//Täiendkoolituse tingimused ja kord
Täiendkoolituse tingimused ja kord 2017-12-19T20:58:15+02:00

Täiendkoolituse tingimused ja kord

Õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

 1. Õpilane võetakse kooli vastu sooviavalduse või registreerimise alusel.
 2. Otsuse õpilase kooli vastuvõtmise kohta teeb kooli direktor.
 3. Õpilane arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õpilase ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumatajätmisel või kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus õppe lõppedes.
 4. Kool loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus.
 5. Kooli lõpetamist tõendab kooli tunnistus.
 6. Tunnistus väljastatakse isikule juhul, kui ta võttis õppetööst osa vähemalt 70% kursuse mahust ja saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid. Selleks viib Algus OÜ läbi vahe- ja lõputesti (sh suuline vestlus), mis loetakse sooritatuks vähemalt 60% tulemusega.
 7. Tõend väljastatakse isikule juhul, kui ta ei ole saavutanud õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid või osales õppetöös vähem kui 70% mahust. Tõend väljastatakse isikule, kelle vahe- ja lõputesti (sh suuline vestlus) tulemused jäävad alla 60% ja/või isikule, kes testi ei sooritanud.

Täienduskoolituse eest õppetasu maksmise, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

 1. Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 10 päeva enne õppetöö algust.
 2. Õppemaksu suurus määratletakse kooli ja õpilase vahelises lepingus.
 3. Õppemaksust kedagi ei vabastata, soodustusi ja õppetoetusi ei anta.

Õpilaste õigused ja kohustused
Õpilasel on õigus:

 1. valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
 2. nõuda heatasemelist haridust;
 3. saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava ja põhikirja kohta;
 4. nõuda õppemaksu tagastamist kooli süül ära jäänud õppetundide eest;
 5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.

Õpilane on kohustatud:

 1. järgima kooli sisekorda ja kooli tegevust reguleerivaid õigusakte;
 2. osalema õppetöös;
 3. täitma kooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi.

TÄIENDUSKOOLITUSKURSUSEGA SEOTUD TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Alguskeskus lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 • Õppekavad on koostatud kvalifitseeritud spetsialistide poolt ning registreeritud Haridus- ja Teadusministeeriumis.
 • Õppekavad vaadatakse üle üks kord aastas või kogutakse õppekavade kohta õppijatelt ja õpetajatelt tagasisidet iga kursuse lõpus ning vajadusel viiakse sisse vajalikud muudatused.

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

 • Alguskeskuse koolitajad on kõik kvalifitseeritud spetsialistid, kes läbivad iga-aastaselt erialaseid täiendkoolitusi.
 • Alguskeskus korraldab oma õpetajatele vähemalt üks kord aastas koostööseminare, kus vaadatakse koos üle Alguskeskuse tööpõhimõtted ning tutvutakse uudsemate õppemetoodikatega.

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

 • Õpperuum: kontakttunnid toimuvad tervisekaitsenõuetele vastavas, hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega Alguskeskuse ruumis.
 • Sisustus: igale osalejale on olemas personaalne töökoht, lauad ja toolid. Ruumis on vajalik esitlustehnika, tahvel ja markerid, internetiühendusega arvuti. Samuti on võimalus kasutada sõnaraamatuid ja on olemas väike keeleõppijale suunatud raamatukogu.
 • Keeleõppe hinna sisse kuulub õpik ja teised materjalid.
 • Osalejal on soovituslik kasutada õpingutel: sülearvutit/tahvelarvutit/nutitelefoni.

Tagasiside kogumise kord:

 • Iga kursuse lõpul kogutakse õppijatelt ja õpetajatelt tagasisidet kursuse kohta, kus sh uuritakse järgmiste valdkondade kohta: üldine hinnang, õppe tehniline korraldus, õhkkond klassis, õpetaja töö - õppemetoodika, õppematerjalid, õppe tempo.
 • Tagasiside on anonüümne ning seda kasutatakse kogu Alguskeskuse töö paremaks korraldamiseks.