/ÕPPEKORRALDUSE ALUSED
ÕPPEKORRALDUSE ALUSED 2021-04-01T10:48:56+02:00

Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.
Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:
1) õppekava nimetus
2) õppekavarühm
3) õpiväljundid
4) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
5) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
6) õppe sisu
7) õppekeskkonna kirjeldus
8) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
9) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
10) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus