/Keeleõpe
Keeleõpe 2020-02-19T12:11:21+02:00

Keeleõpe_mvAlguskeskuses on võimalik õppida järgmisi keeli A1, A2, B1, B2, C1 ja C2 tasemetel:

eesti keel, inglise keel ja vene keel.

Alguskeskus lähtub keeleõppes kolmest põhimõttest:

  • KAASAEGSUS: Koolitustel kasutavad õpetajad kaasaegseid õpetamismetoodikaid, kus kõige tähtsam on interaktiivne õpe ning tegevuste seotus reaalse eluga.
  • ELULISUS: Pannes õppijad elulistesse situatsioonidesse, mõistavad nad paremini keeleoskuse olemust ja vajadust, ning samuti jääb neil paremini meelde, kui nad on ise reaalset situatsiooni kogenud.
  • AKTIIVNE OSAVÕTT: Õppijaid julgustatakse olema aktiivsed, ise rääkima ning lisaks kasutama alternatiivseid keeleõppe metoodikaid, et oma keeleoskust ka ise arendada.

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED:

Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
1) õppekava nimetus
2) õppekavarühm
3) õpiväljundid
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
6) õppe sisu
7) õppekeskkonna kirjeldus
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus

Täiendkoolituse tingimused ja kord