaabi  osutamine. Tervisepäev  asutuses.  Töötervishoid

Meie keha , lk. 262-268.

Sümptomid. Oma tervisemurede kirjeldamine.

 

 

9. 10

Intensiivõppepäev

1. Minu päev: tegevused päeva jooksul. Õpilased joonistavad  või kujutavad muul moel visuaalselt 10 tegevust päeva jooksul. Lehe teisele poole kirjutatakse päeva tegevustest tegusõnu lihtmineviku ja ennemineviku vormides. Üksteisega vestlemine.

Mudel: Pärast seda kui ma olin ärganud, pesin end. Pärast seda kui olin end pesnud, sõin. Jne.

Lisaküsimuste esitamine, vastamine, pildikaartide vahetamine, kolleegi päevast rääkimine, tegevuste kordamine mitu korda.

2. Plaanid käesolevaks kalendriaastaks tööalaselt, isiklikus elus. Mis on oluline, mis mitte, mida on kavas arendada, millele tähelepanu rohkem pöörata, miks.

3. Ajurünnak.Milline on Eesti õpetaja?

VIDEOKLIPP Mulle meeldib olla õpetaja… Vaatamine, arutlemine.

Ideede genereerimine õpetajate toetamiseks individuaalselt, paarides. Arutelu.

Toimunud õpetajate päeva raames kirjutame toetuskirja Eesti õpetajale.

4. Motivatsioonikõne.

Paarides üksteise motiveerimine eelmises ülesandes loodud toetuskirjale toetudes.

Õpetajad suhtlesid mitme kolleegiga, kes ei osale keelekoolitusel, motiveerisid eelnevalt ettevalmistatud infot edastades. Tekkis vajadus korduvalt üle selgitada, hea praktika koolitusel osalejale ja mitteosalejale samuti. Mõjus ootamatult.

5. Lugemisülesanne. Lugemine, analüüsimine.

 

 

16.10

1. Küsimustik. Diskussiooni arendamine küsimustiku põhjal. Teemade laiendamine.

2. Kirjutamine. Avatud kirjutamine räägitu põhjal.

 

 

18.10

Poliitika,  aktuaalsed sündmused. Päevakajalised sündmused.  Info  hankimine päevakajaliste  sündmuste  kohta.

Arutlemine  erinevate meedialiikide  kasutamise  ja mõju

Poliitika,  aktuaalsed  sündmused. Päevakajalised  sündmused.  Info  hankimine  päevakajaliste  sündmuste  kohta.

www.delfi.ee; www.err.ee; Artiklid ajalehtedest Postimees, Õhtuleht

Arutlemine  erinevate  meedialiikide  kasutamise  ja  mõju

 

 

23. 10

1. Eesti instagrammistaarid. Kuulamine, märkmete tegemine, analüüsimine.

2. Arutelu sotsiaalmeedia üle – kuidas ja miks?

3. Avatud kirjutamine tunni põhjal.

 

 

25.10

Majandus-  ja  õigussuhted

Eesti  majandussüsteemi  ja õiguskorra  kirjeldamine  üldjoontes.

Huvitavad  ja  kasulikud  telesaated.  Telesaate kirjeldamine

Majandus-  ja  õigussuhted. Töö materjalidega lk.

http://opetaja.edu.ee/euroopa_ja_baltimaad/html/F1/F1_print.html

http://opetaja.edu.ee/euroopa_ja_baltimaad/html/F1/F1_print.html

Eesti  majandussüsteemi  ja  õiguskorra  kirjeldamine  üldjoontes.

Huvitavad  ja  kasulikud  telesaated.  Telesaate  kirjeldamine

Tutvume eesti telesaadetega ja saatejuhtidega. Õppijad on kursis mis saated, mis kanalilt ja mis ajal on eetris. Mida saade endast kujutab ja mis teemasid käsitleb.

 

30. 10

Eesmärkide saavutamise analüüsimine.

Tagasivaade,

Edasivaade.

 

1.11

Intensiivõppepäev

1.Kokkuvõte  kursusest.

2.Tagasiside  andmine  ja  saamine.

3.Tasemetestide  harjutamine

Kokkuvõte  kursusest.

Tagasiside  andmine  ja  saamine.

Tasemetestide  lahendamine